Deel deze pagina

Als nomaden op reis

Sam bekijkt elke avond de krant van zijn vader. Vandaag ziet hij een foto van een kameel. Op zijn rug zitten kleden, potten, stokken en zware manden. Voor de kameel uit loopt een vrouw. Ze draagt prachtige kleren in mooie kleuren. Sams vader vertelt dat ze een nomade is. “Nomaden zijn mensen zonder huis. Ze wonen in tenten. Elke keer reizen ze weer verder.
In de Bijbel staat dat christenen net als nomaden zijn. Mensen die van de Heere Jezus houden, wonen maar even op de aarde. Ze zijn op reis naar de hemel.

In de Bijbel vertelt God ons over de hemel. Hij doet dat aan Zijn apostel Johannes. Johannes is al een oude man als hij op het eiland Patmos is, het straf-eiland van de Romeinen. Johannes moest er heen  omdat hij mensen over Jezus vertelde. De Heere Jezus troost Johannes en zoekt hem daar op. Hij laat heel bijzondere dingen aan hem zien.

Johannes ziet de Heere God zitten op Zijn troon in de hemel. De hemel is de plaats waar God woont! In het midden van de troon ziet Johannes een Lam dat geslacht is. Dat is de Heere Jezus, die stierf aan het kruis voor de zonden van mensen. Er zijn ook mensen in de hemel. Ze hebben lange witte kleren aan en palmtakken in hun handen. Dat zijn mensen die het op aarde heel moeilijk hadden, omdat ze de Heere Jezus volgden. Maar nu zijn ze veilig in de hemel. Johannes ziet dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. En hij ziet een nieuwe stad, Jeruzalem. Een prachtige stad met muren en poorten van edelstenen. De straten zijn zelfs van goud!

Hoe het precies in de hemel is, weten we niet. Het is in ieder geval veel mooier en fijner dan we ooit kunnen bedenken! Johannes hoort dat er geen verdriet meer is, geen dood en geen ziekte. Er is volmaakte liefde, blijdschap en vrede. In de hemel gaat het helemaal om de eer en glorie van God.

Zou je daar ook willen zijn, dichtbij de Heere Jezus? Heb je goed gelet op de mensen in de hemel? Ze dragen witte kleren. Die zijn gewassen in het bloed van het Lam, zegt de engel tegen Johannes. Zeep kon de vlekken in hun kleren niet wegwassen. Want die vlekken zijn een teken van de zonde. En voor zonde is er maar één schoonmaakmiddel: het bloed van de Heere Jezus! Ook jouw zonden kunnen daardoor vergeven worden. Jezus is naar de hemel gegaan om een plaats klaar te maken, voor iedereen die zijn vertrouwen op Hem stelt.

De nomadenfamilie doet niets anders dan reizen. Nergens voelen ze zich echt thuis. Christenen voelen zich ook niet thuis op de aarde. Ze verlangen naar de dag dat ze in de hemel zullen zijn. Maar veel meer nog verlangen ze naar het Lam!

Bijbelteksten

Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk.

(Psalm 16:11 - sv)

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.

(Kolossensen 3:1 - sv)

Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren.
Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk, dat zij een vaderland zoeken.
En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van hetwelk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben, om weder te keren;
Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. Daarom schaamt Zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden; want Hij had hun een stad bereid.

(Hebreeën 11:13-16 - sv)

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

(Openbaring 21:1, 4-5 - sv)

Heidelbergse Catechismus

In zondag 18 staat dat de Heere Jezus na Zijn opstanding naar de hemel gegaan is. Daar bidt Hij voor allen die in Hem geloven. Hij maakt voor hen een plaats klaar in de hemel. Hij stuurt ook Zijn Geest vanuit de hemel naar de aarde. Door de Heilige Geest leren wij om de dingen te zoeken die in de hemel zijn, waar Jezus Christus is.
In zondag 19 lees je dat Jezus als Koning in de hemel Zijn kerk op aarde regeert. Als wij verdrietig zijn om vervolging en verdriet op de aarde, mogen we blij zijn dat de Heere God straks als Rechter alles zal oordelen. Hij zal dan Zijn vijanden straffen, maar allen die bij Jezus horen, mogen bij Hem in de blijdschap en heerlijkheid van de hemel komen.
In zondag 46 gaat het over het Onze Vader. We bidden ‘die in de hemelen zijt’. Dat doen we, om te voelen dat God heilig en groot is!

Dag 1: Hemel – vele woningen

Johannes 14:1-7

1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.
4 En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij.
5 Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij den weg weten?
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
7 Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien.

Wat gaat Jezus in de hemel doen? Wat betekent dat?

Dag 2: Hemel – woonplaats van Christus

Romeinen 8:28-39

28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.
30 En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.
31 Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
32 Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
33 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt.
34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?
36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Jezus bidt in de hemel voor Zijn kinderen (vers 34). Daardoor kan niets hen scheiden van de liefde van de Heere Jezus. Welke dingen worden daarbij allemaal genoemd (vers 38 en 39)? Waren daar ook woorden bij die je niet begreep?

Dag 3: Hemel – de dingen van boven zoeken

Kolossenzen 3:1-11

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
5 Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst.
6 Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid;
7 In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet.
8 Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond.
9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken,
10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft;
11 Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.

Met boven wordt de hemel en de Heere God bedoeld. Wanneer zoek je die dingen (vers 1)? Hoe doe je dat?

Dag 4: Hemel – waar gaat je hart naar uit?

2 Korinthe 5:1-10

1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.
2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden.
3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden.
4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde.
5 Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft.
6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere;
7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.)
8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen.
9 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn.
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Met welk woordje wordt het leven op aarde in vers 1 vergeleken? Waarom kijkt Paulus zo naar de hemel uit?

Dag 5: Hemel – door engelen gedragen

Lukas 16:19-31

19 En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig.
20 En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren;
21 En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens, die van de tafel des rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren.
22 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham.
23 En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot.
24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijde smarten in deze vlam.
25 Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten.
26 En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen.
27 En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis;
28 Want ik heb vijf broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging.
29 Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen.
30 En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren.
31 Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.

Hoe komt het dat de bedelaar door engelen in de hemel wordt gedragen en de rijke man niet?

Dag 6: Hemel – een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Openbaring 21:1-5

1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.
3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

Johannes hoort uit de hemel een grote stem. Wat zegt die stem over de nieuwe hemel en aarde (vers 3 en 4)?

Dag 7: Hemel – binnen of buiten?

Openbaring 22:12-17

12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.
13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.
14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.
15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.
16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.
17 En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.

Wie mogen er in de stad komen (vers 14)? En wie staan er buiten (vers 15)? Waar hoor jij bij?

Lichtstad met uw paarlen poorten

Interkerkelijk Gemengd koor 't Harde

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Opdracht 1
Schrijf het woord ‘hemel’ midden op een groot vel papier. Bedenk zoveel mogelijk woorden die daar volgens jou bij horen en schrijf die eromheen. Praat er met elkaar over. Wat weten we wel over de hemel? En wat (nog) niet? Wat is het belangrijkste van de hemel, denk je?

Opdracht 2
Teken of verf wat Johannes op Patmos heeft gezien. Welke kleuren zou je daarbij gebruiken? En welke niet? Waarom?

Kleurplaat
Download de kleurplaten in de zijkant. Kleur een kleurplaat over de nieuwe hemel en aarde. 

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF