Deel deze pagina

De herder zoekt

De beste vriend van Hugo heet Niels. Niels helpt Hugo altijd als hij in de problemen zit. Hij heeft alles voor zijn vriend over. Esmee is Vera’s beste vriendin. Die twee zijn onafscheidelijk. Esmee zal Vera nooit in de steek laten. Vera kan altijd bij haar terecht. Niels en Esmee laten je zien wat liefde is. Op een nog veel mooiere manier laat de Heere Jezus ons zien wat liefde betekent. Bijvoorbeeld in Zijn verhalen over de herder.

Zie je die herder met zijn kudde lopen? Hij heeft wel honderd schapen. Ze blijven dichtbij hem. De schapen kennen de stem van de herder en hij kent alle schapen bij hun naam. Elke dag zoekt hij mals gras en fris water voor de kudde. Vooral de lammetjes houdt hij goed in de gaten, omdat ze klein en kwetsbaar zijn. Als een schaap wegloopt, roept de herder het terug. Of hij gooit met het schepje, dat onderaan zijn staf zit, wat steentje naar het schaap. Hierdoor schrikt het dier en gaat het gauw naar de kudde terug.

Elke dag telt de herder zijn schapen, voordat ze de omheining van de schaapskooi binnengaan. Op een avond telt hij er 97... 98... 99... Hij mist een schaap! Hij vergeet zijn moeheid. Hij laat de 99 schapen achter om dat ene, verdwaalde schaap te zoeken. Hij zoekt net zolang tot hij het gevonden heeft. Blij tilt hij het op zijn schouders en draagt het de hele weg terug naar de kudde. Daar viert hij feest met zijn vrienden en buren, zó blij is hij dat hij zijn verloren schaap gevonden heeft.

De herder waakt en zorgt de hele dag. Hij verdedigt de schapen als een roofdier de kudde bedreigt. Met gevaar voor zijn eigen leven jaagt hij de leeuw of de beer weg. Dat doet een goede herder.

Er zijn ook slechte herders. Zij vluchten weg als ze gevaar zien en laten de schapen alleen. Zij denken meer aan zichzelf dan aan de schapen. Zij zorgen niet goed voor de schapen.

“Ik ben de goede Herder”, zegt Jezus. De schapen zijn de mensen die bij Hem horen. Zij zijn eigenlijk Jezus’ kudde. Daar zijn ook kinderen bij. Laten we één van die kinderen Esther noemen. Esther leerde de stem van de Heere Jezus kennen en wil daarnaar luisteren. Daarom leest ze elke dag in haar Bijbel. Ze gelooft dat Hij al haar zonden vergeeft en daarom dankt ze Hem. Ze vertrouwt erop dat de Herder elke dag voor haar zorgt. Hij weet precies wat ze nodig heeft. Ze vraagt Jezus haar te helpen om te doen wat Hij wil. Om te houden van de mensen om haar heen, ook als ze niet aardig tegen haar doen.

De herder kent al zijn schapen. De Heere Jezus kent allen die bij Hem horen, ook Esther. Hij weet dat ze van Hem houdt. Maar Zíjn liefde is nog veel groter. Hij heeft immers alles voor haar over. Hij had zelfs Zijn leven voor haar over. Hij vluchtte niet weg, toen de vijanden Hem wilden doden. Maar Hij gaf Zijn leven voor haar. Dat is nog eens liefde!

Hugo is blij met zijn beste vriend Niels. Maar de Heere Jezus is de allerbeste Vriend Die je kunt hebben. Heb je Hem lief? Als je Hem liefhebt, komt dat omdat Hij jou eerst heeft liefgehad.

Bijbelteksten

En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Mattheüs 22:37-40 (sv)

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 3:16 (sv)

Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

Johannes 10:11 (sv)

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

1 Johannes 4:19 (sv)

Heidelbergse Catechismus

In zondag 2, vraag  en antwoord 4, lees je dat God van je vraagt om Hem lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is onmogelijk, want je bent geneigd om God en je naaste te haten (vraag en antwoord 5). Zo is het niet geweest: in het paradijs kende de mensen God en hadden zij Hem volmaakt lief. Als de tien geboden uitgelegd worden, gaat het opnieuw over liefde tot God en onze naaste. Als je door genade opnieuw geboren bent, maakt de Heilige Geest ook je leven nieuw. Uit liefde en dankbaarheid voor wat God voor je gedaan heeft, verlang je dan om al Gods geboden te doen (zondag 33, vraag en antwoord 90).

Dag 1: Liefde – kiezende liefde

Deuteronomium 7:6-13

6 Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God; u heeft de HEERE, uw God, verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken, die op den aardbodem zijn.
7 De HEERE heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren, om uw veelheid boven alle andere volken; want gij waart het weinigste van alle volken.
8 Maar omdat de HEERE ulieden liefhad, en opdat Hij hield den eed, dien Hij uw vaderen gezworen had, heeft u de HEERE met een sterke hand uitgevoerd, en heeft u verlost uit het diensthuis, uit de hand van Farao, koning van Egypte.
9 Gij zult dan weten, dat de HEERE, uw God, die God is, die getrouwe God, welke het verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem liefhebben, en Zijn geboden houden tot in duizend geslachten.
10 En Hij vergeldt een ieder van hen, die Hem haten, in zijn aangezicht, om hem te verderven; Hij zal het Zijn hater niet vertrekken, in zijn aangezicht zal Hij het hem vergelden.
11 Houdt dan de geboden, en de inzettingen, en de rechten, die ik u heden gebiede, om die te doen.
12 Zo zal het geschieden, omdat gij deze rechten zult horen, en houden, en dezelve doen, dat de HEERE, uw God, u het verbond en de weldadigheid zal houden, die Hij uw vaderen gezworen heeft;
13 En Hij zal u liefhebben, en zal u zegenen, en u doen vermenigvuldigen; en Hij zal zegenen de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, uw koren, en uw most, en uw olie, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw klein vee, in het land, dat Hij aan uw vaderen gezworen heeft u te geven.

- Waarom heeft God Israël uitgekozen om Zijn volk te zijn? (vers 6-8)
- Wat vraagt die liefde van het volk? (vers 11) Wat is daarop Gods antwoord? (vers 12-13)
- Hoe heeft God jou Zijn liefde laten zien? Wat vraagt Zijn liefde van jou?

Dag 2: Liefde – bron van redding

Romeinen 5:6-11

6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.
7 Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven.
8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.
9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.
10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.
11 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.

- Voor wie is de Heere Jezus gestorven? (vers 6 en 8)
- Waarom is dat zo’n groot wonder? (vers 7)
- Wat wil je tegen de Heere zeggen als je deze verzen gelezen hebt?

Dag 3: Liefde – zoekt wat verloren is

Lukas 15:1-7

1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen.
2 En de Farizeën en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen.
3 En Hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende:
4 Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en een van die verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vinde?
5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde.
6 En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen: Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.
7 Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.

- Wat heeft de herder er allemaal voor over om zijn schaap te vinden?
- Wat betekent vers 7?
- Wat ontdek je in deze gelijkenis over de Heere Jezus?

Dag 4: Liefde – de herder geeft zijn leven

Johannes 10:9-18

9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.
10 De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.
11 Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.
12 Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen.
13 En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen.
14 Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend.
15 Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen.
16 Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder.
17 Daarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme.
18 Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

- Hoe kun je zien dat een goede herder zijn schapen lief heeft?
- Hoe zie je dat bij de Heere Jezus?
- Met de schapen die bij de herder horen, bedoelt de Heere Zijn kinderen. Hoe weet je of je een schaap van de kudde van de Heere Jezus bent?

Dag 5: Liefde – wie veel vergeven heeft...

Lukas 7:36-50

36 En een der Farizeën bad Hem, dat Hij met hem ate; en ingegaan zijnde in des Farizeërs huis, zat Hij aan.
37 En ziet, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande, dat Hij in des Farizeërs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf.
38 En staande achter Zijn voeten, wenende, begon zij Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste Zijn voeten, en zalfde ze met de zalf.
39 En de Farizeër, die Hem genood had, zulks ziende, sprak bij zichzelven, zeggende: Deze, indien Hij een profeet ware, zou wel weten, wat en hoedanige vrouw deze is, die Hem aanraakt; want zij is een zondares.
40 En Jezus antwoordende, zeide tot hem: Simon! Ik heb u wat te zeggen. En hij sprak: Meester! zeg het.
41 Jezus zeide: Een zeker schuldheer had twee schuldenaars; de een was schuldig vijfhonderd penningen, en de andere vijftig;
42 En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van dezen zal hem meer liefhebben?
43 En Simon, antwoordende, zeide: Ik acht, dat hij het is, dien hij het meeste kwijtgescholden heeft. En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geoordeeld.
44 En Hij, Zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon: Ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen; water hebt gij niet tot Mijn voeten gegeven; maar deze heeft Mijn voeten met tranen nat gemaakt, en met het haar van haar hoofd afgedroogd.
45 Gij hebt Mij geen kus gegeven; maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten Mijn voeten te kussen.
46 Met olie hebt gij Mijn hoofd niet gezalfd; maar deze heeft Mijn voeten met zalf gezalfd.
47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.
48 En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven.
49 En die mede aanzaten, begonnen te zeggen bij zichzelven: Wie is Deze, Die ook de zonden vergeeft?
50 Maar Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.

- Waar zie je in deze geschiedenis liefde en waar niet? Waar zie je het aan?
- Wat wil de Heere Jezus met de gelijkenis uitleggen?
- Schrijf alle personen uit deze verzen op (ook uit de gelijkenis). Bespreek per persoon: hoe zou hij/zij zich gevoeld hebben? Wat zou hij/zij gedacht hebben? Wie zou jij willen zijn en waarom?

Dag 6: Liefde – brengt zegen met zich mee

Psalm 133

1 Een lied Hammaaloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen!
2 Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aäron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen.
3 Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid.

- In dit gedeelte worden twee voorbeelden gebruikt voor het in liefde samenleven. Welke beelden zijn dit?
- Welke zegen wil de Heere geven waar liefde is?
- Hoe, waar en wanneer zou jij deze liefde kunnen laten zien?

Dag 7: Liefde – zelfs voor vijanden

Mattheüs 5:43-48

43 U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten.
44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;
45 zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
46 Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?
47 En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo?
48 Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

- Jezus leert ons wie we moeten liefhebben. Wie zijn dat?
- Waarom vraagt Hij dat van ons? (vers 45-48)
- Een jongen die jou uitscheldt... een meisje dat jou plaagt... Jezus zegt: “heb hen lief en zegen hen”. (Hoe) kun je dat doen?
Psalm 23:1, 2 en 3
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 31:17
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 119:3 en 87
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 133:1, 2 en 3
PCorgan.com
Psalmboek.nl

De goede herder

Free Bible images
Deze platenserie laat de zorg van een herder voor zijn schapen zien, waar Jezus over vertelt in Johannes 10.
Op tabblad ‘Verwerking’ vind je de afbeeldingen ook als kleurplaten.

De rechter en zijn vriend

Geloofstoerusting
- Wat laat dit filmpje zien over liefde?
- Kun je dit voorbeeld gebruiken om de liefde van God uit te leggen?

Liefde gevraagd

LCJ
Op tabblad ‘Verwerking’ vind je een opdracht bij dit filmpje.

Opdracht 1 – de blijde boodschap van Gods liefde
De Bijbel is Gods brief aan jou. Het is een heel eerlijke brief, die vertelt dat wij God en elkaar niet meer liefhebben zoals Hij dat heeft bedoeld. Maar het is ook een brief die vol staat van Gods liefde voor zondige mensen. Een heel bekende Bijbeltekst die daarover gaat is Johannes 3 vers 16. Dat vers wordt weleens ‘het Evangelie in een notendop’ genoemd.
- Wat betekent die uitdrukking?
- Lees Johannes 3 vers 16 hardop. Wat zegt dit vers over de mens (over jou)? Wat zegt dit vers over God? Wat ontdek je in dit vers over Gods liefde?
- Handletter de tekst en hang deze op een zichtbare plek in huis. Leer de tekst uit je hoofd.
- Maarten Luther zei: “als God de wereld heeft liefgehad, moet Hij ook Maarten Luther liefhebben, want Maarten Luther hoort tot die wereld.” Lees de tekst nog eens hardop voor, maar vul dan je eigen naam in bij ‘de wereld’. Hoe is het om de tekst zo te lezen?
- Wat is jouw antwoord op Gods grote liefde? Vertel dat in je gebed aan God.

Opdracht 2 – de liefde is...
Lees met elkaar 1 Korinthe 13 en bespreek per blokje verzen de vragen.
Vers 1-3:
- Welke belangrijke dingen noemt Paulus hier? - Waarom zijn die dingen zonder liefde zinloos? Hoe vind je dat?
- Kun je een voorbeeld noemen van iets doen uit liefde en iets doen zonder liefde? Wat is het verschil?
Vers 4-7:
- Pak een vel papier (A3 formaat) en teken in het midden een groot hart. Schrijf het woord ‘liefde’ erin. Schrijf daaromheen de woorden die bij liefde horen (vers 4-7).
- Praat er met elkaar over: wat betekenen deze woorden? Kun je er voorbeelden bij bedenken?
- Hoe kun je zó liefhebben? Wat is het geheim? Lees hierbij ook 1 Johannes 4:19.
Vers 8-13:
- Hoe lang zal de liefde bestaan?
- Geloof, hoop en liefde: waarom is liefde de belangrijkste van deze drie?

Opdracht 3 – liefde in actie...
Kijk het filmpje ‘Liefde gevraagd’ op tabblad ‘Kijk’.
- Welke situatie uit het filmpje herken jij?
- Heb je zelf een voorbeeld waarin je het moeilijk vond om vol liefde naar de ander te zijn?
- Om écht lief te hebben, heb je een hart vol liefde voor God en de ander nodig. Bid dat God je vult met Zijn liefde! Dan wil je er ook graag van uitdelen. Aan wie in jouw omgeving kun jij liefde geven? Hoe zou je dat kunnen doen? Voer je idee uit.
- Je kunt er thuis een speciale opdracht van maken: schrijf de namen van alle gezinsleden op een briefje en stop die in een pot. Iedereen trekt een briefje (zorg dat niemand zijn/haar eigen naam trekt!) en verras deze week de persoon op het briefje met een daad van liefde en vriendelijkheid. Ideeën: ruim iemands kleren of spullen op; zet iemands fiets vast buiten; stop iets lekkers in een broodtrommel; geef een compliment of zeg iets vriendelijks; stop een briefje met lieve woorden in iemands jaszak; help iemand met een klusje; haal een boodschap voor een ander. Aan het einde van de week noemt iedereen de naam van degene waarvan je denkt dat die de ‘geheime gever’ van liefde was. Geniet van deze liefde-in-actie-week!

Kleurplaten
Download en print een van de kleurplaten over de gelijkenis van de goede herder of met Bijbelwoorden over liefde. Er is ook een serie kleurplaten over Psalm 23. Kleuren maar!

Verder aan de slag
Op internet is mooi materiaal te vinden om verder met dit kernwoord aan de slag te gaan. Je ouders, clubleiding of leerkracht kunnen op de volgende websites ideeën vinden:
- www.vreugdevolleroeping.nl/gezinsmoment-vrucht-van-de-geest-liefde
- www.vreugdevolleroeping.nl/gezinsmoment-liefde-laten-zien-door-te-dienen
- thuisgeloven.nl/bijbelles/gezinsmoment-valentijnsdag
- www.bijbelsopvoeden.nl/product/gezinsmoment-doe-eens-lief-3-13-jaar (voor gezinnen)
- www.bijbelsopvoeden.nl/product/objectles-naastenliefde-3-doe-eens-lief (voor groepen)

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF