Deel deze pagina

Heilig, heilig, heilig is de Heere!

De goudsmid buigt zich voorover. Hij is bezig met een belangrijke klus. Voor een rijke klant ontwerpt hij een bijzondere ring met de duurste materialen die beschikbaar zijn. Eindelijk is de ring klaar. De goudsmid bekijkt het resultaat. Ja, hij is volmaakt mooi, vindt hij. Deze ring is perfect! Anders dan andere, volmaakt, uitmuntend. Dat zijn allemaal woorden die passen bij het Bijbelse woord heilig. Dit woord beschrijft hoe God is.

De profeet Jesaja is nog maar een jonge man als hij de Heere ziet in een visioen. De Heere zit op een hoge en verheven troon. Daarboven ziet Jesaja engelen met zes vleugels. Twee vleugels houden ze voor hun gezicht en twee vleugels slaan ze over hun voeten. Zelfs deze volmaakte schepselen hebben zoveel ontzag voor God dat ze Hem niet durven aankijken.

Jesaja hoort ze roepen, de één tegen de ander: “Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten, heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!” Wat is God groot en verheven! De engelen verwonderen zich over de sterke bomen die God heeft gemaakt. De prachtige vlinders, de hoge bergen en diepe dalen. Het uitgestrekte heelal met de zon, maan en sterren. Over álles wat God gemaakt heeft, verbazen ze zich. Jesaja voelt hoe de deurposten schudden door al die engelenstemmen.

Als Jesaja de heiligheid van God ziet, voelt hij zich opeens onheilig, vol van zonde. Hij denkt zo vaak verkeerde dingen. Hij doet zoveel dingen die God niet wil. Hij zegt zo vaak dingen die niet helemaal waar zijn of die God niet eren. Jesaja roept het uit: “Wee mij! Ik ben een zondig mens. Ik pas niet bij zo'n heerlijke God. Ik heb onreine lippen. En nu zie ik de Koning! Ik verga!”

Maar God wil niet dat Jesaja vergaat. Eén van de engelen vliegt naar Jesaja toe. In zijn hand heeft hij een gloeiend stukje hout van het altaar. Daarmee raakt hij de mond van Jesaja aan en zegt: “Dit hout heeft uw lippen aangeraakt. Het betekent dat alles wat u verkeerd hebt gedaan en gedacht en gezegd weg is. Uw zonde is weg.” God maakt Jesaja zo rein dat hij bij God past.
De heiligheid van de Heere en de onheiligheid van de mens staan heel ver bij elkaar vandaan. Ook jouw leven is onrein door de zonde. Maar God wil je zo rein maken dat je bij Hem past. Bij de houtskool die Jesaja aanraakt, mag je denken aan de Heere Jezus. Als Hij je reinigt, hoeft je niet meer te vergaan. Dan is God niet boos meer om de zonde die jij deed. De Heere Jezus droeg de straf ervoor toen Hij op de aarde kwam. Wie in Hem gelooft, is heilig voor God. Door de Heilige Geest leer je dan om anders, heilig te leven. Om Gods wil te doen en dichtbij Gods hart te zijn.
Weet je nog waar de goudsmid zo blij mee is? Met die prachtige, perfecte ring die hij heeft gemaakt. Zoals de goudsmid zijn ogen niet van de ring kan afhouden, kun je in de Bijbel steeds meer ontdekken van de heerlijkheid en heiligheid van God. Dan mag je verwonderd bidden: “Heilig bent U, Heere!”

Bijbelteksten

Er is niemand heilig, gelijk de HEERE; want er is niemand dan Gij, en er is geen rotssteen, gelijk onze God!

1 Samuël 2:2 (sv)

Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden.

Jesaja 57:15 (sv)

Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren; Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel; Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.

1 Petrus 1:14-16 (sv)

En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.

Openbaring 4:8 (sv)

Heidelbergse Catechismus

In zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 6, lees je hoe God de mensen heeft geschapen. Niet verkeerd of zondig, maar goed en naar Zijn beeld, dat is in echte gerechtigheid en heiligheid. Alleen zó kon de mens zijn Schepper echt kennen, Hem van harte liefhebben, loven en prijzen. De mens was heilig, voordat hij zondigde tegen Zijn Schepper.
In vraag en antwoord 60 (zondag 23) lees je hoe een zondaar weer heilig kan worden voor God. Niet door goed zijn best te doen en allemaal goede werken te doen. Het kan alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus. Gelovigen voelen dat hun zonden tegen de heilige God en Zijn geboden groot zijn. Maar door het geloof weten ze dat God die zonden wegneemt en door genade de gerechtigheid en heiligheid van Christus aan hen schenkt. Dan ziet God hen alsof ze zonder zonde zijn. Heilig, net zoals de Heere Jezus.

Dag 1: Heiligheid – God openbaart Zich aan Mozes

Exodus 34:5-9

5 De HEERE nu kwam nederwaarts in een wolk, en stelde Zich aldaar bij hem; en Hij riep uit den Naam des HEEREN.
6 Als nu de HEERE voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid.
7 Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft; Die den schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, en aan de kindskinderen, in het derde en vierde lid.
8 Mozes nu haastte zich en neigde het hoofd ter aarde, en hij boog zich.
9 En hij zeide: Heere! indien ik nu genade gevonden heb in Uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk; doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde, en neem ons aan tot een erfdeel!

- Hoe maakt God Zich aan Mozes bekend?
- Kun je met eigen woorden zeggen hoe God is? (vers 6, 7)
- Wat is Mozes’ reactie als hij de heilige God ontmoet?

Dag 2: Heiligheid – niet zomaar bij God komen

Leviticus 16:1-10

1 En de HEERE sprak tot Mozes, nadat de twee zonen van Aäron gestorven waren, als zij genaderd waren voor het aangezicht des HEEREN, en gestorven waren;
2 De HEERE dan zeide tot Mozes: Spreek tot uw broeder Aäron, dat hij niet te allen tijde ga in het heilige, binnen den voorhang, voor het verzoendeksel, dat op de ark is, opdat hij niet sterve; want Ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel.
3 Hiermede zal Aäron in het heilige gaan: met een var, een jong rund ten zondoffer, en een ram ten brandoffer.
4 Hij zal den heiligen linnen rok aandoen, en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn, en met een linnen gordel zal hij zich gorden, en met een linnen hoed bedekken; dit zijn heilige klederen; daarom zal hij zijn vlees met water baden, als hij ze zal aandoen.
5 En aan de vergadering der kinderen Israëls zal hij nemen twee geitenbokken ten zondoffer, en een ram ten brandoffer.
6 Daarna zal Aäron den var des zondoffers, die voor hem zal zijn, offeren, en zal voor zich en voor zijn huis verzoening doen.
7 Hij zal ook beide bokken nemen, en hij zal die stellen voor het aangezicht des HEEREN, aan de deur van de tent der samenkomst.
8 En Aäron zal de loten over die twee bokken werpen: een lot voor den HEERE, en een lot voor den weggaanden bok.
9 Dan zal Aäron den bok, op denwelken het lot voor den HEERE zal gekomen zijn, toebrengen, en zal hem ten zondoffer maken.
10 Maar de bok, op denwelken het lot zal gekomen zijn, om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht des HEEREN gesteld worden, om door hem verzoening te doen; opdat men hem als een weggaanden bok naar de woestijn uitlate.

- Wat gebeurt er als Aäron zomaar het heiligdom zou binnengaan? (vers 2)
- Hoe kan Aäron alleen voor Gods aangezicht komen? (vers 3)
- Hoe kun jij bij God komen en tot Hem bidden? Lees hierbij Johannes 14:6 en Hebreeën 4:14-16.

Dag 3: Heiligheid – je neerbuigen voor de heilige God

Psalm 99:1-9

1 De HEERE regeert, dat de volken beven; Hij zit tussen de cherubim; de aarde bewege zich.
2 De HEERE is groot in Sion, en Hij is hoog boven alle volken.
3 Dat zij Uw groten en vreselijken Naam loven, die heilig is;
4 En de sterkte des Konings, die het recht lief heeft. Gij hebt billijkheden bevestigd, Gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jakob.
5 Verheft den HEERE, onzen God, en buigt u neder voor de voetbank Zijner voeten; Hij is heilig!
6 Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters, en Samuël onder de aanroepers Zijns Naams; zij riepen tot den HEERE, en Hij verhoorde hen.
7 Hij sprak tot hen in een wolkkolom; zij hebben Zijn getuigenissen onderhouden, en de inzettingen, die Hij hun gegeven had.
8 O HEERE, onze God! Gij hebt hen verhoord, Gij zijt hun geweest een vergevend God, hoewel wraak doende over hun daden.
9 Verheft den HEERE, onzen God, en buigt u voor den berg Zijner heiligheid; want de HEERE, onze God, is heilig.

- Hoeveel keer lees je in deze verzen dat God heilig is?
- Welke reactie moet dat bij je oproepen volgens deze psalm? (vers 1, 3, 5, 9)
- (Hoe) doe jij dat?

Dag 4: Heiligheid – besef van zonde en onreinheid

Jesaja 6:1-7

1 In het jaar, toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere, zittende op een hogen en verheven troon, en Zijn zomen vervullende den tempel.
2 De serafs stonden boven Hem; een iegelijk had zes vleugelen; met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.
3 En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol!
4 Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen; en het huis werd vervuld met rook.
5 Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga! dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden eens volks, dat onrein van lippen is; want mijn ogen hebben den Koning, den HEERE der heirscharen gezien.
6 Maar een van de serafs vloog tot mij, en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had.
7 En hij roerde mijn mond daarmede aan, en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd; alzo is uw misdaad van u geweken, en uw zonde is verzoend.

- Wat ziet Jesaja van Gods heiligheid?
- Wat ontdekt Jesaja daardoor? (vers 5)
- Als een zonnestraal de kamer inschijnt, zie je het stof extra goed liggen. Wat heeft dat voorbeeld te maken met dit gedeelte uit de Bijbel? Merk je dat zelf ook weleens als je uit de Bijbel leest?

Dag 5: Heiligheid – Gods heiligheid in Jezus Christus

Lukas 5:1-11

1 En het geschiedde, als de schare op Hem aandrong, om het Woord Gods te horen, dat Hij stond bij het meer Gennesareth.
2 En Hij zag twee schepen aan den oever van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan, en spoelden de netten.
3 En Hij ging in een van die schepen, hetwelk van Simon was, en bad hem, dat hij een weinig van het land afstak; en nederzittende, leerde Hij de scharen uit het schip.
4 En als Hij afliet van spreken, zeide Hij tot Simon: Steek af naar de diepte, en werp uw netten uit om te vangen.
5 En Simon antwoordde en zeide tot Hem: Meester, wij hebben den gehelen nacht over gearbeid, en niet gevangen; doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen.
6 En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen, en hun net scheurde.
7 En zij wenkten hun medegenoten, die in het andere schip waren, dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen, en vulden beide de schepen, zodat zij bijna zonken.
8 En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere! ga uit van mij; want ik ben een zondig mens.
9 Want verbaasdheid had hem bevangen, en allen, die met hem waren, over de vangst der vissen, die zij gevangen hadden;
10 En desgelijks ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon: Vrees niet; van nu aan zult gij mensen vangen.
11 En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles, en volgden Hem.

- Waar is Petrus diep van onder de indruk? (vers 9)
- Wat is zijn reactie daarop? (vers 8)
- Wanneer was jij onder de indruk van de grootheid en heiligheid van de Heere Jezus? Hoe is dat aan jou te merken?

Dag 6: Heiligheid – het heilige offer van Jezus Christus

Hebreeën 10:1-10

1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan.
2 Anderszins zouden zij opgehouden hebben, geofferd te worden, omdat degenen, die den dienst pleegden, geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde;
3 Maar nu geschiedt in dezelve alle jaren weder gedachtenis der zonden.
4 Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneme.
5 Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid;
6 Brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet behaagd.
7 Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God!
8 Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en offer voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden);
9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen.
10 In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied.

- Waarom konden de offers in de tabernakel en tempel nooit de zonden wegnemen? (vers 5)
- Welk offer was alleen genoeg? (vers 10)
- Alleen het offer van Christus kan jouw leven weer heilig maken voor God. Kun je dat uitleggen?

Dag 7: Heiligheid – je leven als heilig offer

Romeinen 12:1-8

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.
3 Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft.
4 Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben;
5 Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden.
6 Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is,
7 Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs; hetzij bediening, in het bedienen; hetzij die leert, in het leren;
8 Hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, in naarstigheid; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid.

- Waar roept Paulus de gelovigen in Rome toe op? (vers 1)
- Wat betekent het als je leven een levend, heilig offer is voor God?
- Ken jij mensen in je omgeving die zo’n leven hebben? Wat is hun geheim, denk je?
Psalm 33: 7, 11
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 93:1, 4
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 99: 1, 2, 8
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Lofzang van Maria: 3
PCorgan.com
Psalmboek.nl

God openbaart Zich bij de Sinaï in de woestijn

Free Bible images
Op Free Bible Images zijn geen afbeeldingen van de roeping van Jesaja. In de geschiedenis van het volk Israël bij de Sinaï zie je ook Gods heiligheid. Let eens op hoe het volk zich moet voorbereiden op de ontmoeting met God.

Het werk van een goud- en zilversmid

Atelier 79
In dit filmpje kun je zien met hoeveel zorg een goud- en zilversmid sieraden maakt. Dat voorbeeld wordt gebruikt in de uitleg van dit kernwoord. De sieraden zijn kostbaar, perfect, volmaakt. Deze woorden helpen je een klein beetje om te begrijpen wat ‘heilig’ is.

Werkblad – roeping van Jesaja
Download het werkblad hiernaast. Maak de verwerkingsopdrachten bij de geschiedenis van de roeping van Jesaja.

Opdracht 1 – wees eerbiedig!
Je vader of moeder zegt het vast weleens als jullie gaan bidden. Of de juf of meester op school. “Wees eerbiedig”. Maar wat is dat eigenlijk? En waarom doe je dat?

- Wat betekent het om eerbiedig te zijn? Wat hoort daar wel en niet bij?
- Waarom ben je eerbiedig als je bidt en luistert naar de Bijbel?
- Hoe tonen de volgende personen uit de Bijbel hun respect, eerbied en ontzag voor de heilige, machtige God?
    -- Mozes (Exodus 3:5, 6)
    -- Engelen (Jesaja 6:3)
    -- Daniël (Daniël 6:11)
    -- Petrus (Lukas 5:8)
    -- Johannes (Openbaring 1:17)
- Sommige mensen knielen voor God als ze bidden, om zo hun eerbied voor God te laten zien. Dat zie je ook bij de voorbeelden uit de Bijbel. Doe jij dat ook? Waarom wel/niet?

Opdracht 2 – heilig leven
Door het geloof ben je heilig voor God (lees ook de uitleg bij Heidelbergse Catechismus). Door het werk van de Heilige Geest verlang je ernaar om heilig voor God te leven, omdat God Zelf heilig is. Daar horen keuzes bij. God of satan. God of ik. God of het geld. God of zondige pleziertjes. God of de wereld. Heilig leven gaat niet vanzelf, het kost strijd.

- Hoe noem je iemand die goed (heilig) probeert te leven, zonder dat de Heilige Geest zijn hart heeft vernieuwd?
- Wat hoort volgens jou bij een heilig leven? En wat niet? Lees hierbij Efeze 4:20-32.
- Lees Johannes 15:4. Wat is het grote geheim van een heilig leven?

Kleurplaat
Download de kleurplaat hiernaast en print deze. Kleuren maar!

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF