Deel deze pagina

Vrede is een geschenk

Verdrietig zit Nathan op de rand van zijn bed. Hij had vanavond ruzie met Joost, zijn broer. Hij schreeuwde naar Joost en heeft hem zelfs geslagen. Eigenlijk bidt Nathan altijd voor hij gaat slapen. Maar wat moet hij nu zeggen tegen God? Hij voelt geen vrede in zijn hart.

In de Bijbel lees je over een jonge man die ook geen vrede in zijn hart voelt. Zo hard als hij kan, rent Onesimus door de straten van Kolosse. Zijn baas Filemon heeft nog niets gemerkt. Als Onesimus opschiet, kan hij de boot naar Rome halen vóórdat iemand ontdekt dat hij geld heeft gestolen en is ontsnapt. Als vrij man kan hij met het geld van Filemon een nieuw leven beginnen voor zichzelf.

Maar dat valt tegen! Rome is niet alleen een drukke stad, maar het leven is er ook hard en duur. De geldbuidel van Onesimus raakt steeds leger. Wat moet hij doen als het geld straks helemaal op is? Wie maakt zich druk om een weggelopen slaaf?

Dan hoort Onesimus dat Paulus in Rome is. Die naam kent hij! Daar heeft hij Filemon en de andere christenen in Kolosse veel over horen praten. Paulus, de grote prediker, zit in Rome gevangen in een huis. Hij mag er niet uit, maar je kunt wel bij hem op bezoek. Zou Paulus Onesimus willen ontvangen?

Onesimus is van harte welkom bij Paulus. “Jij bent een weggelopen slaaf en een dief”, zegt Paulus, “maar ik ben een nog veel grotere zondaar”. Ademloos luistert Onesimus naar Paulus’ verhaal. “Vroeger haatte ik alle volgelingen van Jezus. Ik pakte ze op en gooide ze in de gevangenis. Ik dacht dat ik heel goed werk deed voor God. Maar toen zocht Jezus mij op. Hij liet mij zien dat ik een vijand van God was. En dat ik Hém nodig heb om een vriend van God te worden. Door de Heere Jezus kwam er vrede in mijn hart. Vrede met God en met de mensen om mij heen.”

“Nu vervolg ik geen mensen meer”, glimlacht Paulus. “Nu zit ik zelf in de gevangenis. Maar die vrede van God, die wij Joden ‘shalom’ noemen, gaat nooit meer uit mijn hart. Die vrede is er voor iedereen die zijn zonden belijdt en gelooft in de Heere Jezus.” Onesimus merkt dat wat Paulus vertelt echt waar is. Ook hij gaat geloven in de Heere Jezus. God geeft die vrede ook in zijn hart.

Opnieuw gaat hij op reis. Terug naar Kolosse. Hij moet het goed maken met zijn meester. Filemon zal vast erg boos zijn. Een slaaf die steelt en wegloopt, krijgt de doodstraf weet Onesimus. Toch voelt hij zich rustig. In zijn hand heeft hij een brief van Paulus. Daarin staat dat Filemon aan de vrede van de Heere Jezus moet denken. Dat hij Onesimus als broeder moet ontvangen. Onesimus gelooft dat de Heere bij hem zal zijn als hij straks bij Filemon komt.

Na de flinke ruzie met zijn broer merkt Nathan niks van vrede in zijn hart. Toch belooft God die vrede ook aan hem. Als hij met zijn zonden bij de Heere Jezus komt en om vergeving vraagt. Als hij bidt om de Heilige Geest, Die helpt om het weer goed te maken met zijn broer. Daarom is bidden het beste wat Nathan kan doen voor hij gaat slapen. Want vrede is een geschenk van God.

Bijbelteksten

De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

Numeri 6:24-27 (sv)

Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

Filippenzen 4:6,7 (sv)

Let op den vrome, en zie naar den oprechte; want het einde van dien man zal vrede zijn.

Psalm 37:37 (sv)

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd.

Johannes 14:27 (sv)

Heidelbergse Catechismus

De catechismus begint met de vraag naar je enige troost, zowel in het leven als bij het sterven (zondag 1). Die troost hebben we nodig, omdat er in het leven veel verdriet is. Het woordje troost kun je ook vertalen met houvast. Houvast hebben we nodig, omdat eigenlijk al het andere onzeker en eindig is. Door de zonde is de wereld vol van onvrede. Maar troost, houvast en vrede is er voor iedereen die door het geloof weet dat hij het eigendom van de Heere Jezus is.

Vrede met God heb je als je zonden vergeven zijn. In Zondag 40 legt de catechismus uit wat vrede met God betekent voor het dagelijkse leven. Je slaat dan geen mensen dood, maar wil ze ook niet kwetsen of haten. Sterker nog: in plaats van nijdig of boos te zijn, moeten we de ander liefhebben. Zoveel als mogelijk is, moeten we met onze naaste in vrede leven (zondag 40).

Dag 1: Vrede – van God, voor Filemon

Filemon:1-7

1 Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheüs, de broeder, aan Filemon, den geliefde, en onzen medearbeider,
2 En aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onzen medestrijder, en aan de Gemeente, die te uwen huize is:
3 Genade zij ulieden en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.
4 Ik dank mijn God, uwer altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden;
5 Alzo ik hoor uw liefde en geloof, hetwelk gij hebt aan den Heere Jezus, en jegens al de heiligen;
6 Opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worde in de bekendmaking van alle goed, hetwelk in ulieden is door Christus Jezus.
7 Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder!

- Wat kom je hier precies te weten over Filemon?
- Waaraan kun je merken dat Filemon wist wat echte vrede is?
- Ken jij ook mensen met wie je echt kunt praten over de vrede van God?

Dag 2: Vrede – ook voor Onesimus...

Filemon:8-20

8 Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus, om u te bevelen, hetgeen betamelijk is;
9 Zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man, en nu ook een gevangene van Jezus Christus.
10 Ik bid u dan voor mijn zoon, denwelken ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus;
11 Die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig; denwelken ik wedergezonden heb.
12 Doch gij, neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan;
13 Denwelken ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des Evangelies.
14 Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid.
15 Want veellicht is hij daarom voor een kleinen tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben.
16 Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefden broeder, inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in den Heere.
17 Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan, gelijk als mij.
18 En indien hij u iets verongelijkt heeft, of schuldig is, reken dat mij toe.
19 Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand, ik zal het betalen; opdat ik u niet zegge, dat gij ook uzelven mij daartoe schuldig zijt.
20 Ja, broeder, laat mij uwer hierin genieten in den Heere; verkwik mijn ingewanden in den Heere.

- Wat kom je hier precies te weten over Onesimus?
- Waarom lijkt Paulus in dit gedeelte op de Heere Jezus?
- Kun jij ook op de Heere Jezus lijken als mensen om je heen ruzie hebben?

Dag 3: Vrede – in plaats van straf

Jesaja 53:1-6

1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?
2 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.
3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.
4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.

- Over Wie gaat het in deze verzen?
- Welke woorden in vers 5 horen bij de mens? Welke woorden horen bij de Heere Jezus?
- Hoe kun jij vrede met God krijgen?

Dag 4: Vrede – Koning van de vrede

Psalm 72:1-15

1 Voor Salomo. O God! geef den koning Uw rechten, en Uw gerechtigheid den zoon des konings.
2 Zo zal hij Uw volk richten met gerechtigheid, en Uw ellendigen met recht.
3 De bergen zullen den volke vrede dragen, ook de heuvelen, met gerechtigheid.
4 Hij zal de ellendigen des volks richten; hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen, en den verdrukker verbrijzelen.
5 Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.
6 Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen, die de aarde bevochtigen.
7 In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij.
8 En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde.
9 De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken.
10 De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen; de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren.
11 Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen.
12 Want hij zal den nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft.
13 Hij zal den arme en nooddruftige verschonen, en de zielen der nooddruftigen verlossen.
14 Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen.
15 En hij zal leven; en men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden; den gansen dag zal men hem zegenen.

- Hoe regeert een echte vredekoning?
- Over welke koning gaat het in dit gedeelte; over Salomo of over de Heere Jezus? Lees Jesaja 9:5 er eens bij.
- Wat kun jij van dit gedeelte leren voor jouw leven?

Dag 5: Vrede – groet van de Vredevorst

Johannes 20:19-29

19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!
20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen.
21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden.
22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest.
23 Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden.
24 En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar kwam.
25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven.
26 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden!
27 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.
28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!
29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.

- Wat zegt de Heere Jezus in dit gedeelte drie keer tegen Zijn discipelen?
- Waarom was het nodig dat Hij dat zei?
- Hoe kun jij geloven in vrede, terwijl je om je heen in de wereld overal oorlog en ruzie ziet?

Dag 6: Vrede – geschenk van God

Romeinen 5:1-5

1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;
2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.
3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt;
4 En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop;
5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

- Er staan best wat moeilijke woorden in deze verzen. Welke begrijp je niet? Zoek met elkaar de betekenis ervan op.
- Wat schrijft Paulus in vers 1 over vrede?
- Wat wil je bidden als je deze verzen hebt gelezen?

Dag 7: Vrede – met God en met elkaar

Romeinen 12:9-21

9 De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.
10 Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande.
11 Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere.
12 Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.
13 Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.
14 Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet.
15 Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.
16 Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.
17 Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.
18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.
19 Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen.
21 Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.

- Lees vers 18. Kun je altijd en met iedereen in vrede leven?
- Hoe kun je in vrede leven met de mensen om je heen? Gebruik het hele gedeelte om daar een antwoord op te vinden.
- Denk eens aan het leven van de Heere Jezus toen Hij op aarde was. Hoe passen deze verzen bij Jezus’ leven? Bid dat je op de Heere Jezus mag lijken! Je kunt dat doen door met elkaar de Avondzang vers 7 te zingen.
Psalm 4:4
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 72:2, 4
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 122:2, 3
PCorgan.com
Psalmboek.nl

Besher kon niet buitenspelen vanwege de oorlog

NOS Jeugdjournaal
Kijk op tabblad ‘Verwerking’ voor een opdracht bij dit filmpje.

It is well with my soul

Michael Shahan
Kijk op tabblad ‘Verwerking’ voor het verhaal achter dit lied.

Opdracht 1 – oorlog en vrede
Bekijk op tabblad ‘Kijk’ het filmpje over Besher uit Syrië. Praat over de vragen en doe de opdracht:
- Wat betekent vrede voor Besher?
- Schrijf het woord ‘vrede’ in het midden op een groot papier en maak een woordweb: waar denk jij aan bij het woord vrede? Je kunt er ook een collage van maken: zoek plaatjes en teksten die passen bij vrede.
- Wat betekent vrede in de Bijbel? Voor meer uitleg kun je het filmpje bovenaan deze website bekijken of de definitie lezen.
- Vergelijk jullie woordweb eens met de betekenis van vrede in de Bijbel. Zijn er verschillen? Wat heb je nu ontdekt over vrede?
- Praat samen over de stelling: als er geen oorlog is, is er vrede. Ben jij het hiermee eens? Waarom (niet)?

Opdracht 2 – vrede als het stormt om je heen
‘It is well with my soul’ is een Engels lied dat geschreven is door Horatio Spafford. Lees eerst zijn verhaal, voordat je het lied gaat beluisteren:
Horatio Spafford was een Amerikaanse advocaat, die leefde aan het einde van de 19e eeuw. Hij maakte veel verdrietige dingen mee. In 1871 stierf zijn enige zoon. Daarna trof een enorme brand de stad Chicago en raakte Spafford veel van zijn bezittingen kwijt. Het meest tragische gebeurde in 1873. Hij zou met zijn gezin naar Europa reizen per schip, de S.S. Ville Du Havre. Omdat Spafford nog zaken moest regelen in Amerika, reisde zijn familie vooruit. Toen het schip de Atlantische Oceaan overstak, kwam het in botsing met een ander schip en zonk het heel snel. Zijn vier dochters verdronken bij dit ongeluk. Zijn vrouw Anna overleefde als een van de weinigen deze ramp en verzond hem een telegram: ‘Saved alone’ (‘Alleen gered’). Kort daarna reisde Spafford zelf naar Europa om bij zijn vrouw te zijn. Hij kwam ook voorbij de plek waar zijn dochters waren verdronken. Twee jaar later schreef hij de regels van het lied ‘It is well’. Horatio Spafford en zijn vrouw reisden in 1881 naar Jeruzalem om daar mensen in nood te helpen. Ze konden het Evangelie vertellen aan joden en moslims en God zegende hun werk. In 1888 overleed Spafford op 60-jarige leeftijd aan malaria. Hij werd in Jeruzalem begraven.
- Luister ‘It is well with my soul’ op tabblad ‘Kijk’. De vertaling vind je bij de downloads op dit tabblad.
- Welke reactie zou jij verwachten als je het levensverhaal van Horatio Spafford leest?
- Wat voor reactie hoor je in dit lied?
- Wat is het geheim van deze vrede?

Kleurplaten
Download en print een van de kleurplaten bij dit kernwoord. Kleuren maar!

Verder aan de slag
Op internet is voor je ouders, clubleiding of leerkracht op de volgende website materiaal te vinden om verder met dit kernwoord aan de slag te gaan:
- www.vreugdevolleroeping.nl/gezinsmoment-vrucht-van-de-geest-vrede

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF