Deel deze pagina

De HEERE alleen is God!

Mark heeft lang gespaard voor z’n spelcomputer. In de vakantie kan hij ‘em eindelijk kopen. De rest van de week zie je Mark niet meer buiten. Samen met zijn vriend Job kan hij urenlang gamen. Elke middag zijn ze er druk mee. Mark weet ondertussen alles van de nieuwste games. Hij spaart inmiddels voor de allernieuwste spelletjes. Laatst had hij zich niet aan de spelcomputer-afspraken gehouden. Toen mocht hij een week niet gamen. Woest was hij op z’n moeder. Het was de meest afschuwelijke week van z’n leven. Hij had werkelijk geen idee wat hij moest doen.

Alles wat in je leven meer tijd, geld en aandacht krijgt dan God, noemt de Bijbel een afgod. In de tijd van Elia is dat voor veel mensen Baäl, de god van de regen en de vruchtbaarheid. Ze denken dat deze god hen voorspoed en geluk brengt. Ze knielen voor zijn beeld en vereren hem met offers. God straft deze afgoderij. Er is al drieënhalf jaar geen druppel regen gevallen. Er is zelfs geen dauw op het land.

Vandaag roept koning Achab op bevel van Elia het volk en de 450 priesters van Baäl bij elkaar op de berg Karmel. “Hoe lang hinken jullie nog op twee gedachten?” roept Elia. “Als de HEERE God is, volg Hem dan na. Als het Baäl is, volg hem!” Niemand geeft antwoord. Elia stelt voor dat God óf Baäl het bewijs zal geven. De priesters mogen een altaar maken waarop zij een stier leggen. Daarna moeten zij de naam van hun god aanroepen en vragen om vuur. Elia zal hetzelfde doen, maar hij zal de naam van de HEERE aanroepen. De God Die door vuur antwoordt, Die is God.

De hele middag roepen en schreeuwen de priesters tot Baäl. Op allerlei manieren proberen ze Baäl over te halen om hun gebed te verhoren. Maar er komt geen vuur uit de hemel. Na de middag bouwt Elia een altaar van twaalf stenen. Hij maakt het hout en het offer drijfnat met water. Daarna bidt hij een eenvoudig gebed tot God in de hemel. Hij vraagt Hem of het hele volk mag zien dat de HEERE alleen de ware God is. Dán valt het vuur uit de hemel en het verteert het offer, het altaar en zelfs het water eromheen. Diep onder de indruk roept het volk het uit: “de HEERE is God!”

In onze tijd kom je niet zo vaak afgodsbeelden tegen als in de tijd van Elia. Maar ook goede dingen kunnen een afgod zijn. Als jij meer houdt van speelgoed, geld, hobby’s of mensen dan van de Heere God, zijn dat de afgoden in jouw leven. Dan krijgt God niet alle aandacht, eer en liefde die Hij waard is.
De Bijbel laat duidelijk zien dat alles buiten God je niet echt gelukkig kan maken. Dat het geen vrede geeft in je hart. Dat kan alleen de Heere Jezus. Hij diende met een volkomen hart Zijn Vader in de hemel. Hij kan jou vrij maken van alle afgoden die er in je leven zijn. Of dat nu een spelcomputer is of iets anders.

Bijbelteksten

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Exodus 20:3 (sv)

Want de HEERE is groot en zeer te prijzen, Hij is ontzagwekkend boven alle goden. Want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

Psalm 96:4-5 (sv)

Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens.

Handelingen 17:29 (sv)

Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen.

1 Thessalonicenzen 1:9 (sv)

Heidelbergse Catechismus

In de Heidelbergse Catechismus lees je in zondag 34 over het eerste gebod van de wet van God. In antwoord 94 wordt uitgelegd dat God wil dat je wegvlucht voor alle afgoderij en bijgeloof en dat je de enige, ware God echt leert kennen, liefhebben, eren en vertrouwen. Vraag 95 is: wat is afgoderij? De schrijvers van de Catechismus leggen uit dat je dan vertrouwt op iets anders dan op de enige, ware God Die Zich aan ons bekend maakt in Zijn Woord.

Dag 1: Geen afgoden – als God willen zijn

Genesis 3:1-7

1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?
2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten;
3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.
4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;
5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.
6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.
7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.

- Wat fluistert de slang Eva in? (vers 1, 4, 5)
- Wat heeft de zonde van Adam en Eva te maken met afgoderij?
- Is het moeilijk om de Heere God lief te hebben en te vertrouwen met heel je hart? Hoe kan dat?

Dag 2: Geen afgoden – geen andere goden

Exodus 20:1-7

1 Toen sprak God al deze woorden, zeggende:
2 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.
3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.
5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;
6 En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.
7 Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.

- Wat is het eerste gebod?
- Waarom wordt dit gebod als eerste genoemd, denk je?
- Wat was het grote verschil tussen Israël en de andere volken? Lees hierbij ook Deuteronomium 4:7.

Dag 3: Geen afgoden – afgoden wegdoen

Richteren 6:25-32

25 En het geschiedde in dienzelven nacht, dat de HEERE tot hem zeide: Neem een var van de ossen, die van uw vader zijn, te weten, den tweeden var, van zeven jaren; en breek af het altaar van Baäl, dat van uw vader is, en houw af het bos, dat daarbij is.
26 En bouw den HEERE, uw God, een altaar, op de hoogte dezer sterkte, in een bekwame plaats; en neem den tweeden var, en offer een brandoffer met het hout der hage, die gij zult hebben afgehouwen.
27 Toen nam Gideon tien mannen uit zijn knechten, en deed, gelijk als de HEERE tot hem gesproken had. Doch het geschiedde, dewijl hij zijns vaders huis en de mannen van die stad vreesde, van het te doen bij dag, dat hij het deed bij nacht.
28 Als nu de mannen van die stad des morgens vroeg opstonden, ziet, zo was het altaar van Baäl omgeworpen, en de haag, die daarbij was, afgehouwen, en die tweede var was op het gebouwde altaar geofferd.
29 Zo zeiden zij, de een tot den ander: Wie heeft dit stuk gedaan? En als zij onderzochten en navraagden, zo zeide men: Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan.
30 Toen zeiden de mannen van die stad tot Joas: Breng uw zoon uit, dat hij sterve, omdat hij het altaar van Baäl heeft omgeworpen, en omdat hij de haag, die daarbij was, afgehouwen heeft.
31 Joas daarentegen zeide tot allen, die bij hem stonden: Zult gij voor den Baäl twisten; zult gij hem verlossen? Die voor hem zal twisten, zal nog dezen morgen gedood worden! Indien hij een god is, hij twiste voor zichzelven, omdat men zijn altaar heeft omgeworpen.
32 Daarom noemde hij hem te dien dage Jerubbaäl, zeggende: Baäl twiste tegen hem, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen.

- Wat moet Gideon als eerste doen als God hem roept? (vers 25)
- Waarom kan de Heere hem pas daarna gebruiken?
- Hoe zie je in dit gedeelte dat afgoden machteloos zijn?

Dag 4: Geen afgoden – het gevolg van afgoderij

2 Koningen 17:6-23

6 In het negende jaar van Hosea, nam de koning van Assyrië Samaria in, en voerde Israël weg in Assyrië, en deed ze wonen in Halah, en in Habor, aan de rivier Gozan, en in de steden der Meden.
7 Want het was geschied, dat de kinderen Israëls gezondigd hadden tegen den HEERE, hun God, Die hen uit Egypteland opgebracht had, van onder de hand van Farao, den koning van Egypte; en hadden andere goden gevreesd;
8 En hadden gewandeld in de inzettingen der heidenen, die de HEERE voor het aangezicht der kinderen Israëls verdreven had, en der koningen van Israël, die ze gemaakt hadden.
9 En de kinderen Israëls hadden de zaken, die niet recht zijn, tegen den HEERE, hun God, bemanteld; en hadden zich hoogten gebouwd in al hun steden, van den wachttoren af tot de vaste steden toe.
10 En zij hadden zich staande beelden opgericht en bossen, op allen hogen heuvel en onder alle groen geboomte.
11 En zij hadden daar gerookt op alle hoogten, gelijk de heidenen, die de HEERE van hun aangezichten weggevoerd had; en zij hadden kwade dingen gedaan, om den HEERE tot toorn te verwekken.
12 En zij hadden de drekgoden gediend, waarvan de HEERE tot hen gezegd had: Gij zult deze zaak niet doen.
13 Als nu de HEERE tegen Israël en tegen Juda, door den dienst van alle profeten, van alle zieners, betuigd had, zeggende: Bekeert u van uw boze wegen en houdt Mijn geboden, en Mijn inzettingen, naar al de wet, die Ik uw vaderen geboden heb, en die Ik tot u door de hand van Mijn knechten, de profeten, gezonden heb;
14 Zo hoorden zij niet, maar zij verhardden hun nek, gelijk de nek hunner vaderen geweest was, die aan den HEERE, hun God, niet geloofd hadden.
15 Daartoe verwierpen zij Zijn inzettingen, en Zijn verbond, dat Hij met hun vaderen gemaakt had, en Zijn getuigenissen, die Hij tegen hen betuigd had, en wandelden de ijdelheid na, dat zij ijdel werden, en achter de heidenen, die rondom hen waren, van dewelke de HEERE hun geboden had, dat zij niet zouden doen gelijk die.
16 Ja, zij verlieten al de geboden des HEEREN, huns Gods, en maakten zich gegoten beelden, twee kalveren; en maakten bossen, en bogen zich voor alle heir des hemels, en dienden Baäl.
17 Ook deden zij hun zonen en hun dochteren door het vuur gaan, en gebruikten waarzeggerijen, en gaven op vogelgeschrei acht, en verkochten zich, om te doen dat kwaad was in de ogen des HEEREN, om Hem tot toorn te verwekken.
18 Daarom vertoornde zich de HEERE zeer over Israël, dat Hij hen wegdeed van Zijn aangezicht; er bleef niets over, behalve de stam van Juda alleen.
19 Zelfs hield Juda de geboden des HEEREN, huns Gods, niet; maar zij wandelden in de inzettingen van Israël, die zij gemaakt hadden.
20 Zo verwierp de HEERE het ganse zaad van Israël, en bedrukte hen, en gaf ze in de hand der rovers, totdat Hij hen van Zijn aangezicht weggeworpen had.
21 Want Hij scheurde Israël van het huis van David af, en zij maakten Jerobeam, den zoon van Nebat, koning; en Jerobeam dreef Israël af van achter den HEERE, en hij deed ze een grote zonde zondigen.
22 Alzo wandelden de kinderen Israëls in alle zonden van Jerobeam die hij gedaan had; zij weken daarvan niet af;
23 Totdat de HEERE Israël van Zijn aangezicht wegdeed, gelijk als Hij gesproken had door den dienst van al Zijn knechten, de profeten; alzo werd Israël weggevoerd uit zijn land naar Assyrië, tot op dezen dag.

- Wat is de zonde van het volk Israël? (vers 7-12)
- Wat is het verschrikkelijke gevolg daarvan? (vers 23)
- Je gaat lijken op wie je aanbidt. Wat lees je daarover in vers 15? Wat wordt daarmee bedoeld?

Dag 5: Geen afgoden – twee heren dienen

Mattheüs 6:24-30

24 Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.
25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?
26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?
27 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?
28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet;
29 En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.
30 Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?

- Jezus waarschuwt voor de mammon (vers 24). Weet je wat daarmee bedoeld wordt?
- Waarom gaan het dienen van God en van de mammon niet samen?
- Hoe belangrijk is geld voor jou? Kun je je voorstellen dat het een afgod is?

Dag 6:  Geen afgoden – occulte boeken verbranden

Handelingen 19:19-23

19 Velen ook dergenen, die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen, en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid; en berekenden de waarde derzelve, en bevonden vijftig duizend zilveren penningen.
20 Alzo wies het Woord des Heeren met macht, en nam de overhand.
21 En als deze dingen volbracht waren, nam Paulus voor in den Geest, Macedonië en Achaje doorgegaan hebbende, naar Jeruzalem te reizen, zeggende: Nadat ik aldaar zal geweest zijn, moet ik ook Rome zien.
22 En als hij naar Macedonië gezonden had twee van degenen, die hem dienden, namelijk Timotheüs en Erastus, bleef hij zelf een tijd lang in Azië.
23 Maar op dienzelfden tijd ontstond er geen kleine beroerte, vanwege den weg des Heeren.

- In Efeze komen mensen tot geloof in de Heere Jezus. Wat doen ze? (vers 19)
- Waarom doen ze dat?
- Zijn er spullen in jouw leven die jij weg moet doen, omdat ze het dienen en volgen van de Heere Jezus in de weg staan?

Dag 7: Geen afgoden – door het geloof de HEERE dienen

Hebreeën 11:23-27

23 Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen, dat het kindeken schoon was; en zij vreesden het gebod des konings niet.
24 Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden;
25 Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben;
26 Achtende de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te zijn, dan de schatten in Egypte; want hij zag op de vergelding des loons.
27 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings; want hij hield zich vast, als ziende den Onzienlijke.

- Welke keus heeft Mozes en waar kiest hij voor? (vers 24-26)
- Hoe komt het dat hij deze keus maakt? (vers 24a)
- Zijn er dingen die jou bij God vandaan houden? Hoe maak jij de goede keus?
Psalm 81:10, 11 en 12
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 97:1 en 4
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 115:1, 2, 3 en 5
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Tien geboden vers 1, 2 en 9
PCorgan.com
Psalmboek.nl

Elia en de Baälpriesters

Free Bible images

Willibrord en de strijd tegen de afgoden

Dick Baarsen
In dit filmpje zie je hoe Willibrord de strijd aangaat tegen de afgoden die vroeger in ons land vereerd werden.

- Als Willibrord nu in Nederland zou komen, welke afgoden zou hij dan moeten ‘opruimen’?
- Hoe zie je in dit filmpje dat God de enige, levende God is?

Bonifatius en de strijd tegen de afgoden

Dick Baarsen
In dit filmpje zie je hoe Bonifatius het Evangelie brengt aan de volken die lang geleden in ons land de afgoden dienden.

- Wat werd er vroeger in de winter gevierd?
- Welk feest vieren wij nu daarvoor in de plaats?
- Wat zou Bonifatius ‘opruimen’ als hij nu met Kerst in Nederland zou komen? Zijn dat ook afgoden?

Opdracht 1 – afgoden in onze tijd
Nodig: A3 papier, schaar, lijm, diverse tijdschriften/folders om in te knippen

Gebruik een groot vel papier en maak daarop een collage met plaatjes en tekst. Zoek voorbeelden van afgoden in onze tijd. Afgoden zijn dingen, bezigheden of mensen die je laten geloven dat ze je gelukkig maken en die ervoor zorgen dat God niet de eerste plaats heeft in je leven. Ze hoeven op zichzelf dus niet zondig of verkeerd te zijn.
Praat samen eens over de volgende uitspraak: Afgoden beloven veel, maar ze vragen ook erg veel. En uiteindelijk geven ze verdraaid weinig.

Opdracht 2 – afgoden in jouw leven
De voorbeelden uit de Bijbel of van vroeger over afgoden zijn vaak heel duidelijk: mensen vereerden beelden en knielden ervoor. Op jouw kamer staan vast geen afgodsbeelden. Maar afgoden zijn er nog steeds. Praat met elkaar eens over het voorbeeld dat je kunt lezen bij de uitleg van dit kernwoord. Gebruik daarbij één of meer van de volgende vragen:

- Wat staat bij jou op de eerste plaats in je leven? (Als dat niet de Heere God is, kunnen het spullen/dingen zijn, maar het kan ook iets anders zijn. Bijvoorbeeld wat anderen van je vinden of dat je de beste gevonden wilt worden.)
- Waar stel jij je vertrouwen op?
- Wat kun jij echt niet missen in je leven?
- Wat heb jij nodig om je veilig/gelukkig te voelen?

Bedenk dat de Heere Jezus machtiger is dan welke afgod ook in je leven! Bid met elkaar voor de dingen die jullie besproken hebben. Alleen de levende God kan je leven écht vervullen!

Kleurplaat
Download de kleurplaat hiernaast en print de plaat. Kleuren maar!

Knutselen – verboden voor afgoden
Dit werkje laat Paulus zien die op zijn verschillende zendingsreizen mensen oproept tot bekering van de afgoden en de mensen aanspoort om de enige, levende God te volgen.
- Download het knutselwerkje hiernaast en print het uit.
- Maak het verbodsbord rood en knip het uit.
- Knip de halve cirkels uit het bidden van het verbodsbord uit.
- Knip Paulus uit en schuif hem achter de middenstreep met de tekst langs.
Kijk voor meer uitleg en een voorbeeld op deze website 

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF