Deel deze pagina

Een speciale dag voor God

Wat vind jij van de zondag? Een vervelende dag? Dan mag je heel veel dingen niet en je moet naar de kerk. Of vind je het juist een fijne dag, een feestdag? Er is wat lekkers bij de koffie. Je hebt vrij van school. Er is tijd om met elkaar te praten, een spelletje te doen of om te lezen. En het belangrijkste: je mag vandaag naar de kerk om daar over de Heere God te horen.

In de tijd van de Bijbel is de rustdag de zevende dag van de week. Die dag wordt de sabbat genoemd. Joden gaan op die dag naar de synagoge. De synagoge lijkt op onze kerk. De Joden zingen, bidden en lezen uit de boekrollen van de wet, de profeten en de psalmen. Er is ook iemand die de woorden van God uitlegt, net als bij ons de dominee.
Als Jezus in de synagoge is, geeft Hij vaak uitleg bij de lezing uit de boekrollen. Dat gebeurt ook op deze sabbat. Plotseling ziet Hij een zieke vrouw. Ze is volledig kromgegroeid. Ze kan alleen maar naar beneden kijken en niet meer rechtop staan. Dat is al jaren zo.
Jezus roept haar bij Zich en zegt tegen haar: “Vrouw, u bent verlost van uw ziekte.” Dan legt Hij Zijn handen op haar en het wonder gebeurt: de vrouw kan weer rechtop staan! Wat is ze blij. Ze prijst en looft de Heere God.
Maar niet iedereen is blij. Het hoofd van de synagoge is boos. Hoe durft Jezus iemand te genezen op de sabbat! Dan werk je toch niet! Dat zegt hij ook tegen de mensen in de synagoge: “Er zijn zes dagen waarop je mag werken. Kom op één van die dagen en laat je genezen, maar niet op de sabbat.” De vrouw die net nog zo blij was, schrikt. Heeft ze iets verkeerd gedaan?
De Heere Jezus neemt het Zelf voor haar op. “Huichelaar”, zegt Hij, “je maakt op de sabbat je os of je ezel toch ook los, zodat hij kan drinken? Zou Ik dan vandaag deze vrouw niet losmaken, die al achttien jaar lang gebonden is door de satan?”
Iedereen hoort dat. De sabbat is een dag om goed te doen. Goed te zijn voor je dieren, maar vooral ook om goed te zijn voor je naaste.

Wij vieren geen sabbat. Onze rustdag is de eerste dag van de week, de zondag. Dat is de dag dat de Heere Jezus uit de dood is opgestaan. Eigenlijk is het elke zondag een beetje Pasen. De zondag is een speciale dag die God geeft om Hem te dienen. Daarom noemen we deze dag Gods dag. Zoals de Heere Jezus elke sabbat naar de synagoge ging, gaan wij elke zondag naar de kerk. Want op die plek wil Hij jou ontmoeten en mag jij Hem eren.
In de kerk lezen we in het Woord van God, de Bijbel. We bidden en zingen tot eer van God. De dominee preekt over een gedeelte uit de Bijbel. Hij legt de tekst uit en vertelt wat die woorden voor ons leven betekenen. Voordat je naar huis gaat, krijg je de zegen van de HEERE mee. Wat is het goed om elke zondag in het huis van God te zijn.
God geeft één dag in de week waarop we mogen uitrusten van ons werk en we Hem mogen ontmoeten. God weet precies wat we nodig hebben. Wat is Hij goed voor ons!

Bijbelteksten

Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.

Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.

Exodus 20:8 en 11 (SV)

Onderhoudt den sabbatdag, dat gij dien heiligt; gelijk als de HEERE, uw God, u geboden heeft.

Want gij zult gedenken, dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de HEERE, uw God, u van daar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekten arm; daarom heeft u de HEERE, uw God, geboden, dat gij den sabbatdag houden zult.

Deuteronomium 5:12 en 15 (SV)

En Hij, hun antwoordende, zeide: Wiens ezel of os van ulieden zal in een put vallen, en die hem niet terstond zal uittrekken op den dag des sabbats?

Lukas 14:5 (sv)

Want de Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.

Mattheüs 12:8 (sv)

Heidelbergse Catechismus

In zondag 38 gaat het over het vierde gebod, het vieren van de rustdag. De catechismus legt uit dat God die dag geeft om de zondagse kerkdiensten trouw te bezoeken. Daar horen we Gods Woord en vieren we de sacramenten. We bidden en geven ons geld in de collectes voor mensen die veel minder hebben dan wij. Daarnaast legt de catechismus uit wat het vierde gebod nog meer betekent. God wil dat wij iedere dag rusten van het doen van zonden. Dat we God door Zijn Heilige Geest in ons laten werken. Als dat gebeurt, merken we in dit leven al iets van de hemelse rust. De wekelijkse rustdag helpt ons om daaraan te denken.

Dag 1: Eerbied voor Gods dag - rust na de schepping

Exodus 20:8 -11

8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.
9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;
10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;
11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.

- Wat wil God dat de Israëlieten wel en niet doen op de sabbat?
- Waarom is de sabbat volgens vers 11 een speciale dag?
- Wat betekent het om de dag van God te ‘heiligen’? Hoe doe je dat?

Dag 2: Eerbied voor Gods dag - bevrijding uit de slavernij

Deuteronomium 5:12-15

12 Onderhoudt den sabbatdag, dat gij dien heiligt; gelijk als de HEERE, uw God, u geboden heeft.
13 Zes dagen zult gij arbeiden, en al uw werk doen;
14 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN, uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw os, noch uw ezel, noch enig van uw vee, noch de vreemdeling, die in uw poorten is; opdat uw dienstknecht, en uw dienstmaagd ruste, gelijk als gij.
15 Want gij zult gedenken, dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de HEERE, uw God, u van daar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekten arm; daarom heeft u de HEERE, uw God, geboden, dat gij den sabbatdag houden zult.

- Wie moeten er allemaal rusten van hun werk op de sabbat?
- Welke reden wordt in vers 15 gegeven om de sabbat te houden?
- De sabbat is rustdag en bevrijdingsdag tegelijk. Leg dat eens uit!

Dag 3: Eerbied voor Gods dag - dag van de opstanding!

Lukas 24:1-12

1 En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar.
2 En zij vonden den steen afgewenteld van het graf.
3 En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet.
4 En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen.
5 En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den Levende bij de doden?
6 Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was,
7 Zeggende: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derden dage wederopstaan.
8 En zij werden indachtig Zijner woorden.
9 En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elven, en aan al de anderen.
10 En deze waren Maria Magdalena, en Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, en de andere met haar, die dit tot de apostelen zeiden.
11 En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet.
12 Doch Petrus opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende, zag hij de linnen doeken, liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelven van hetgeen geschied was.

- Wat gebeurde er op de eerste dag van de week?
- Hoe merk je nu dat die dag voor christenen een heel belangrijke dag is?
- Zondag is opstandingsdag. Hoe kun je daaraan denken?

Dag 4: Eerbied voor Gods dag – zing een lied voor de HEERE!

Psalm 92

1 Een psalm, een lied, op den sabbatdag.
2 Het is goed, dat men den HEERE love, en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste!
3 Dat men in den morgenstond Uw goedertierenheid verkondige, en Uw getrouwheid in de nachten;
4 Op het tiensnarig instrument en op de luit, met een voorbedacht lied op de harp.
5 Want Gij hebt mij verblijd, HEERE! met Uw daden, ik zal juichen over de werken Uwer handen.
6 O HEERE! hoe groot zijn Uw werken! zeer diep zijn Uw gedachten.
7 Een onvernuftig man weet er niet van, en een dwaas verstaat ditzelve niet;
8 Dat de goddelozen groeien als het kruid, en al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden.
9 Maar Gij zijt de Allerhoogste in eeuwigheid de HEERE!
10 Want zie, Uw vijanden, o HEERE! want zie, Uw vijanden zullen vergaan; al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden.
11 Maar Gij zult mijn hoorn verhogen, gelijk eens eenhoorns; ik ben met verse olie overgoten.
12 En mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen; mijn oren zullen het horen, aangaande de boosdoeners, die tegen mij opstaan.
13 De rechtvaardige zal groeien als een palmboom; hij zal wassen als een cederboom op Libanon.
14 Die in het huis des HEEREN geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods.
15 In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn,
16 Om te verkondigen, dat de HEERE recht is; Hij is mijn Rotssteen, en in Hem is geen onrecht.

- Wanneer mag je de naam van de HEERE loven? (vers 3)
- Waarom wordt God geprezen in deze psalm? (vers 3, 6, 9, 11, 16)
- Hoe kun jij op de zondag Gods naam loven? Kies een mooie psalm of een mooi lied uit om dat te doen. Welke muziekinstrumenten kun je daarbij gebruiken?

Dag 5: Eerbied voor Gods dag - werken van barmhartigheid

Lukas 13:10-17

10 En Hij leerde op den sabbat in een der synagogen.
11 En ziet, er was een vrouw, die een geest der krankheid achttien jaren lang gehad had, en zij was samengebogen, en kon zich ganselijk niet oprichten.
12 En Jezus, haar ziende, riep haar tot Zich, en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid.
13 En Hij legde de handen op haar; en zij werd terstond weder recht, en verheerlijkte God.
14 En de overste der synagoge, kwalijk nemende, dat Jezus op den sabbat genezen had, antwoordde en zeide tot de schare: Er zijn zes dagen, in welke men moet werken; komt dan in dezelve, en laat u genezen, en niet op den dag des sabbats.
15 De Heere dan antwoordde hem en zeide: Gij geveinsde, maakt niet een iegelijk van u op den sabbat zijn os of ezel van de kribbe los, en leidt hem heen om te doen drinken?
16 En deze, die een dochter Abrahams is, welke de satan, ziet, nu achttien jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van dezen band, op den dag des sabbats?
17 En als Hij dit zeide, werden zij allen beschaamd, die zich tegen Hem stelden; en al de schare verblijdde zich over al de heerlijke dingen, die van Hem geschiedden.

- Wat doet de Heere Jezus op deze sabbat?
- Wat bedoelt Jezus met het voorbeeld van de os en de ezel?
- Jezus doet ‘werken van barmhartigheid’. Welke voorbeelden uit onze tijd kun je daarbij bedenken? Bid op zondag eens voor alle mensen die dat werk mogen doen!

Dag 6: Eerbied voor Gods dag - vol liefde de Heere dienen

Jesaja 58:1-14

1 Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin, en verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis Jakobs hun zonden.
2 Hoewel zij Mij dagelijks zoeken, en een lust hebben aan de kennis Mijner wegen, als een volk, dat gerechtigheid doet en het recht zijns Gods niet verlaat, vragen zij Mij naar de rechten der gerechtigheid; zij hebben een lust tot God te naderen;
3 Zeggende: Waarom vasten wij, en Gij ziet het niet aan, waarom kwellen wij onze ziel, en Gij weet het niet? Ziet, ten dage, wanneer gijlieden vast, zo vindt gij uw lust, en gij eist gestrengelijk al uw arbeid.
4 Ziet, tot twist en gekijf vast gijlieden, en om goddelooslijk met de vuist te slaan; vast niet gelijk heden, om uw stem te doen horen in de hoogte.
5 Zou het zulk een vasten zijn, dat Ik verkiezen zou, dat de mens zijn ziel een dag kwelle, dat hij zijn hoofd kromme gelijk een bieze, en een zak en as onder zich spreide? Zoudt gij dat een vasten heten, en een dag den HEERE aangenaam?
6 Is niet dit het vasten, dat Ik verkies: dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden, en alle juk verscheurt?
7 Is het niet, dat gij den hongerige uw brood mededeelt, en de armen, verdrevenen in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt, en dat gij u voor uw vlees niet verbergt?
8 Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des HEEREN zal uw achtertocht wezen.
9 Dan zult gij roepen, en de HEERE zal antwoorden; gij zult schreeuwen, en Hij zal zeggen: Ziet, hier ben Ik. Zo gij uit het midden van u wegdoet het juk, het uitsteken des vingers, en het spreken der ongerechtigheid;
10 En zo gij uw ziel opent voor den hongerige, en de bedrukte ziel verzadigt; dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid zal zijn als de middag.
11 En de HEERE zal u geduriglijk leiden, en Hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten, en uw beenderen vaardig maken; en gij zult zijn als een gewaterde hof, en als een springader der wateren, welker wateren niet ontbreken.
12 En die uit u voortkomen, zullen bouwen de oude verwoeste plaatsen; de fondamenten, van geslacht tot geslacht verwoest, zult gij oprichten; en gij zult genaamd worden: Die de bressen toemuurt, die de paden weder opmaakt, om te bewonen.
13 Indien gij uw voet van den sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mijn heiligen dag; en indien gij den sabbat noemt een verlustiging, opdat de HEERE geheiligd worde, Die te eren is; en indien gij dien eert, dat gij uw wegen niet doet, en uw eigen lust niet vindt, noch een woord daarvan spreekt;
14 Dan zult gij u verlustigen in den HEERE, en Ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde, en Ik zal u spijzigen met de erve van uw vader Jakob; want de mond des HEEREN heeft het gesproken.

- Dit is niet een heel gemakkelijk gedeelte. Het volk Israël denkt zich keurig aan Gods wetten te houden. Maar God zegt dat ze schijnheilig zijn. Wat doet het volk op de sabbat? (vers 13)
- Wat is een ‘verlustiging’ (vers 13). Wanneer wordt de sabbat dat?
- Kun je op zondag bezig zijn om vooral je eigen zin te doen? Hoe vier je de zondag als feestdag voor God?

Dag 7: Eerbied voor Gods dag - samenkomen als gemeente

Handelingen 20:7 en 1 Korinthe 16:1-3

7 En op den eersten dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des anderen daags verreizen; en hij strekte zijne rede uit tot den middernacht.

1 Aangaande nu de verzameling, die voor de heiligen geschiedt, gelijk als ik aan de Gemeenten in Galatië verordend heb, doet ook gij alzo.
2 Op elken eersten dag der week, legge een iegelijk van u iets bij zichzelven weg, vergaderende een schat, naar dat hij welvaren verkregen heeft; opdat de verzamelingen alsdan niet eerst geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn.
3 En wanneer ik daar zal gekomen zijn, zal ik hen, die gij zult bekwaam achten door brieven, zenden, om uw gave naar Jeruzalem over te dragen.

- Wat deden de christenen in de vroegchristelijke kerk op de eerste dag van de week?
- Welke onderdelen herken je in onze zondagse erediensten?
- Waarom komen wij op zondag samen als gemeente? Lees hierbij ook zondag 38 uit de Heidelbergse Catechismus.
Psalm 84:1, 2 en 5
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 92:1 en 2
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Tien geboden vers 1, 5, 9
PCorgan.com
Psalmboek.nl

Wat gebeurt er in een kerkdienst?

Kits Christelijk kinderblad
Het stil gebed, de collecte, zingen, bidden, de preek… In een kerkdienst gebeurt heel veel. Weet jij wat het allemaal betekent of waarom we het zo doen? In dit filmpje wordt dat uitgelegd.

- Zijn er nog onderdelen van de kerkdienst die jij niet begrijpt? Aan wie zou je om uitleg kunnen vragen?

Sabbat vieren

pegovideo
Kijk hoe een Joods gezin de sabbat viert. Welke verschillen zijn er met hoe jij de zondag viert? Wat vind je mooi of leerzaam aan het vieren van de sabbat?

Eric Liddell – hardloper voor God

Dick Baarsen
Eric Liddell was hardloper en christen. Hij maakte een opvallende keuze toen hij een belangrijke wedstrijd had op zondag.

- Welke keuze maakte Eric?
- Hoe zegende God die keuze?

Opdracht 1 - Jezus en de sabbat
Wat deed Jezus op de sabbat? Zoek de volgende Bijbelgedeelten op: Lukas 4:16-30; Markus 1:21-31; Lukas 6:1-5; Mattheüs 12:9-14; Johannes 5:1-18; Johannes 9:1-34.

Verdeel het papier in twee kolommen:
1. Wat doet Jezus op de sabbat?
2. Wat is de reactie van de omgeving?

Wat leer je van deze Bijbelgedeelten over de invulling van de rustdag die God geeft?

Opdracht 2 – eerbied voor Gods dag
Schrijf het woord ‘zondag’ op een groot vel papier. Schrijf daaromheen wat volgens jou bij de zondag hoort. Praat met elkaar over de volgende vragen:
- Wat vind je ervan dat God een speciale dag geeft die voor Hem bedoeld is?
- Hoe ziet een zondag er bij jullie thuis uit?
- Hoe kun je merken dat het een feestdag is?
- Waarom ga je op zondag naar de kerk?
- Wat vind jij fijn aan de kerkdienst?
- Zijn er dingen die je moeilijk vind in de kerkdienst? Welke?

Tijdens de kerkdienst
In ‘Mijn meeschrijfboek’ kun je opschrijven waar de preek over gaat. Het helpt je om goed te luisteren en er later thuis over verder te praten.

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF