Deel deze pagina

Krijgen wat je niet verdient

Coen en Jasper voetballen op het pleintje. Ze weten dat voetballen daar niet mag. Het is te dicht bij de huizen. Opeens vliegt de bal door de ruit van de buurman. Woedend komt hij naar buiten. “Dat gaat jullie geld kosten”, roept hij. “Jullie betalen een nieuwe ruit!” Geschrokken gaan de jongens naar huis. “Dat kost wel een jaar zakgeld”, zucht Coen. “Het was super dom van ons”, zegt zijn broer. “Hadden we nou maar niet…” De volgende dag vertelt papa dat hij een andere oplossing heeft: de jongens hoeven niets te betalen, de verzekering dekt de schade. Dit lijkt een klein beetje op wat genade is. Je verdient straf, maar je krijgt die niet. Iemand anders betaalt voor jou.  

In de Bijbel lees je vaak het woord genade. Jezus vertelt een gelijkenis over twee mensen, waarin je ziet wat genade is en hoe je dat ontvangt. Twee mannen gaan naar de tempel om te bidden. De ene man is een Farizeeër. Iemand die heel goed weet wat er in de wetten van Mozes staat en zich daar aan houdt. Hij zoekt een plek waar de mensen hem goed kunnen zien en bidt dan: “O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, oneerlijke mensen, of zoals die tollenaar daar. Ik vast twee keer per week en ik geef tien procent weg van alles wat ik bezit.” De Farizeeër is blij met zichzelf. Hij vertelt de Heere God hoe goed hij is. Hij heeft Gods genade en vergeving niet nodig.

Ver achterin de voorhof staat de tollenaar. Hij werkt voor de Romeinse bezetter. Daardoor wordt hij door de Joden gehaat. De meeste tollenaren zijn op een oneerlijke manier rijk geworden. Maar deze tollenaar heeft berouw. Hij durft zijn hoofd niet eens omhoog te houden. Hij weet dat hij Gods straf verdiend heeft. Met gebogen hoofd slaat hij op zijn borst. Zacht bidt hij: “O God, wees mij, de zondaar, genadig.” Het is een kort gebed, maar de Heere Jezus zegt Zelf dat Hij het verhoort. De tollenaar heeft Gods genade nodig en hij ontvangt die. De Farizeeër krijgt niets, omdat hij denkt dat hij Gods genade niet nodig heeft. Een groter verschil tussen twee mensen kun je niet bedenken!

Dat je leeft en iedere dag eten en drinken hebt, is genade. Dat je naar school kunt en geniet van muziek, van bloemen en kleuren is genade. Het is goedheid van God die je niet verdient. Maar het grootste geschenk van Gods genade is Zijn Zoon, de Heere Jezus. Door Hem kun je weer terugkomen bij God. Door Hem kun je vergeving ontvangen van al je zonden en eeuwig leven met God. Niet omdat jij dat verdient. De Heere Jezus heeft het verdiend toen Hij de straf voor de zonden droeg aan het kruis op Golgotha.

De verzekering betaalt soms maar een deel van de schade als er iets is vernield. De Heere Jezus heeft voor álle schuld betaald. God deelt Zijn genade graag aan jou uit!

Bijbelteksten

Wees mij genadig, o God! naar Uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid Uwer barmhartigheden.
Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde.

Psalm 51:3-4 (sv)

Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.

Psalm 103:8 (sv)

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus.

Efeze 2:4-6 (sv)

Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

Hebreeën 4:16 (sv)

Heidelbergse Catechismus

In zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 21, wordt gevraagd wat een waar geloof is. Het antwoord maakt duidelijk dat een waar geloof uit louter genade geschonken wordt. Louter, dat betekent: er hoeft niets van ons bij. Wij kunnen het nooit verdienen. Het is een gave van God en we kunnen het ontvangen, omdat de Heere Jezus het verdiend heeft. Deze woorden lees je ook in vraag en antwoord 60: uit louter genade schenkt God aan zondaren de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus.

Dag 1: Genade – vloek en genade

Genesis 3:6-15

6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.
7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.
8 En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte des hofs.
9 En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?
10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.
11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt?
schilderij van Hans Holbein de Jonge: Adam en Eva
12 Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten.
13 En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.
14 Toen zeide de HEERE God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens.
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

- Welke vloek spreekt God uit? (vers 14)
- Welke belofte krijgen Adam en Eva en hoe is die belofte vervuld? (vers 15)
- Waar zie je Gods genade in dit gedeelte?

Dag 2: Genade – elke dag nieuw

Klaagliederen 3:16-24

16 Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld, Hij heeft mij in de as nedergedrukt.
17 En Gij hebt mijn ziel verre van den vrede verstoten, ik heb het goede vergeten.
18 Toen zeide ik: Mijn sterkte is vergaan, en mijn hoop van den HEERE.
19 Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan den alsem en galle.
20 Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan, en zij bukt zich neder in mij.
21 Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen;
22 Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben;
23 Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot.
24 De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.

- Middenin het klaaglied van Jeremia klinkt opeens een lofzang. Waar wil Jeremia de HEERE voor danken?
- Kun jij voorbeelden geven van Gods goedertierenheid en van Zijn barmhartigheid?
- Waar wil jij de Heere voor danken als je 's morgens opstaat?

Dag 3: Genade – iedereen leeft dankzij Gods genade

Mattheus 5:43-48

43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten.
44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;
45 Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
46 Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?
47 En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?
48 Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

- Wie zijn “bozen en goeden”, “rechtvaardigen en onrechtvaardigen”? (vers 45)
- Probeer eens in eigen woorden te zeggen wat er in vers 44 en 45 staat.  
- Als wij op de hemelse Vader willen lijken, wat moeten wij dan doen?

Dag 4: Genade – tel je zegeningen

1 Thessalonicenzen 5:12-22

12 En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen;
13 En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander.
14 En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen.
15 Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde; maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen.
16 Verblijdt u te allen tijd.
17 Bidt zonder ophouden.
18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.
19 Blust den Geest niet uit.
20 Veracht de profetieën niet.
21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede.
22 Onthoudt u van allen schijn des kwaads.

- Wat zegt Paulus in vers 18 tegen de christenen in Thessalonica?
- Als je God dankt, kun je zien wat hij je allemaal geeft in Zijn genade. Welke dingen verdien jij niet en krijg je wel?
- Noem iedere dag drie dingen op waar je de Heere voor wilt danken en oefen jezelf in dankbaarheid.

Dag 5: Genade – Adam en Christus

Romeinen 5:12-21

12 Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.
13 Want tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.
14 Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou.
15 Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van een, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van een mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.
16 En niet, gelijk de schuld was door den een, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel uit een misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking.
17 Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door dien enen, veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.
18 Zo dan, gelijk door een misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo ook door een rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens.
19 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden.
20 Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest;
21 Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.

- Door wie is de zonde en de dood in de wereld gekomen? (vers 12-14)
- Hoe is er genade en eeuwig leven mogelijk voor alle mensen? (vers 15)
- Door de zonde heb je de dood verdiend. Door de Heere Jezus kunnen we eeuwig leven. Kun je uitleggen wat het woord ‘genade’ daarmee te maken heeft?

Dag 6: Genade – Gods genade ontvangen

Handelingen 16:23-33

23 En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis, en geboden den stokbewaarder, dat hij hen zekerlijk bewaren zou.
24 Dewelke, zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in den binnensten kerker, en verzekerde hun voeten in de stok.
25 En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen.
26 En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden; en terstond werden al de deuren geopend, en de banden van allen werden los.
27 En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde, en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard, en zou zichzelven omgebracht hebben, menende, dat de gevangenen ontvloden waren.
28 Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: Doe uzelven geen kwaad; want wij zijn allen hier.
29 En als hij licht geëist had, sprong hij in, en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten;
30 En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?
31 En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.
32 En zij spraken tot hem het woord des Heeren, en tot allen, die in zijn huis waren.
33 En hij nam hen tot zich in dezelve ure des nachts, en wies hen van de striemen; en hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen.

- Wat vraagt de stokbewaarder aan Paulus en Silas na de aardbeving? (vers 30)
- Wat moet de stokbewaarder doen om de genade van God te ontvangen? (vers 31)
- Hoe kun jij de genade – vergeving, vrijspraak – van God ontvangen?

Dag 7: Genade – alles uit Hem!

Efeze 2:1-10

1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;
2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;
3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

- Hoe zijn de gelovigen in Efeze gered? (vers 8a)
- Door het geloof ontvangen zondaren de genade van God. Is geloof iets wat je zelf moet ‘doen’? (vers 8b)
- Waarom is het zo belangrijk dat we niet door onze eigen werken gered worden, maar alleen door genade? (vers 8-9) Maarten Luther heeft dat ook ontdekt in zijn leven. Op tabblad Kijk vind je hier een filmpje over.
Psalm 31:17
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 45:1
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 86:3, 8
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 98:2
PCorgan.com
Psalmboek.nl

De Farizeeër en de tollenaar

Free Bible images
In deze platenserie wordt de Heere Jezus afgebeeld.

De ontdekking van Maarten Luther

Refo500
500 jaar geleden leefde in Duitsland iemand, die heel beroemd werd: Maarten Luther. Dit filmpje gaat over zijn leven en over zijn grote ontdekking.

Lied Genade zo oneindig groot

DirkszoonDirk
Meer uitleg bij dit lied vind je bij opdracht 3 op het tabblad verwerking.

Opdracht 1 – farizeeër en tollenaar
In deze opdracht denk je verder na over de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar en ontdek je wat de Heere Jezus ons leert over genade. Schrijf de woorden farizeeër en tollenaar bovenaan een vel papier en maak daaronder twee kolommen.
- Schrijf voor beide personen hun goede daden op, daarna de dingen die niet goed zijn in hun leven.
- Schrijf ook op waar ze om bidden. Wat is het verschil in hun gebed? Hoe komt dat?
- Schrijf op hoe ze naar huis gaan. Wat is het verschil?

Opdracht 2 – gebed om genade
- Zoek (een paar van) de volgende onberijmde psalmen op: Psalm 4:2; 6:3; 9:14; 25:16; 27:7; 30:11; 31:10; 41:5, 11; 51:3; 56:2; 57:2: 86:3; 119:58.
- Waar bidden de dichters van deze psalmen heel vaak om? Waarom hebben ze dat nodig denk je?
- Bij welke vinger van de gebedshand hoort dit gebed? (Kijk voor meer uitleg over de gebedshand bij kernwoord gebed, tabblad verwerking.)
- Hoe bid jij om genade?

Opdracht 3 – Amazing grace, het verhaal achter het lied
Download hiernaast ‘Amazing grace, het verhaal achter het lied’ en lees de tekst.
- Wat heeft John Newton in zijn leven ontdekt over genade?
- Wat zingt hij daarover in het lied ‘amazing grace’?
- Beluister ‘Genade zo oneindig groot’ – een vertaling van ‘amazing grace’ – op tabblad kijk en zing het ook met elkaar.

Kleurplaat
Download de kleurplaat hiernaast, print die uit en kleuren maar!

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF