Deel deze pagina

Jezus komt terug!

De tante van Lieke gaat trouwen! Het duurt nog drie maanden, maar Lieke heeft er zoveel zin in. Samen met mama zoekt ze mooie feestkleren uit. Elke dag oefent ze op haar viool het lied dat ze op de bruiloft mag spelen. Over een poosje gaat ze een mooi cadeau maken om aan het bruidspaar te geven. Ze kijkt vol verwachting uit naar de feestelijke dag!

In de Bijbel lezen we dat de Heere Jezus weer naar de aarde terug zal komen. Als je veel van de Heere Jezus houdt, wil je Hem graag zien. Je bent blij dat Hij heeft beloofd dat Hij terugkomt. Als het goed is, kijk je vol verlangen uit naar die dag. De Heere Jezus wil dat we er klaar voor zijn om Hem te ontmoeten. Hij vertelt een verhaal om de mensen dit te leren. Zo’n verhaal noemen we een gelijkenis.

Tien meisjes gaan op weg naar een bruiloftsfeest. De bruidegom is met zijn vrienden op weg naar het huis van de bruid. De meisjes gaan hem tegemoet. Straks gaan ze met de bruidegom naar de feestzaal. Ze dragen lampen, een soort fakkels, want het is al donker geworden. Maar de bruidegom komt nog niet. De meisjes gaan zitten, ze worden slaperig en vallen in slaap.

Ineens schrikken ze op. Iemand roept: “De bruidegom komt!” De meisjes schrikken wakker. Ze maken hun lampen in orde en gaan op weg. Vijf meisjes zien dat hun fakkels bijna uitdoven. De olie raakt op! En ze hebben er niet aan gedacht om reserveolie mee te nemen. “Geef ons wat van jullie olie”, zeggen ze tegen de andere vijf meisjes, “want onze lampen gaan uit.” Maar de wijze meisjes, die wel extra olie bij zich hebben, zeggen: “Nee, anders hebben we straks alle tien te weinig olie. Ga maar naar de verkopers en koop olie voor jezelf.” De meisjes rennen weg. Juist op dat moment komt de bruidegom eraan. De wijze meisjes met hun brandende lampen staan klaar en mogen met hem mee naar de bruiloft. De deur gaat dicht. Het feest kan beginnen.

Even later wordt er op de deur geklopt. “Heer, heer, doe ons open!” Het zijn de meisjes, die nog olie moesten kopen. Zij willen nu naar binnen. Maar de heer antwoordt: “Ik ken jullie niet.” Ze zijn te laat. De dwaze meisjes kunnen niet anders doen dan naar huis gaan. Voor hen is het geen feest.

“Ik kom terug”, zegt de Heere Jezus. Maar niemand weet precies wanneer. Zorg daarom altijd dat je klaar bent om Hem te ontmoeten. Voor wie niet van Hem hield en nooit aan Hem dacht, is er geen plaats bij Hem. Die moet voor altijd wonen op een plek waar God niet is en waar Gods liefde, zorg en blijdschap niet zijn. Maar wie klaar is om Jezus te ontmoeten, mag met Hem mee.

Lieke keek uit naar de bruiloftsdag van haar tante. Ze kocht mooie kleren en oefende het moeilijke muziekstuk iedere dag. Als je door genade in de Heere Jezus gelooft, wil je het allerliefste bij Hem zijn. Je probeert nu al elke dag met Hem door te brengen, door over Hem te lezen en met Hem te praten. Alles wat je doet, wil je het liefste voor Hem doen, ook al lukt dat heel vaak niet. Zo kijk je uit naar de dag dat Hij terugkomt. Want dat heeft Hij beloofd.

Bijbelteksten

Dat de rivieren met de handen klappen, dat tegelijk de gebergten vreugde bedrijven, voor het aangezicht des HEEREN, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken in alle rechtmatigheid.

Psalm 98:8-9 (sv)

Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

Handelingen 1:11 (sv)

Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.

Mattheüs 24:44 (sv)

Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

Openbaring 22:20 (sv)

Heidelbergse Catechismus

In zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus gaat het in vraag en antwoord 52 over de wederkomst van Christus. Daar wordt gevraagd hoe de wederkomst troost geeft. In het antwoord belijdt de gelovige: “In alle verdriet en vervolging verwacht ik de Heere Jezus als Rechter uit de hemel. Hij heeft voor mij Gods straf gedragen en de vloek van mij weggenomen. Hij zal mij met alle uitverkorenen tot Zich nemen in de blijdschap en heerlijkheid van de hemel. Dát geeft mij troost!”

Dag 1: Wederkomst – zingen van Gods gericht

Psalm 98

1 Een psalm. Zingt den HEERE een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven.
2 De HEERE heeft Zijn heil bekend gemaakt; Hij heeft Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen.
3 Hij is gedachtig geweest Zijner goedertierenheid, en Zijner waarheid aan het huis Israëls; en al de einden der aarde hebben gezien het heil onzes Gods.
4 Juicht den HEERE, gij ganse aarde! roept uit van vreugde, en zingt vrolijk, en psalmzingt.
5 Psalmzingt den HEERE met de harp, met de harp en met de stem des gezangs,
6 Met trompetten en bazuinengeklank; juicht voor het aangezicht des Konings, des HEEREN.
7 De zee bruise met haar volheid, de wereld met degenen, die daarin wonen.
8 Dat de rivieren met de handen klappen, dat tegelijk de gebergten vreugde bedrijven,
9 Voor het aangezicht des HEEREN, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken in alle rechtmatigheid.

- Psalm 98 gaat over de HEERE Die komt. Wat zal Hij dan doen?
- Wat moeten de mensen dan doen?
- Psalm 98 is een Psalm vol vreugde. Word jij ook blij als je denkt aan de wederkomst van de Heere Jezus?

Dag 2: Wederkomst – wees waakzaam

Mattheüs 24:36-44

36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.
37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.
41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden.
42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.
43 Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven.
44 Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.

- In dit gedeelte wordt de tijd voor de wederkomst vergeleken met de tijd van Noach. Wat is hetzelfde? (vers 38 en 39)
- Waarom wordt de vergelijking gemaakt met een dief? (vers 43 en 44)
- Hoe kun je waakzaam zijn?

Dag 3: Wederkomst – bereid je voor

Mattheüs 24:45-51

45 Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder hun voedsel te geven ter rechter tijd?
46 Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende.
47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen.
48 Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen;
49 En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards;
50 Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet;
51 En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden; daar zal wening zijn en knersing der tanden.

- Welke verschillen zie je tussen de goede en de slechte slaaf?
- Hoe reageert de heer op hun gedrag?
- Wat heeft dit Bijbelgedeelte te maken met de wederkomst van de Heere Jezus?

Dag 4: Wederkomst – Gods geduld en lankmoedigheid

2 Petrus 3:9-15

9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.
10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.
11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!
12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;
15 En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft;

- Wat vinden sommige mensen in de tijd van de apostel Petrus? (vers 9) Herken je die gedachte?
- Waarom komt Jezus nog niet terug? (vers 9)
- Hoe moet onze houding zijn als we de Heere Jezus verwachten? (vers 14) Hoe kan dat?

Dag 5: Wederkomst - de Heere Jezus tegemoet gaan

1 Thessalonicenzen 4:13-18

13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.
14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.
15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.
18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

- Wat lees je in dit gedeelte over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
- Wat zegt de Vader over de Zoon? (vers 17)
- Lees Mattheüs 17:5. Wat zegt God daar tegen jou?

Dag 6: Wederkomst - een nieuw lichaam

1 Korinthe 15:35 en 42-49

35 Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanig een lichaam zullen zij komen?

42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid;
43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.
44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.
46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.
47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.
48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen.
49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.

- In deze verzen wordt uitgelegd wat er gebeurt als we iemand begraven die de Heere God liefhad. Welke vraag gaat Paulus in dit gedeelte beantwoorden? (vers 35)
- Waar denk je aan als je een zaadje zaait in de grond?
- Wat heeft het zaaien van een zaadje te maken met mensen die begraven worden? Wat is het antwoord op de vraag in vers 35?

Dag 7: Wederkomst – verlangen naar de wederkomst

Openbaring 22:12-21

12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.
13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.
14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.
15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.
16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.
17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.
18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.
19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.
20 Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!
21 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

- ‘De Geest en de bruid zeggen: Kom!’ (vers 17). Wie zijn de Geest en de bruid?
- Waarom zeggen ze: ‘Kom!’?
- Bid jij dit ook weleens? Waarom wel/niet?
Psalm 96:6, 9
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 98:4
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Gebed des Heeren vers 3
PCorgan.com
Psalmboek.nl

Gelijkenis van de tien meisjes

Free Bible Images
In de platen voor en na de gelijkenis wordt de Heere Jezus afgebeeld.

De Heere Jezus komt!

Klomp Creative
Op tabblad ‘verwerking’ hoort opdracht 1 bij ditfilmpje.

Opdracht 1 – de Heere Jezus komt!
Bekijk het korte filmpje “De Heere Jezus komt!”
- Heb jij dat ook weleens gedacht? Wanneer? Welk gevoel riep dat bij jou op? (bang, blij, verdrietig, verlangend) Kun je daar iets over vertellen?
- Weet je wanneer Jezus terugkomt?
- Zoek Handelingen 1:11 op. Wat weet je zeker?
- Wat betekent deze belofte voor jou?

Opdracht 2 – voetstappen van de Heere Jezus
“Hoe kunnen we weten wanneer U terugkomt?” vragen de discipelen aan de Heere Jezus. Jezus geeft antwoord en noemt verschillende tekenen. Dat zijn gebeurtenissen die ons vertellen dat Jezus terugkomt op aarde. Ze worden ook wel de voetstappen van de Heere Jezus genoemd.
- Pak een (groot) vel papier en schrijf bovenaan: “De voetstappen van de Heere Jezus”. Teken voetstappen op het papier. Zoek in Mattheüs 24:1-14 de tekenen op en schrijf ze in de voetstappen op het vel papier.
- Zoek een krant of nieuwssite op. Lees je daar voorbeelden van deze voetstappen? Denk jij bij het (wereld)nieuws aan de voetstappen van de Heere Jezus?
- Schrik je van deze tekenen? Waarom wel/niet?
- Welke woorden van de Heere Jezus maken je blij?
- Wat wil je bidden nu je dit gelezen hebt?

Opdracht 3 – brandt jouw lampje?
De tien meisjes hadden allemaal een olielampje bij zich. Olielampjes waren heel gewoon in de tijd van de Bijbel. Ze waren meestal gemaakt van klei of aardewerk. De meeste olielampjes waren niet groot. Ze pasten in je hand. Ze hadden vaak een oortje om vast te kunnen pakken, een opening om de olie in te doen en een tuitje. Door het tuitje liep het lont naar de olie. Meestal werd hiervoor olijfolie gebruikt.
- Kijk (nog een keer) naar het filmpje waarin het kernwoord wederkomst wordt uitgelegd. Wat betekent een brandende lamp voor de meisjes in de gelijkenis?
- Hoe kun jij ervoor zorgen dat je klaar bent voor de dag dat de Heere Jezus terugkomt naar de aarde?

Knutselen – olielampje
Knutsel een olielampje van papier. Download daarvoor het werkblad hiernaast. Het werkblad bestaat uit drie onderdelen:
Blad 1 De olievlek met tekst voor twee kinderen.
Blad 2 Het olielampje
Blad 3 Als extra optie wat losse onderdelen om extra kleur te geven aan het lampje
- Print blad 1 en 2 uit en blad 3 als je wat extra details wilt.
- Knip de onderdelen uit.
- Knip de druppelvorm uit op het lampje en plak hierachter een stukje doorschijnend gekleurd papier.
- Vouw de lampdelen naar boven.
- Vouw de vouwlijnen van het middenstuk.
- Vouw ook de lijmstrookjes van het middenstuk omhoog en lijm de delen nu links en rechts tussen de lampdelen.
- Vouw de vlam dubbel en lijm de delen op elkaar. Lijm de vlammetjes nu tussen de tuit van het lampje.
- Lijm het lampje op de olievlek.
- Doe een waxinelichtje op batterij in het lampje.
- Met de onderdelen op blad 3 kun je wat extra's doen, bijv. een andere kleur stevig papier gebruiken en diepte geven aan de afbeelding.
Bron: www.gelovenisleuk.nl

Andere ideeën:
- Je kunt een olielampje van klei maken, naar het voorbeeld van de foto.
- Je versiert een glazen fles (met lintjes, glasverf of glasstiften), vult deze met lampolie, een lonthouder en lont. Dan heb je je eigen brandende olielamp.

Kleurplaat
Download en print de kleurplaat hiernaast. Kleuren maar!

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF