Deel deze pagina

Een diepe kloof…

Krijg je weleens straf? Als je buiten iets ondeugends hebt gedaan, moet je misschien de rest van de middag binnen spelen. Of je moet op de trap zitten, omdat je het lego bouwwerk van je broertje expres kapot hebt gemaakt. Waarom doen je vader en je moeder dat? Omdat het eerlijk is. Wie verkeerd doet, verdient straf. Je vader en moeder doen dat, omdat ze van je houden. Straf helpt om je te laten zien dat je doen moet wat je ouders van je vragen. En dus ook wat God van jou vraagt.

God is heilig. Dat betekent dat Hij geen enkele zonde heeft of doet. Hij wil dat wij óók heilig leven. Omdat God zo heilig is, kan Hij ons geen verkeerde dingen laten doen zonder ons daarvoor te straffen. In de Bijbel lezen we dat álle zonden door God gestraft moeten worden met een verschrikkelijke straf. Die straf, dat is de hel. Op verschillende plaatsen in de Bijbel lees je hoe afschuwelijk de hel is. Eén daarvan is de gelijkenis die Jezus vertelt over de rijke man en de arme Lazarus.

Een rijke man woont in een prachtig huis. Hij is schatrijk, draagt dure kleren en houdt iedere dag een feest. Hij denkt alleen aan zichzelf. Aan de poort van dat mooie huis ligt een bedelaar. Hij is ziek en bedelt om voedsel. Maar er komen alleen straathonden, die zijn zweren likken. Deze bedelaar heet Lazarus. Die naam betekent: God is mijn hulp. Lazarus stelt zijn vertrouwen op God en weet dat alleen God hem helpen kan. Als Lazarus sterft, dragen de engelen van God hem naar de hemel. Lazarus heeft nu geen pijn en verdriet meer. Hij mag voor altijd bij de Heere zijn.

De rijke man sterft ook en krijgt een prachtige begrafenis. Maar hij doet zijn ogen open in de hel… In de verte ziet hij Abraham en, heel dichtbij hem, Lazarus. Hij roept: “vader Abraham, heb medelijden met mij! Stuur Lazarus naar mij toe om mijn tong te verkoelen, want ik lijd vreselijke pijn in dit vuur!” Maar dat is onmogelijk: tussen de hemel en de hel is een grote, diepe kloof. Er kan niemand overheen. De tijd van redding is voor de rijke man voorbij. De rijke man vraagt of Lazarus dan aan zijn broers wil vertellen hoe verschrikkelijk het is in de hel. “Nee”, zegt Abraham. “Ze kunnen het Woord van God lezen. Als ze daar niet naar luisteren, zullen ze zich ook niet bekeren als er iemand uit de dood opstaat”.

De Bijbel zegt dat álle zonden gestraft moeten worden met een verschrikkelijke straf. De Heere Jezus vertelt ons over de hel om je te waarschuwen. Hij wil dat je gered wordt! Daarom wilde Híj de straf krijgen, die jij en ik hebben verdiend. Als je in de Heere Jezus gelooft, kom je niet in de hel, maar krijg je het eeuwige leven! Dat betekent dat je voor altijd dichtbij Hem mag zijn. Wat een kostbaar geschenk is dat. Dan ben je voor altijd gelukkig!

Bijbelteksten

En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste duisternis; daar zal wening zijn en knersing der tanden.

(Mattheüs 25:30 - SV)

En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

(Mattheüs 25:46 - SV)

En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijde smarten in deze vlam.

(Lukas 16:23-24 - SV)

Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

(Openbaring 21:8 - sv)

Heidelbergse Catechismus

In de Heidelbergse Catechismus lees je dat de Heere Jezus ons verlost van de pijn en benauwdheid van de hel. Hij heeft Zelf verschrikkelijke benauwdheid, verdriet, verschrikking en helse pijn geleden. Op Zijn hele lijdensweg, maar vooral aan het kruis. Want daar werd Hij door Zijn Vader verlaten. De Heere Jezus heeft de helse straf gedragen. Wie op de Heere Jezus vertrouwt, is daarvan verlost! (HC vraag en antwoord 44)

Dag 1: Hel – van God verlaten

Mattheüs 27:45-50

45 En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.
46 En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!
47 En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: Deze roept Elias.
48 En terstond een van hen toe lopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken.
49 Doch de anderen zeiden: Houd op, laat ons zien, of Elias komt, om Hem te verlossen.
50 En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest.

Aan het kruis was de Heere Jezus drie uur helemaal alleen. Zelfs God heeft Hem daar verlaten. Wat heeft dit Bijbelgedeelte met de hel te maken?

Dag 2: Hel – oordeel

Mattheüs 25:31-46

31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.
32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt.
33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.
34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.
35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.
36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.
37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?
38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?
39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?
40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.
41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.
42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;
43 Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht.
44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?
45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.
46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

Dit gedeelte gaat over het laatste oordeel. Welke verschillen zie je tussen de mensen die eeuwige straf krijgen (vers 46) en mensen die het eeuwige leven krijgen (vers 34)?

Dag 3: Hel – de brede en de smalle weg

Mattheüs 7:13-23

13 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan;
14 Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.
15 Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.
16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?
17 Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten.
18 Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen.
19 Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
20 Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen.
21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.
22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?
23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!

Wat is het verschil tussen de poort naar het leven (de hemel) en de poort naar het verderf (de hel)? Waarom is de poort naar het leven nauw? Wat vind je daarvan?

Dag 4: Hel – worm en vuur

Markus 9:38-48

38 En Johannes antwoordde Hem, zeggende: Meester! wij hebben een gezien, die de duivelen uitwierp in Uw Naam, welke ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt.
39 Doch Jezus zeide: Verbiedt hem niet; want er is niemand, die een kracht doen zal in Mijn Naam, en haastelijk van Mij zal kunnen kwalijk spreken.
40 Want wie tegen ons niet is, die is voor ons.
41 Want zo wie ulieden een beker water zal te drinken geven in Mijn Naam, omdat gij discipelen van Christus zijt, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen.
42 En zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem beter, dat een molensteen om zijn hals gedaan ware, en dat hij in de zee geworpen ware.
43 En indien uw hand u ergert, houwt ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende, heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijk vuur;
44 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.
45 En indien uw voet u ergert, houwt hem af; het is u beter kreupel tot het leven in te gaan, dan de twee voeten hebbende, geworpen te worden in de hel, in het onuitblusselijk vuur;
46 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.
47 En indien uw oog u ergert, werpt het uit; het is u beter maar een oog hebbende in het Koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden;
48 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.

Wormen die alles kapot knagen. Vuur dat nooit uitgaat. Het zijn verschrikkelijke beelden die de Heere Jezus gebruikt voor de hel. Hij vergelijkt de hel met andere dingen die erg zijn, maar minder erg dan de hel. Welke dingen zijn dat? (vers 43, 45, 47)? Wat zou Jezus hiermee bedoelen?

Dag 5: Hel – gevolg van de zonde

Openbaring 21:1-8

1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
schilderij van Gustave Doré: Het nieuwe Jeruzalem
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.
3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.
6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.
7 Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.
8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

Wat is het grote verschil tussen vers 1-7 aan de ene kant en vers 8 aan de andere kant? Wie staan er aan de ene kant en wie aan de andere kant?

Dag 6: Hel – geen weg terug

Lukas 16:19-31

19 En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig.
20 En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren;
21 En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens, die van de tafel des rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren.
22 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham.
23 En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot.
24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijde smarten in deze vlam.
25 Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten.
26 En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen.
27 En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis;
28 Want ik heb vijf broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging.
29 Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen.
30 En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren.
31 Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.

De dood en de hel hebben niet alle macht! Wie is er machtiger? Hoe weet je dat zeker?

Dag 7: Hel – niet Gods wil

2 Petrus 3:1-9

1 Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekke;
2 Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden, die van de heilige profeten te voren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heeren en Zaligmakers apostelen zijn;
3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,
4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.
5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;
6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.
7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.
8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

God heeft geduld met ons. Waarom? (vers 9) Soms zie je zo’n verkeersbord bij de snelweg: ga terug! Wat gebeurt er als je dat niet doet? Wat heeft dat met vers 9 te maken?
Psalm 6: 1, 2, 9
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 22: 1, 6
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 73:14
PCorgan.com
Psalmboek.nl

Plaat van de brede en smalle weg
Download de plaat hiernaast. Bekijk de plaat van de brede en smalle weg. Kijk wat er allemaal gebeurt op de verschillende wegen en beantwoord onderstaande vragen.

Vragen:
1. Bekijk de plaat. Welke verschillen zie je tussen de brede weg en de smalle weg?
2. Wat hoort bij het leven op de brede weg?
3. Wat vertelt deze plaat jou over de hel?
4. Uiteindelijk leidt één van de wegen naar de hemel, welke?
5. Vraag of je de plaat mag uitprinten, geef deze een mooi plekje op bijvoorbeeld je kamer.

Kleurplaat
Download de kleurplaat en kleur over het verhaal van Lazarus en de rijke man.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF