Deel deze pagina

Echt geloof maakt dankbaar

Jord is jarig en er komen zes vrienden op zijn feestje. Met elkaar hebben ze veel plezier. Ze mogen hun eigen pizza bakken en die daarna lekker opeten. Ze doen fanatiek mee aan de zeskamp en voor de winnaars is er een leuke prijs. Na afloop genieten ze van een ijsje. Aan het einde van de middag brengt de vader van Jord hen thuis. De  jongens kruipen snel in de auto. Alleen Boaz niet. Hij rent vlug naar binnen en bedankt de moeder van Jord voor het fijne feest.

In de Bijbel gaat het ook over dankbaarheid en danken. Tien mannen wonen bij elkaar, zonder hun vrouw en kinderen. Ze zijn namelijk ziek. De dorpsbewoners kijken niet naar hen om. Dat durven ze niet, want ze zijn veel te bang dat ze zelf ook ziek worden. Als er wel iemand bij deze mannen in de buurt komt, dan moeten de mannen roepen: ”Onrein! Onrein!” De mannen zijn melaats en hun ziekte is besmettelijk. Er is weinig kans dat ze zullen genezen. De ziekte zal erger worden en tenslotte zullen ze sterven.

In de verte komt een groep mensen aan. Eén van hen is Jezus, de Rabbi uit Nazareth. De melaatse mannen hebben gehoord dat Hij zieken geneest. Dit is hun kans! Ze mogen niet naar de Heere Jezus gaan, want ze zijn onrein. Daarom roepen ze: “Jezus, Meester! Ontferm U over ons.“ Ze vragen eigenlijk: ”Heb medelijden met ons!”

De Heere Jezus ziet en hoort hen. Hij luistert naar iedereen die om hulp roept.  Hij zegt: “Ga heen en laat je aan de priester zien.” Dat is vreemd, want naar de priester ga je pas als je genezen bent. Deze mannen zijn nog melaats. Toch gaan ze alle tien naar de priester. Ze doen wat de Jezus zegt. En onderweg gebeurt het wonder: ze genezen. De Heere Jezus is zo machtig dat Hij beter kan maken zonder dat Hij er Zelf bij is. Wat zijn de mannen blij. Ze zijn niet meer ziek, maar helemaal genezen!

Eén van de mannen keert zich om. Hij gaat terug naar de Heere Jezus. Onderweg looft en prijst hij God. Als hij bij Jezus komt, valt hij voor Hem neer op de grond. Hij dankt Hem voor dit wonder. Deze man is een Samaritaan. De Joden kijken op hem neer, zij vinden dat hij niet bij het volk Israël hoort. “Waar zijn de andere negen mannen?”, vraagt Jezus. “Komt  alleen deze vreemdeling terug om God de eer te geven?” Tegen de man die voor Hem ligt, zegt Jezus: “Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.”

Boaz bedankte aan het eind van het feest Jords moeder. Voor het lekkere eten, de gezelligheid en de leuke spelletjes. Als je kijkt naar wat jij allemaal van God krijgt, is er heel veel reden om Hem te danken. Al die zegeningen verdien je niet. Als je ziet dat er bij jou zoveel zonde is en dat God zo goed is, word je verdrietig. Tegelijk komt er diepe dankbaarheid in je hart als je met al je zonden naar de Heere Jezus gaat. Want bij Hem ontdek je dat er vergeving en eeuwig leven is. De Heilige Geest wil je leren om God te danken en dankbaar te leven. Tot eer van God!

Bijbelteksten

Ik zal U offeren een offerande van dankzegging, en den Naam des HEEREN aanroepen.

Psalm 116:17 (sv)

Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

1 Thessalonicensen 5:18 (sv)

Dankt den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken! Vermeldt, dat Zijn Naam verhoogd is.

Jesaja 12:4 (sv)

De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen.

Openbaring 7:12b (sv)

Heidelbergse Catechismus

In zondag 32 van de Heidelbergse Catechismus gaat het over dankbaarheid. Als je uit genade door Christus gered bent, gaat de Heilige Geest ook je leven veranderen: je gaat steeds meer op de Heere Jezus lijken. Als je Gods genade en vergeving kent, wil je Hem daarvoor met je hele leven danken en prijzen (vraag en antwoord 86). Als je zonder God en in ondankbaarheid blijft doorleven, hoor je niet bij het Koninkrijk van God (vraag en antwoord 87).
Een leven van dankbaarheid is een leven naar Gods wil. Wat God wil, lezen we in Zijn wet, de tien geboden van God (zondag 34). Omdat je die uit jezelf nooit kunt houden, heb je de hulp en kracht van God nodig. Een leven van dankbaarheid is daarom vooral een biddend leven. Je bidt om de Heilige Geest. In Zondag 45 (vraag en antwoord 116) lees je dat bidden de belangrijkste manier is om je dankbaarheid aan God te laten zien.

Dag 1: Dankbaarheid – Een danklied zingen

Psalm 116

1 Ik heb lief, want de HEERE hoort mijn stem, mijn smekingen;
2 Want Hij neigt Zijn oor tot mij; dies zal ik Hem in mijn dagen aanroepen.
3 De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen; ik vond benauwdheid en droefenis.
4 Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende: Och HEERE! bevrijd mijn ziel.
5 De HEERE is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende.
6 De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost.
7 Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u welgedaan.
8 Want Gij, HEERE! hebt mijn ziel gered van den dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot.
9 Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEEREN, in de landen der levenden.
10 Ik heb geloofd, daarom sprak ik; ik ben zeer bedrukt geweest.
11 Ik zeide in mijn haasten: Alle mensen zijn leugenaars.
12 Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen?
13 Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des HEEREN aanroepen.
14 Mijn geloften zal ik den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk.
15 Kostelijk is in de ogen des HEEREN de dood Zijner gunstgenoten.
16 Och, HEERE! zekerlijk ik ben Uw knecht, ik ben Uw knecht, een zoon Uwer dienstmaagd; Gij hebt mijn banden losgemaakt.
17 Ik zal U offeren een offerande van dankzegging, en den Naam des HEEREN aanroepen.
18 Ik zal mijn gelofte den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk.
19 In de voorhoven van het huis des HEEREN, in het midden van u, o Jeruzalem! Hallelujah!

- Waarvoor dankt de dichter van deze Psalm de HEERE? (vers 1-8)
- Waar gaat hij de HEERE danken? (ver 14, 18, 19)
- Waar werd bij jullie afgelopen zondag in de kerk voor gedankt?
- Zing met elkaar dit danklied maar!

Dag 2: Dankbaarheid – Een dankoffer brengen

Leviticus 3:1-5

1 En indien zijn offerande een dankoffer is; zo hij ze van de runderen offert, hetzij mannetje of wijfje, volkomen zal hij die offeren, voor het aangezicht des HEEREN.
2 En hij zal zijn hand op het hoofd zijner offerande leggen, en zal ze slachten voor de deur van de tent der samenkomst; en de zonen van Aäron, de priesters, zullen het bloed rondom op het altaar sprengen.
3 Daarna zal hij van dat dankoffer een vuuroffer den HEERE offeren; het vet, dat het ingewand bedekt, en al het vet, hetwelk aan het ingewand is.
4 Dan zal hij beide de nieren, en het vet, hetwelk daaraan is, dat aan de weekdarmen is; en het net over de lever, met de nieren, zal hij afnemen.
5 En de zonen van Aäron zullen dat aansteken op het altaar, op het brandoffer, hetwelk op het hout zal zijn, dat op het vuur is; het is een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE.

- Welke dieren werden gebruikt voor een dankoffer?
- Waarom brengen wij geen dierenoffers meer?
- Hoe kun jij nu God danken? Lees ook Hebreeën 13:15.

Dag 3: Dankbaarheid – Dankbaar geven

1 Kronieken 29:10-19

10 Daarom loofde David den HEERE voor de ogen der ganse gemeente; en David zeide: Geloofd zijt Gij, HEERE, God van onzen vader Israël, van eeuwigheid tot in eeuwigheid!
11 Uw, o HEERE, is de grootheid, en de macht, en de heerlijkheid, en de overwinning, en de majesteit; want alles, wat in den hemel en op aarde is, is Uw: Uw, o HEERE, is het Koninkrijk, en Gij hebt U verhoogd tot een Hoofd boven alles.
12 En rijkdom en eer zijn voor Uw aangezicht, en Gij heerst over alles; en in Uw hand is kracht en macht; ook staat het in Uw hand alles groot te maken en sterk te maken.
13 Nu dan, onze God, wij danken U, en loven den Naam Uwer heerlijkheid.
14 Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben, om vrijwillig te geven als dit is? Want het is alles van U, en wij geven het U uit Uw hand.
15 Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor Uw aangezicht, gelijk al onze vaders; onze dagen op aarde zijn als een schaduw, en er is geen verwachting.
16 HEERE, onze God, al deze menigte, die wij bereid hebben om U een huis te bouwen, den Naam Uwer heiligheid, dat is van Uw hand, en het is alles Uw.
17 En ik weet, mijn God, dat Gij het hart proeft, en dat Gij een welgevallen hebt aan oprechtigheden. Ik heb in oprechtigheid mijns harten al deze dingen vrijwillig gegeven, en ik heb nu met vreugde Uw volk, dat hier bevonden wordt, gezien, dat het zich jegens U vrijwillig gedragen heeft.
18 O HEERE, Gij, God onzer vaderen, Abraham, Izak en Israël, bewaar dit in der eeuwigheid in den zin der gedachten van het hart Uws volks, en richt hun hart tot U.
19 En geef mijn zoon Salomo een volkomen hart, om te houden Uw geboden, Uw getuigenissen en Uw inzettingen; en om alles te doen, en om dit paleis te bouwen, hetwelk ik bereid heb.

- Hoe merk je in deze verzen dat David dankbaar is?
- Waar dankt David voor? (vers 13 en 14)
- Wat hebben een collectebus en de collectezak met dankbaarheid te maken?

Dag 4: Dankbaarheid – Danken voor genezing

Lukas 17:11-19

11 En het geschiedde, als Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij door het midden van Samaria en Galilea ging.
12 En als Hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten Hem tien melaatse mannen, welke stonden van verre;
13 En zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, Meester! ontferm U onzer!
14 En als Hij hen zag, zeide Hij tot hen: Gaat heen en vertoont uzelven den priesteren. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden.
15 En een van hen, ziende, dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stemme God verheerlijkende.
16 En hij viel op het aangezicht voor Zijn voeten, Hem dankende; en dezelve was een Samaritaan;
17 En Jezus, antwoordende, zeide: Zijn niet de tien gereinigd geworden, en waar zijn de negen?
18 En zijn er geen gevonden, die wederkeren, om Gode eer te geven, dan deze vreemdeling?
19 En Hij zeide tot hem: Sta op, en ga heen; uw geloof heeft u behouden.

- Waaraan kun je merken dat de genezen man dankbaar is? (vers 15 en 16)
- Wat is nodig om écht dankbaar te zijn? (vers 19)
- Kunnen mensen om je heen merken dat jij dankbaar bent? Hoe?

Dag 5: Dankbaarheid – Danken in de gevangenis

Handelingen 5:12-18, 41-42

12 En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eendrachtelijk in het voorhof van Salomo.
13 En van de anderen durfde niemand zich bij hen voegen; maar het volk hield hen in grote achting.
14 En er werden meer en meer toegedaan, die den Heere geloofden, menigten beide van mannen en van vrouwen;
15 Alzo dat zij de kranken uitdroegen op de straten, en legden op bedden en beddekens, opdat, als Petrus kwam, ook maar de schaduw iemand van hen beschaduwen mocht.
16 En ook de menigte uit de omliggende steden kwam gezamenlijk te Jeruzalem, brengende kranken, en die van onreine geesten gekweld waren; welke allen genezen werden.
17 En de hogepriester stond op, en allen, die met hem waren (welke was de sekte der Sadduceën), en werden vervuld met nijdigheid;
18 En sloegen hun handen aan de apostelen, en zetten hen in de gemene gevangenis.

41 Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde, dat zij waren waardig geacht geweest, om Zijns Naams wil smaadheid te lijden.
42 En zij hielden niet op, allen dag, in den tempel en bij de huizen, te leren, en Jezus Christus te verkondigen.

- Wat gebeurt er met de apostelen?
- Wat is hun reactie? (vers 41 en 42)
- Hoe kun je blij zijn en God danken, zelfs in deze omstandigheden?

Dag 6: Dankbaarheid – De God van Israël danken

Lukas 1:67-75

67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde, zeggende:
68 Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke;
69 En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht;
70 Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn;
71 Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten;
72 Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond;
73 En aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven.
74 Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze.
75 In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens.

- Waar dankt Zacharias voor? (vers 68 en 69)
- Wat bedoelt hij daarmee?
- Hoe kunnen wij God daarvoor danken? (vers 74-75) Kun je daar voorbeelden bij bedenken?

Dag 7: Dankbaarheid – Danken in de hemel

Openbaring 7:9-17

9 Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen.
10 En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam.
11 En al de engelen stonden rondom den troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren; en vielen voor den troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God,
12 Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen.
13 En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen?
14 En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.
15 Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel; en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen.
16 Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte.
17 Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

- Wie ziet Johannes in dit visioen? (vers 9)
- Waarom danken ze God? Komt er een keer een einde aan die dankbaarheid, denk je?
- Waar wil jij God voor danken als je deze verzen leest?
Psalm 32:6
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Ps. 116:7, 9, 10, 11
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 138:1
PCorgan.com
Psalmboek.nl

Werkblad – tien melaatsen genezen
Download het werkblad hiernaast. Maak de verwerkingsopdrachten bij de geschiedenis van de genezing van de tien melaatsen.

Opdracht 1 - tel je zegeningen...
Pak een groot vel papier en hang dat op de muur. Schrijf aan het einde van iedere dag drie dingen op waarvoor je dankbaar bent. Dat kunnen grote dingen zijn, maar ook dingen die misschien heel klein of onbelangrijk lijken. Je kunt ook plaatjes knippen uit folders of tijdschriften en deze opplakken. Dank de Heere voor deze zegeningen!

Opdracht 2 – danken en delen
Zoek in de Bijbel 2 Korinthe 9:6-15 op.
- Waar dankt Paulus voor? (vers 15)
- Hoe denk jij over dit kostbaarste Geschenk van God?
- Paulus schrijft in deze brief over een collecte. Wat hebben dankbaarheid en een collecte met elkaar te maken?
- Als je bedenkt wat jij allemaal van God krijgt, wat zou jij dan willen delen? Denk bijvoorbeeld aan geld, tijd, spullen of iets anders.
- Kies een moment om dankbaar te delen van alles wat jij hebt gekregen!

Verhaal – danken voor vlooien
Corrie Ten Boom (1892-1982) was een Nederlandse verzetsstrijder en evangeliste. Ze woonde tijdens de oorlog in de Haagse Barteljorisstraat boven de horlogewinkel van haar vader. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bood de familie Ten Boom onderdak aan een Joods gezin en diverse andere onderduikers. Op 28 februari werden ze verraden, overvallen en gearresteerd. De vader van Corrie, Casper Ten Boom, overleed in de gevangenis in Scheveningen. Corrie kwam samen met haar zus Betsie in Ravensbrück terecht. Betsie overleed daar op 14 december 1944. Corrie zelf kwam enkele dagen later vrij. Later bleek dat dat een vergissing was. Na de oorlog reisde Corrie de wereld over om haar verhaal te vertellen, maar vooral ook te vertellen over de liefde en vergeving van God. Ze schonk vergeving aan de man die hen verraden had en aan een van de kampbewaarders uit Ravensbrück.
Het verhaal over haar leven kun je lezen in het boek De Schuilplaats. Een verhaal over moed, geloofsvertrouwen, vergeving en liefde.Het vertrouwen op God komt op een bijzondere manier naar voren in wat Corrie vertelt over de eerste nacht in de barakken van Ravensbrück. Ze lagen met heel veel vrouwen opeengepakt op houten stapelbedden van drie verdiepingen hoog. Het was er verstikkend heet en het krioelde van de vlooien. Corrie vroeg zich hoe ze hier ooit kon overleven.  En toen herinnerde haar zus Betsie zich de tekst die ze eerder die dag had gelezen: “Dankt God in alles!” (1 Thess. 5:18) “Dat is het Corrie, dat is Zijn antwoord! Dankt God in alles! We moeten God danken voor elk nieuw ding in deze barak.” En ze begon: “Dank U dat we hier samen mogen zijn, dank U voor de Bijbel die we mogen hebben.” En Corrie zei haar na: “Dank U Heere, dat we hier samen mogen zijn, dank U voor de Bijbel.” Betsie bad verder: “Dank U voor de overvolle bezetting. Omdat we met zoveel zijn, kunnen ook velen het evangelie horen.” Met wat aarzeling zei Corrie haar na: “Dank U Heere, voor deze opeengepakte, samengeperste mensenmassa.” Betsie vervolgde: “Dank U voor de vlooien…” De vlooien! Dat was teveel voor Corrie. “Betsie, dat is onmogelijk. Het is onmogelijk te danken voor de vlooien.” “Maar dat staat er wel”, antwoordde Betsie, “er staat niet: dankt God voor de fijne dingen, er staat: dankt God in alles!” Corrie dankte met haar zus mee, hoewel ze het voor het eerst niet met haar eens was. Maar een tijd later bleek dat de bewakers juist door de vlooien niet in de slaapbarak durfden te komen. Daardoor konden Betsie en Corrie met heel veel vrouwen in de slaapbarak ongestoord Bijbelstudie doen. Velen van hen leerden daardoor de Heere Jezus kennen als hun Zaligmaker. God gebruikte de vlooien om hen te beschermen! (Bron: Corrie ten Boom - De schuilplaats)
- Wat is jouw reactie als je dit leest? Praat met elkaar eens over dit verhaal.
- Wat leer je van dit verhaal over dankbaarheid?
- Hoe kun je God danken in alles? Vind je dat moeilijk?

Verder aan de slag
Op internet is mooi materiaal te vinden om verder met dit kernwoord aan de slag te gaan. Je ouders, clubleiding of leerkracht kunnen op de volgende websites verschillende ideeën vinden:
- Thuisgeloven.nl - gezinsmoment: danken voor elkaar
- Vreugdevolleroeping.nl - gezinsmoment: danken
- Thuisgeloven.nl - dankdag vlaggetjes
- Bijbelsopvoeden.nl - gezinsmoment: dankdag (3-16-jaar)

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF