Deel deze pagina

God doet de zonden weg

Maak jij weleens ruzie? Bijvoorbeeld met je broertje of zusje? Vast wel! Soms ben je boos en zeg je lelijke dingen tegen elkaar. Of je maakt iets van de ander kapot. Je vader of moeder zegt dan: “Jullie moeten het uitpraten, je moet het weer goed maken.” Je moet iets herstellen wat kapot ging. Dat is niet gemakkelijk. Maar als het goed is, kun je weer fijn spelen. Dat lijkt een klein beetje op wat verzoening is.

De Joden in het Oude Testament weten dat er iets nodig is om het goed te maken met God. Iedere dag brengen ze offers in de tabernakel. Maar één keer in het jaar is er een heel special dag. Op de Grote Verzoendag gaat de hogepriester het heilige der heiligen binnen. Hij heeft dan niet zijn mooie kleding aan, maar is helemaal in het wit gekleed. In zijn hand draagt hij een schaal met gloeiende kooltjes van het altaar. Als hij door het voorhangsel gaat, moet hij reukwerk verbranden op de kooltjes. Hij sprenkelt bloed op de ark. Eerst het bloed van een stier en daarna het bloed van een geslacht geitenbokje.

Als hij weer buiten komt, staat daar nog een bokje. Hij legt allebei zijn handen op de kop van dat dier. Hardop zegt hij wat de Israëlieten verkeerd gedaan hebben. Al hun zonden noemt hij op. Zo legt hij de zonden van het volk op de bok. Daarna wordt de bok naar de woestijn gebracht, ver weg, waar geen mensen wonen. Zo ver worden de zonden weggedaan! De mensen staan stil te kijken. Vandaag denken ze aan hun zonden. Ze eten en drinken niet. Elk jaar doet de hogepriester dit weer. Alleen zo kan God wonen bij Zijn volk.

Maar al die offers kunnen nooit écht goed maken tussen God en de mensen. Daarvoor is een beter offer nodig. God zorgt Zelf voor dat Offer. Hij geeft Zijn Zoon, het Lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt. Jezus geeft Zijn leven aan het kruis om onze schuld weg te doen. Geloof je dat?

Als de Heere God niet meer boos op je is en je zonden heeft vergeven, mogen wij ook niet boos blijven op iemand. Dan probeer je altijd om het weer goed te maken!

Bijbelteksten

Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

(Romeinen 3: 25 - SV)

Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.

(Romeinen 5: 10- SV)

Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.

(2 Korinthe 5: 19 - sv)

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.

(1 Johannes 4: 10 - SV)

Heidelbergse Catechismus

In zondag 5 en 6 lees je over de verzoening door de Heere Jezus. Wij kunnen het nooit meer goed maken met God, want onze schuld voor God is groter dan we kunnen betalen. We hebben Iemand nodig die echt mens en echt God is. Dat is de Heere Jezus! Als we geloven in Hem, krijgen we vergeving van al onze schuld. God ziet mij dan alsof ik nooit iets verkeerd heb gedaan. Dat is het grootste wonder dat er bestaat! (zondag 23)

Dag 1: Verzoening - offerdienst

Leviticus 16:1-10 en 20-22

1 En de HEERE sprak tot Mozes, nadat de twee zonen van Aaron gestorven waren, als zij genaderd waren voor het aangezicht des HEEREN, en gestorven waren; 
2 De HEERE dan zeide tot Mozes: Spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te allen tijde ga in het heilige, binnen den voorhang, voor het verzoendeksel, dat op de ark is, opdat hij niet sterve; want Ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. 
3 Hiermede zal Aaron in het heilige gaan: met een var, een jong rund ten zondoffer, en een ram ten brandoffer. 
4 Hij zal den heiligen linnen rok aandoen, en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn, en met een linnen gordel zal hij zich gorden, en met een linnen hoed bedekken; dit zijn heilige klederen; daarom zal hij zijn vlees met water baden, als hij ze zal aandoen. 
5 En aan de vergadering der kinderen Israels zal hij nemen twee geitenbokken ten zondoffer, en een ram ten brandoffer. 
6 Daarna zal Aaron den var des zondoffers, die voor hem zal zijn, offeren, en zal voor zich en voor zijn huis verzoening doen. 
7 Hij zal ook beide bokken nemen, en hij zal die stellen voor het aangezicht des HEEREN, aan de deur van de tent der samenkomst. 
8 En Aaron zal de loten over die twee bokken werpen: een lot voor den HEERE, en een lot voor den weggaanden bok. 
9 Dan zal Aaron den bok, op denwelken het lot voor den HEERE zal gekomen zijn, toebrengen, en zal hem ten zondoffer maken. 
10 Maar de bok, op denwelken het lot zal gekomen zijn, om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht des HEEREN gesteld worden, om door hem verzoening te doen; opdat men hem als een weggaanden bok naar de woestijn uitlate.

20 Als hij nu zal geeindigd hebben van het heilige, en de tent der samenkomst, en het altaar te verzoenen, zo zal hij dien levenden bok toebrengen. 
21 En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van den levenden bok leggen, en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israels, en al hun overtredingen, naar al hun zonden, belijden; en hij zal die op het hoofd des boks leggen, en zal hem door de hand eens mans, die voorhanden is, naar de woestijn uitlaten. 
22 Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen; en hij zal dien bok in de woestijn uitlaten.

Welke dieren waren nodig om verzoening (vergeving) te krijgen? Wat moest daarmee gedaan worden?

Dag 2: Verzoening – Christus als offer

Hebreeën 10:1-10

1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan. 
2 Anderszins zouden zij opgehouden hebben, geofferd te worden, omdat degenen, die den dienst pleegden, geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde; 
3 Maar nu geschiedt in dezelve alle jaren weder gedachtenis der zonden. 
4 Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneme. 
5 Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid; 
6 Brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet behaagd. 
7 Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God! 
8 Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en offer voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden); 
9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen.
10 In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal

Waren de offers in het Oude Testament genoeg om de zonden van de mensen te verzoenen? Wat moest er gebeuren?

Dag 3: Verzoening – lam van God

Johannes 1:19-29

19 En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en Levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: Wie zijt gij? 
20 En hij beleed en loochende het niet; en beleed: Ik ben de Christus niet. 
21 En zij vraagden hem: Wat dan? Zijt gij Elias? En hij zeide: Ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen. 
22 Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? opdat wij antwoord geven mogen dengenen, die ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelven? 
23 Hij zeide: Ik ben de stem des roependen in de woestijn: Maakt den weg des Heeren recht, gelijk Jesaja, de profeet, gesproken heeft. 
24 En de afgezondenen waren uit de Farizeen; 
25 En zij vraagden hem en spraken tot hem: Waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, noch Elias, noch de profeet?
26 Johannes antwoordde hun, zeggende: Ik doop met water, maar Hij staat midden onder ulieden, Dien gij niet kent; 
27 Dezelve is het, Die na mij komt, Welke voor mij geworden is, Wien ik niet waardig ben, dat ik Zijn schoenriem zou ontbinden. 
28 Deze dingen zijn geschied in Bethabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende. 
29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

Wie bedoelt Johannes de Doper met het Lam van God? Wat doet Hij?

Dag 4: Verzoening – gekocht met kostbaar bloed

1 Petrus 1:13-19

13 Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 
14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren; 
15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel; 
16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig. 
17 En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning; 
18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is;
19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;

Wat was de prijs om zondaren vrij te kopen? Dank de Heere Jezus dat Hij die prijs wilde betalen!

Dag 5: Verzoening – zonde bedekt

Psalm 32:1-11

1 Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. 
2 Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. 
3 Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen den gansen dag. 
4 Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij; mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Sela. 
5 Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE; en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela. 
6 Hierom zal U ieder heilige aanbidden in vindenstijd; ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. 
7 Gij zijt mij een Verberging; Gij behoedt mij voor benauwdheid; Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela. 
8 Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn. 
9 Weest niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genake. 
10 De goddeloze heeft veel smarten, maar die op den HEERE vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen.
11 Verblijdt u in den HEERE, en verheugt u, gij rechtvaardigen! en zingt vrolijk, alle gij oprechten van harte!

Wat betekent het dat je zonden bedekt zijn?

Dag 6: Verzoening – laat je met God verzoenen!

2 Korinthe 5:11-21

11 Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn Gode openbaar geworden; doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. 
12 Want wij prijzen onszelven u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degenen, die in het aangezicht roemen en niet in het hart. 
13 Want hetzij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het Gode; hetzij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. 
14 Want de liefde van Christus dringt ons; 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 
18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 
19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 
20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.
21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Lees vers 20 en 21 nog een keer hardop voor. Er is verzoening mogelijk! Wat heeft God daarvoor gedaan?

Dag 7: Verzoening – voor vijanden

Romeinen 5:1-11

1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus; 
2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 
3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt; 
4 En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop; 
5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven. 
6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. 
7 Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. 
8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. 
9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn. 
10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. 
11 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.

Moet je erg goed je best doen, zodat het weer goed kan komen met God? Lees vers 6, 8 en 10 eens!
Psalm 32: 1
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 103:2, 6
PCorgan.com
Psalmboek.nl

Verzoening – de Tabernakel

Free Bible images

Het verhaal van de rechter en zijn vriend

geloofstoerusting.nl
Kun je na het kijken van dit filmpje uitleggen wat verzoening betekent?

You sin christ

Renovación Carismática Católica Musica y Cantos
In dit filmpje zie je een voorbeeld dat duidelijk maakt dat door het bloed van de Heere Jezus al onze zonden ‘weg’ (vergeven) zijn!

Werkbladen - de tabernakel
Download een van de werkbladen en maak de verwerkingsopdrachten over de tabernakel.

Bijbelse leskist
Gebruik een Bijbelse Leskist om meer te ontdekken over de tabernakel en de offers die gebracht werden. Je kunt de leskist een aantal weken lenen. Ga naar leskist ‘De Tabernakel’.

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF