Deel deze pagina

De mooiste naam

Toen jij geboren werd, kreeg je van je ouders een naam. Een naam die zij mooi vonden. Misschien een naam uit de Bijbel of de naam van je opa of oma.  Als iemand aan je vraagt: “wie ben je?” dan zeg je je naam. Je naam, dat ben jij!

De Heere God heeft ook een Naam. Hij heeft zelfs veel Namen. We noemen Hem “Heere in de hemel”, of “Almachtige Koning”. De Bijbel vertelt ons ook over een heel bijzondere Naam van God, misschien wel Zijn mooiste Naam.

Het gebeurt in de tijd dat het volk Israël in Egypte wordt verdrukt. Mozes wil één van zijn landgenoten helpen en slaat een Egyptenaar dood. De farao komt er achter en nu is Mozes’ leven in gevaar. Hij vlucht naar de woestijn. Daar past hij op de schapen van zijn schoonvader Jethro. Op een dag ziet hij iets vreemd: een struik staat in brand, maar verbrandt niet!

Mozes komt dichterbij en hoort opeens de stem van God. Hij moet zijn schoenen uitdoen, want de grond waar hij staat is heilig. God spreekt daar met hem. Mozes durft niet meer te kijken. Hij slaat zijn handen voor zijn gezicht. God vertelt dat Hij gezien heeft hoe erg de Israëlieten lijden in Egypte. Hij heeft hun roepen om hulp gehoord. Nu gaat Hij hen uit Egypte bevrijden. Mozes moet dat doen.

Mozes schrikt van die boodschap. Dat kán hij helemaal niet! Hij vraagt: “Als de Israëlieten vragen wie mij gestuurd heeft, wat moet ik dan tegen hen zeggen?” God antwoordt: “Zeg tegen het volk dat ‘IK ZAL ZIJN, DIE IK ZIJN ZAL' je gestuurd heeft. Dit is voor altijd Mijn Naam, IK ZAL ZIJN.” Die naam lezen wij in de Bijbel met allemaal hoofdletters.

Deze bijzondere Naam van God vertelt ons Wie God is én wat Hij doet. Deze Naam betekent dat Hij er altijd is. Deze Naam zegt ook dat God altijd doet wat Hij belooft. Dat ontdek je als God Zijn Zoon naar de aarde stuurt. Hij geeft Hem de naam Jezus, dat betekent: Redder, Zaligmaker. Jezus is Zijn roepnaam. Met die Naam mag je Hem aanroepen. Hij wil je redden, helpen en altijd bij je zijn.

Bijbelteksten

En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden! Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: De HEERE, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob, heeft mij tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht.

(Exodus 3: 14 en 15 - SV)

Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.

(Exodus 20: 7- SV)

En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

(Mattheüs 1: 21 - sv)

Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

(Johannes 17: 6 - SV)

Heidelbergse Catechismus

God wil dat we Zijn naam niet zomaar uitspreken. We mogen Zijn heilige Naam alleen met ontzag en eerbied gebruiken (Zondag 36).
In het Onze Vader bidden we dat door ons leven de Naam van God geëerd en geprezen zal worden (Zondag 47).

Dag 1: Gods naam – Oordeel

Leviticus 24:10-16

10 En er ging de zoon ener Israëlietische vrouw uit, die, in het midden der kinderen Israëls, de zoon van een Egyptische man was; en de zoon van deze Israëlietische en een Israëlietisch man twistten in het leger.
11 Toen lasterde de zoon der Israëlietische vrouw uitdrukkelijk den NAAM, en vloekte; daarom brachten zij hem tot Mozes; de naam nu zijner moeder was Selomith, de dochter van Dibri, van den stam Dan.
12 En zij leidden hem in de gevangenis, opdat hem, naar den mond des HEEREN, verklaring geschieden zou.
13 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
14 Breng den vloeker uit tot buiten het leger, en allen, die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen; daarna zal hem de gehele vergadering stenigen.
15 En tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende: Een ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen.
16 En wie den Naam des HEEREN gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden; de ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen; alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboorling, als hij den NAAM zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden.

Wat heeft de zoon van de Israëlitische vrouw gedaan? Hoe zie je dat God die zonde heel erg vindt?

Dag 2: Gods naam – Schuld

Leviticus 5:1-6

1 Als nu een mens zal gezondigd hebben, dat hij gehoord heeft een stem des vloeks, waarvan hij getuige is, hetzij dat hij het gezien of geweten heeft; indien hij het niet te kennen geeft, zo zal hij zijn ongerechtigheid dragen.
2 Of wanneer een mens enig onrein ding zal aangeroerd hebben, hetzij het dode aas van een wild onrein gedierte, of het dode aas van onrein vee, of het dode aas van onrein kruipend gedierte; al is het voor hem verborgen geweest, nochtans is hij onrein en schuldig.
3 Of als hij zal aangeroerd hebben de onreinigheid van een mens, naar al zijn onreinigheid, waarmede hij onrein wordt; en het is voor hem verborgen geweest, en hij is het gewaar geworden, zo is hij schuldig.
4 Of als een mens zal gezworen hebben, onbedacht met zijn lippen uitsprekende, om kwaad te doen, of om goed te doen; naar al wat de mens in den eed onbedacht uitspreekt, en het is voor hem verborgen geweest, en hij is het gewaar geworden, zo is hij aan een van die schuldig.
5 Het zal dan geschieden, als hij aan een van die schuldig is, dat hij belijden zal, waarin hij gezondigd heeft;
6 En tot zijn schuldoffer den HEERE voor zijn zonde, die hij gezondigd heeft, brengen zal een wijfje van klein vee, een lam of een jonge geit, voor de zonde; zo zal de priester voor hem vanwege zijn zonde verzoening doen.

Is het genoeg als je zelf nooit vloekt?

Dag 3: Gods naam – Betrouwbaar

Jesaja 45:15-25

15 Voorwaar, Gij zijt een God, Die Zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland.
16 Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden, zij allen; te zamen zullen zij met schande heengaan, die de afgoden maken.
17 Maar Israël wordt verlost door den HEERE, met een eeuwige verlossing; gijlieden zult niet beschaamd noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden.
18 Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, en niemand meer.
19 Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde; Ik heb tot het zaad van Jakob niet gezegd: Zoekt Mij te vergeefs; Ik ben de HEERE, Die gerechtigheid spreekt, Die rechtmatige dingen verkondigt.
20 Verzamelt u, en komt, treedt hier toe samen, gijlieden, die van de heidenen ontkomen zijt! Zij weten niets, die hun houten gesneden beelden dragen, en een god aanbidden, die niet verlossen kan.
21 Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen: wie heeft dat laten horen van ouds her? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben Ik het niet, de HEERE? en er is geen God meer behalve Mij, een rechtvaardig God, en een Heiland, niemand is er dan Ik.
22 Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand meer.
23 Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren.
24 Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk, in den HEERE zijn gerechtigheden en sterkte; tot Hem zal men komen; maar zij zullen beschaamd worden allen, die tegen Hem ontstoken zijn.
25 Maar in den HEERE zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen, het ganse zaad van Israël.

Welke namen van God vind je in dit gedeelte?

Dag 4: Gods naam – Bescherming

Spreuken 18:6-10

6 De lippen des zots komen in twist, en zijn mond roept naar slagen.
7 De mond des zots is hemzelven een verstoring, en zijn lippen een strik zijner ziel.
8 De woorden des oorblazers zijn als dergenen, die geslagen zijn, en die dalen in het binnenste des buiks.
9 Ook die zich slap aanstelt in zijn werk, die is een broeder van een doorbrenger.
10 De Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarhenen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden.

Waarom zou je bescherming nodig hebben? Waar vind je die?

Dag 5: Gods naam – Behoud

Joël 2:28-32

28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;
29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.
30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.
32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

Wat belooft de HEERE als je Hem aanroept (tot Hem bidt)?

Dag 6: Gods naam – Je hart

Lukas 6:43-45

43 Want het is geen goede boom, die kwade vrucht voortbrengt, en geen kwade boom, die goede vrucht voortbrengt;
44 Want ieder boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend; want men leest geen vijgen van doornen, en men snijdt geen druif van bramen.
45 De goede mens brengt het goede voort uit den goeden schat zijns harten; en de kwade mens brengt het kwade voort uit den kwaden schat zijns harten; want uit den overvloed des harten spreekt zijn mond.

Ken je het spreekwoord: waar het hart vol van is… (maak maar af!). In welk vers staat zoiets ook? Waar praat jij vaak over?

Dag 7: Gods naam – Loven

Psalm 150

1 Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte!
2 Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid!
3 Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp!
4 Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel!
5 Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid!
6 Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!

God loven, dat is Hem eren en prijzen. Waarvoor zou jij vandaag de HEERE willen loven?
Psalm 33: 1, 11
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 72: 11
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Gebed des Heeren vers 1
PCorgan.com
Psalmboek.nl

Gods naam - Mozes

Free Bible images

Taal op school, op straat enz.

Klasse Taal

Opdracht 1
Pak je geboortekaartje er eens bij. Welke namen heb jij? Weet je wat jouw namen betekenen? Zegt jouw naam iets over wat voor iemand jij bent? (eerlijk, betrouwbaar, iemand die graag helpt) Hoe is dat bij de namen van God?

Opdracht 2
Schrijf de letters van het alfabet op een vel papier. Probeer of je bij iedere letter een naam van God kunt bedenken. Hoeveel namen weten jullie? Weet je ook wat deze namen betekenen?

Opdracht 3
Lees met elkaar het volgende verhaaltje en beantwoord de vragen eronder:

Spurgeon zat eens naast een man die steeds vloekte. Het misbruiken van Gods Naam deed Spurgeon zeer. De vloeker deed zijn hoed af. Op dat moment las Spurgeon in de binnenkant van de hoed een naam: ‘Smith’. Het bracht hem op een idee.
Telkens wanneer de man vloekte, zei Spurgeon: ‘Smith, Smith zeg!’ Meneer Smith werd dit zat. ‘Waarom noemt u mijn naam als u mij niet nodig hebt?’ vroeg hij. Spurgeon antwoordde: ‘Waarom noemt u de Naam van mijn God als u Hem niet nodig hebt?’ De man begreep het en stopte met vloeken.

1. Wat vind je van deze reactie van Spurgeon?
2. Hoor jij weleens mensen om je heen vloeken? Hoe reageer je dan?

Rebus
Download en print hiernaast de rebus. Kun jij hem maken?

Kleurplaten
Download en print hiernaast de kleurplaten. Kleuren maar!

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF