Deel deze pagina

Bidden, levensbelangrijk!

Heb je weleens geprobeerd om je mond en je neus stijf dicht te houden? Dat lukt je niet lang. Je kunt niet leven zonder adem te halen. Zonder lucht stik je. Bidden is net zo belangrijk als ademhalen. Een christen kan niet zonder het gebed. Net als Daniël uit de Bijbel.

Daniël is een belangrijke minister in het grote rijk van koning Darius. De koning ziet dat Daniël zijn werk heel goed doet. Daarom wil hij Daniël de belangrijkste plaats geven en hem onderkoning maken. De andere ministers en provinciebestuurders zijn jaloers. Ze willen een klacht tegen Daniël indienen bij de koning. Maar ze merken dat Daniël zijn werk goed doet en betrouwbaar is in alle dingen. Ze zien óók dat hij elke dag bidt tot zijn God. Daar zullen ze hem op pakken…

Ze maken een plan en gaan naar de koning. “Koning Darius, leef in eeuwigheid”, zeggen ze. “Wij hebben een nieuwe wet bedacht. Dertig dagen lang mag niemand iets vragen dan alleen aan u. Als iemand toch iets vraagt aan iemand anders, moet hij in de leeuwenkuil gegooid worden.” De koning vindt het een goed plan. Hij zet zijn handtekening onder de nieuwe wet.

Al snel hoort Daniël over de nieuwe maatregel. Hij loopt de trap op en knielt neer voor het open raam. Even kijkt hij naar buiten. Heel ver weg ligt Jeruzalem, de stad waar de tempel stond, het huis van zijn God. Dan bidt Daniël, hardop, net als altijd. Drie keer op een dag doet hij dit. Ermee stoppen kan hij niet. Bidden is voor hem net zo belangrijk als ademhalen.
Daniëls vijanden hebben hem in de gaten gehouden en gaan meteen naar koning Darius. Ze zeggen dat Daniël ongehoorzaam is aan de nieuwe wet, want hij bidt drie keer per dag tot zijn God. De koning schrikt en ontdekt nu de gemene bedoeling achter deze wet. Hij probeert er alles aan te doen om Daniël te redden van de leeuwen. Maar het is onmogelijk. De wet kan niet veranderd worden. Daniël moet in de leeuwenkuil.

Die nacht kan de koning niet slapen. Zodra het licht wordt, staat hij op en gaat snel naar de leeuwenkuil. Met verdrietige stem roept hij: “Daniël, heeft uw God u van de leeuwen kunnen verlossen?” Meteen antwoordt Daniël: “O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft Zijn engel gestuurd en de leeuwen hebben mij niets gedaan.”
Daniël is nog jaren een trouwe minister aan het hof van de Perzische koning. Bovenal zoekt hij dagelijks het contact met God.

Wat Daniël deed, mag jij ook doen. Iedere dag alles aan God vertellen. Bidden voor de toets op school waar je tegenop ziet. De Heere danken dat je vrienden hebt. Eerlijk vertellen dat je lelijke woorden riep toen je ruzie had met je zusje. Eerbiedig vragen om vergeving van je zonden. God prijzen, omdat Hij trouw is en vol goedheid. Geen probleem is voor de Heere God te klein, met ál je zonden moet je bij Hem zijn. Hij wil je bidden horen… om Jezus’ wil!

Bijbelteksten

En de HEERE sprak tot Mozes aangezicht aan aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt; daarna keerde hij weder tot het leger; doch zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, de jongeling, week niet uit het midden der tent.

Exodus 33:11 (sv)

Vertrouw op Hem te aller tijd, o gij volk! Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; God is ons een Toevlucht.

Psalm 62:9 (sv)

En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden.

Mattheüs 6:3 (sv)

Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.

Filippenzen 4:6 (sv)

Heidelbergse Catechismus

In vraag en antwoord 116 van de Heidelbergse Catechismus wordt gevraagd waarom een christen het gebed nodig heeft. In het antwoord lees je dat het gebed voor een christen de belangrijkste manier is om zijn dankbaarheid te uiten. Daarnaast wil God Zijn genade en de Heilige Geest alleen geven als we Hem daar zonder ophouden om bidden.
Wij mogen bidden om alles wat wij nodig hebben, zoals Jezus ons in het Onze Vader geleerd heeft. De beden van het Onze Vader worden uitgelegd in de laatste acht zondagen van de Heidelbergse Catechismus.

Dag 1: Gebed – spreken als met een Vriend

Exodus 33:1-11

1 Voorts sprak de HEERE tot Mozes: Ga heen, trek op van hier, gij en het volk, dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, naar het land, dat Ik Abraham, Izak en Jakob gezworen heb, zeggende: Aan uw zaad zal Ik het geven;
2 En Ik zal een Engel voor uw aangezicht zenden (en Ik zal uitdrijven de Kanaänieten, de Amorieten, en de Hethieten, en de Ferezieten, de Hevieten, en de Jebusieten),
3 Naar het land, dat van melk en honig is vloeiende; want Ik zal in het midden van u niet optrekken; want gij zijt een hardnekkig volk; dat Ik u op dezen weg niet vertere.
4 Toen het volk dit kwade woord hoorde, zo droegen zij leed; en niemand van hen deed zijn versiersel aan zich.
5 En de HEERE had tot Mozes gezegd: Zeg tot de kinderen Israëls: Gij zijt een hardnekkig volk; in een ogenblik zou Ik in het midden van ulieden optrekken, en zou u vernielen; doch nu, legt uw sieraad van u af, en Ik zal weten, wat Ik u doen zal.
6 De kinderen Israëls dan beroofden zichzelven van hun versierselen, verre van den berg Horeb
7 En Mozes nam de tent, en spande ze zich buiten het leger, ver van het leger afwijkende; en hij noemde ze de Tent der samenkomst. En het geschiedde, dat al wie den HEERE zocht, uitging tot de tent der samenkomst, die buiten het leger was.
8 En het geschiedde, wanneer Mozes uitging naar de tent, stond al het volk op, en een ieder stelde zich in de deur zijner tent; en zij zagen Mozes na, totdat hij de tent ingegaan was.
9 En het geschiedde, als Mozes de tent ingegaan was, zo kwam de wolkkolom nederwaarts, en stond in de deur der tent, en Hij sprak met Mozes.
10 Als het volk de wolkkolom zag staan in de deur der tent, zo stond al het volk op, en zij bogen zich, een ieder in de deur zijner tent.
11 En de HEERE sprak tot Mozes aangezicht aan aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt; daarna keerde hij weder tot het leger; doch zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, de jongeling, week niet uit het midden der tent.

- Wat doet Mozes in de tent der samenkomst? (vers 7-9)
- Wat doet het volk als zij Mozes naar deze tent zien gaan? Waarom? (vers 10)
- De HEERE spreekt met Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Zou jij zo ook met de HEERE willen praten? Leg je antwoord eens uit!

Dag 2: Gebed – een opdracht

Psalm 27:1-8

1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen? De HEERE is mijns levens kracht, voor wien zou ik vervaard zijn?
2 Als de bozen, mijn tegenpartijen, en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden, om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan, en vielen.
3 Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen; ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop.
4 Een ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.
5 Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt mij in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een rotssteen.
6 Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn, en ik zal in Zijn tent offeranden des geklanks offeren; ik zal zingen, ja, psalmzingen den HEERE.
7 Hoor, HEERE! mijn stem, als ik roep; en wees mij genadig, en antwoord mij.
8 Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoek Mijn aangezicht; ik zoek Uw aangezicht, o HEERE!

- In vers 7 en 8 worden twee verschillende woorden voor bidden gebruikt. Welke zijn dat?
- Waarom bidt David? (vers 8)
- Wat doe jij als je heel verdrietig bent of ergens bang voor bent?

Dag 3: Gebed – de belofte die God geeft

Psalm 50:1-15

1 Een psalm van Asaf. De God der goden, de HEERE spreekt, en roept de aarde, van den opgang der zon tot aan haar ondergang.
2 Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God blinkende.
3 Onze God zal komen en zal niet zwijgen; een vuur voor Zijn aangezicht zal verteren, en rondom Hem zal het zeer stormen.
4 Hij zal roepen tot den hemel van boven, en tot de aarde, om Zijn volk te richten.
5 Verzamelt Mij Mijn gunstgenoten, die Mijn verbond maken met offerande!
6 En de hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid; want God Zelf is Rechter. Sela.
7 Hoort, Mijn volk! en Ik zal spreken; Israël! en Ik zal onder u betuigen; Ik, God, ben uw God.
8 Om uw offeranden zal Ik u niet straffen, want uw brandofferen zijn steeds voor Mij.
9 Ik zal uit uw huis geen var nemen, noch bokken uit uw kooien;
10 Want al het gedierte des wouds is Mijn, de beesten op duizend bergen.
11 Ik ken al het gevogelte der bergen, en het wild des velds is bij Mij.
12 Zo Mij hongerde, Ik zou het u niet zeggen; want Mijn is de wereld en haar volheid.
13 Zou Ik stierenvlees eten, of bokkenbloed drinken?
14 Offert Gode dank, en betaalt den Allerhoogste uw geloften.
15 En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren.

- Wat zou de “dag van benauwdheid” betekenen (vers 15)? Weet je een voorbeeld?
- Wat belooft de Heere als je Hem aanroept?
- In vers 15 staat ook wat er gebeurt als de Heere ons helpt: dan eren we God. Hoe doe je dat?

Dag 4: Gebed – alles met God delen

Filippenzen 4:1-7

1 Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den Heere, geliefden!
2 Ik vermaan Euodia, en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in den Heere.
3 En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees dezen vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens, en de andere mijn medearbeiders, welker namen zijn in het boek des levens.
4 Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.
5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij.
6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

- Wat mag je in het gebed allemaal aan God vragen? (vers 6)
- Wat hoort er ook bij bidden en waarom? (vers 6)
- Bedenk drie dingen die je aan de Heere wilt vragen en drie dingen waar je Hem voor wilt danken. Doe dat in het gebed.

Dag 5: Gebed – nog meer beloften…

Lukas 11:5-13

5 En Hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, en zal ter middernacht tot hem gaan, en tot hem zeggen: Vriend! leen mij drie broden;
6 Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niet, dat ik hem voorzette;
7 En dat die van binnen, antwoordende, zou zeggen: Doe mij geen moeite aan; de deur is nu gesloten, en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan, om u te geven.
8 Ik zeg ulieden: Hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijner onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan, en hem geven zoveel als hij er behoeft.
9 En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
10 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.
11 En wat vader onder u, dien de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven?
12 Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven?
13 Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?

- Welke beloften noemt de Heere Jezus in dit gedeelte? (vers 9-10, 13)
- Hoe wil God deze beloften aan je geven?
- Gebruik deze prachtige beloften van God als je gaat bidden.

Dag 6:  Gebed – onverhoorde gebeden

2 Korinthe 12:7-10

7 En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen.
8 Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.
9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.
10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

- Waar heeft Paulus drie keer om gebeden?
- Wat was het antwoord van de Heere?
- Heb jij weleens ergens lang om gebeden wat niet gebeurde? Heeft God je gebed anders verhoord dan je had gehoopt?

Dag 7: Gebed – Jezus als de Voorbidder

Romeinen 8:34 en Hebreeën 7:25-28

Romeinen 8:34
34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.

Hebreeën 7:25-28
25 Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.
26 Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden;
27 Dien het niet allen dag nodig was, gelijk den hogepriesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren, daarna, voor de zonden des volks; want dat heeft Hij eenmaal gedaan, als Hij Zichzelven opgeofferd heeft.
28 Want de wet stelt tot hogepriesters mensen, die zwakheid hebben; maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt den Zoon, Die in der eeuwigheid geheiligd is.

- Jezus bidt voor ons. Hij is de Voorbidder. Wat betekent dat?
- Waarom heb je een Voorbidder in de hemel nodig?
- Lees Hebreeën 7 vers 25 nog eens. Wanneer is de Heere Jezus jouw Voorbidder?
Psalm 81:12
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 141:1, 2
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 116:1, 2, 3
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Gebed des Heeren vers 1, 4, 5, 6 en 9
PCorgan.com
Psalmboek.nl

Daniël in de leeuwenkuil

Free Bible Images

Wat is bidden?

Stichting Kaleb
Kinderen vertellen wat bidden is en waar ze om bidden. Kijk het filmpje en praat erover met je ouders of met de juf of meester.

- Wat is bidden volgens jou?
- Wat bid jij?
- (Ver)hoort God je bidden altijd?

Werkblad 1 – Daniël in de leeuwenkuil
Download het werkblad hiernaast. Maak de verwerkingsopdrachten bij de geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil.

Werkblad 2 – gebed van Daniël
In Daniël 9 lees je een lang gebed van Daniël. Download het werkblad hiernaast. Lees Daniël 9 aan de hand van de vragen die op het werkblad staan. Zo ontdek je meer over de inhoud van Daniëls gebed.

Opdracht – gebedshand
Bidden is meer dan alleen iets vragen aan God. Zoals een hand vijf vingers heeft, kun je ook vijf verschillende onderdelen van het gebed aanwijzen. Download de gebedshand hiernaast en print deze uit. Hieronder vind je de uitleg die bij deze hand hoort. Je kunt de gebedshand gebruiken als je zelf bidt, in het gezin of in de klas.

De duim kunnen we opsteken. Hiermee zeggen we dat God goed is. In gebed mogen we Hem prijzen en eren om Wie Hij is. (Psalm 103:8; Psalm 150)
Met de wijsvinger kunnen we wijzen naar alles waarvoor we God willen danken. Dank Hem voor alle dingen die je van Hem hebt gekregen. (1 Thessalonicenzen 5:18)
Je middelvinger opsteken is een lelijk gebaar. Het herinnert je aan de lelijke en zondige dingen die je doet. Belijd aan de Heere dat we niet zijn zoals God ons bedoeld heeft. Vraag Hem om vergeving van je zonden. (Psalm 51)
Een trouwring aan de ringvinger geeft een relatie aan. Bij deze vinger mag je denken aan anderen. In de Bijbel worden we opgeroepen om te bidden voor alle mensen. Niet alleen voor ‘de arme mensen’, maar ook voor personen uit je omgeving. Voor opa of oma die ziek of eenzaam is, of voor een klasgenootje dat gepest wordt. Wanneer je speciaal voor bepaalde personen bidt, kun je ook duidelijker zien wanneer God je gebed verhoort. (1 Timotheüs 2:1,2)
De pink is de kleinste vinger. Wij zijn zelf ook klein, vergeleken bij de grote God en vergeleken bij heel de wereld. Toch hebben we zelf ook gebed nodig. We mogen God alles vragen wat we nodig hebben. Hij wil ons bidden horen! (Filippenzen 4:6,7)

Kleurplaten
Download de kleurplaten hiernaast en print ze. Kleuren maar!

Knutselen – gebed is de sleutel
Dit knutselwerkje laat zien dat door gebed deuren opengaan. Het gebed wordt ook wel de sleutel op Gods beloften genoemd.
Bij het werkje kan voor de binnenzijde gekozen worden voor een eigen (Bijbel)tekst of gebed. Gebruik in dat geval de blanco achtergrond.

- Download het knutselwerkje hiernaast en print het uit.
- Kleur alles mooi in.
- Knip de deuren los. Dit doe je door de middenlijn (in het midden van de deuren) in te knippen van onder naar boven. Knip vervolgens onderaan de deuren ook naar links en rechts de lijnen in en knip de ronding bovenaan de deuren tot aan de stippellijnen (vouwlijnen) in. Nu kunnen de deuren opengevouwen worden.
- Knip de achtergrond uit en schrijf hier een eigen gebed of een mooie tekst op (als je de blanco versie gebruikt). Je kunt hiervoor één van de Bijbelteksten over gebed gebruiken die op deze site te vinden zijn.
- Doe lijm op de rand rondom en plak het mooi achter de opening van de deuren.
- Knip een sleutel met tekst uit en maak een gaatje in een deurknop en een gaatje in de sleutel. Hang de sleutel er met een lintje aan.

Knutselen – bid voor elkaar!
Bidden is ook voorbede doen: bidden voor anderen. Voor welke andere mensen bid jij?

- Download het knutselwerkje hiernaast en print het op wat zwaarder papier.
- Kleur de omlijsting en de biddende handen in.
- Knip de binnenkant van de omlijsting uit en plak de handen erachter.

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF