Deel deze pagina

Eerlijk duurt het langst

Stel je voor dat je op school bent. Je moet nog rekenwerk afmaken in de pauze en de juf gaat koffie drinken. Je ziet het whiteboard. Het zou best leuk zijn om daar op te tekenen! Je veegt het daarna gelijk weer uit. Maar wat een schrik als dat niet lukt! Help, je schreef met een watervaste stift! Wat nu? Gewoon iemand anders de schuld geven? Of eerlijk vertellen wat er is gebeurd?

Liegen doe je als je niet de waarheid spreekt, terwijl je wel de waarheid weet. Je kunt liegen, omdat je bang bent voor straf. Maar je kunt ook liegen, omdat je daar beter van denkt te worden. Zo ging het bij Jakob.

Jakob is de tweelingbroer van Ezau. Als de tweeling geboren wordt, belooft God aan Izak en Rebekka dat de jongste de belangrijkste zegen van God zal krijgen. De jongens zijn heel verschillend. Jakob is graag bij zijn moeder in de tent, terwijl Ezau als jager vooral buiten is. Er is nog een verschil. Ezau vindt de zegen van God helemaal niet zo belangrijk. Terwijl Jakob er alles voor doet om die zegen te krijgen. Dus verkoopt Ezau de grote zegen voor een bord soep.

Als Izak oud geworden is, wil hij zijn zonen zegenen. Hij denkt niet aan wat God hierover heeft gezegd. Hij wil de grootste zegen aan zijn lievelingszoon Ezau geven. Ezau gaat op jacht om vlees klaar te maken. Ondertussen maakt Rebekka een plan voor haar lievelingszoon Jakob. Jakob doet alsof hij Ezau is. Over zijn armen ligt een dierenhuid, zodat het lijkt of hij net zo behaard is als Ezau. Hij gaat met het vlees naar zijn vader. Izak vertrouwt het niet. Maar als Jakob verschillende keren zegt dat hij Ezau is en zijn behaarde armen laat voelen, geeft Izak hem de zegen voor de oudste zoon.

Als Ezau het bedrog ontdekt, wordt hij woedend. Hij wil wraak nemen en zijn broer doden. Jakob moet vluchten, ver bij zijn familie vandaan. Dat is het gevolg van zijn leugen. Toch zoekt God Jakob weer op. Hij belooft hem Zijn zegen. God is goed voor Jakob!

De leugen brengt je ver bij God vandaan. Want Hij is de God van de waarheid. Jezus noemt Zichzélf de Waarheid. En de Heilige Geest wil je leren om dicht bij Hem te blijven en de waarheid te spreken.

Bijbelteksten

God is geen man, dat Hij liegen zou.

(Numeri 23:19a - SV)

Valse lippen zijn den HEERE een gruwel; maar die trouwelijk handelen, zijn Zijn welgevallen.

(Spreuken 12:22 - sv)

Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.

(Johannes 8:44 – sv)

Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden.

(Efeze 4:25 - sv)

Heidelbergse Catechismus

In de Heidelbergse Catechismus wordt in zondag 43 het negende gebod uitgelegd: ‘gij zult geen vals getuigenis spreken’. God wil dat ik niet lieg of andere mensen bedrieg. Ook het verdraaien van iemands woorden hoort daarbij. God wil ook niet dat ik over iemand roddel of zomaar een mening over een ander heb. God haat de leugen, omdat de leugen het werk van de duivel is.
In deze zondag wordt ook uitgelegd wat je wél mag doen. Het is goed om altijd de waarheid te spreken. En het is goed om fijne dingen over een ander te vertellen!

Dag 1: Niet liegen – een valse getuige

Spreuken 19:1-9

1 De arme, in zijn oprechtheid wandelende, is beter dan de verkeerde van lippen, en die een zot is.
2 Ook is de ziel zonder wetenschap niet goed; en die met de voeten haastig is, zondigt.
3 De dwaasheid des mensen zal zijn weg verkeren; en zijn hart zal zich tegen den HEERE vergrammen.
4 Het goed brengt veel vrienden toe; maar de arme wordt van zijn vriend gescheiden.
5 Een vals getuige zal niet onschuldig zijn; en die leugenen blaast, zal niet ontkomen.
6 Velen smeken het aangezicht des prinsen; en een ieder is een vriend desgenen, die giften geeft.
7 Al de broeders des armen haten hem; hoeveel te meer gaan zijn vrienden verre van hem! Hij loopt hen na met woorden, die niets zijn.
8 Die verstand bekomt, heeft zijn ziel lief; hij neemt de verstandigheid waar, om het goede te vinden.
9 Een vals getuige zal niet onschuldig zijn; en die leugenen blaast, zal vergaan.

Welke ‘spreuk’ over liegen komt in dit Bijbelgedeelte twee keer voor? Wat betekent die spreuk?

Dag 2: Niet liegen – de waarheid verdraaien

Spreuken 12:17-22

17 Die waarheid voortbrengt, maakt gerechtigheid bekend; maar een getuige der valsheden, bedrog.
18 Daar is een, die woorden als steken van een zwaard onbedachtelijk uitspreekt; maar de tong der wijzen is medicijn.
19 Een waarachtige lip zal bevestigd worden in eeuwigheid; maar een valse tong is maar voor een ogenblik.
20 Bedrog is in het hart dergenen, die kwaad smeden; maar degenen die vrede raden, hebben blijdschap.
21 Den rechtvaardigen zal geen leed wedervaren; maar de goddelozen zullen met kwaad vervuld worden.
22 Valse lippen zijn den HEERE een gruwel; maar die trouwelijk handelen, zijn Zijn welgevallen.

Wat vindt de Heere van liegen? En jij?

Dag 3: Niet liegen – de leugen afleggen

Efeze 4:17-25

17 Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds.
18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten;
19 Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven.
20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd;
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
25 Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden.

In vers 25 staat dat je de leugen moet afleggen. Wat verandert er in jouw leven als je dat doet? Hoe kun je dat doen?

Dag 4: Niet liegen – Jezus de waarheid

Johannes 14:1-6

1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.
4 En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij.
5 Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij den weg weten?
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Welke namen van de Heere Jezus hoor je in dit gedeelte? Welke naam hoort bij dit gebod? Wat betekent die naam?

Dag 5: Niet liegen – de duivel is een leugenaar

Johannes 8:39-47

39 Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen.
40 Maar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Die u de waarheid gesproken heb, welke Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet.
41 Gij doet de werken uws vaders. Zij zeiden dan tot Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben een Vader, namelijk God.
42 Jezus dan zeide tot hen: Indien God uw Vader ware, zo zoudt gij Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan; en kom van Hem. Want Ik ben ook van Mijzelven niet gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.
43 Waarom kent gij Mijn spraak niet? Het is, omdat gij Mijn woord niet kunt horen.
44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.
45 Maar Mij, omdat Ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet.
46 Wie van u overtuigt Mij van zonde? En indien Ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij Mij niet?
47 Die uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gijlieden niet, omdat gij uit God niet zijt.

Wat staat er in dit Bijbelgedeelte over de duivel? Begrijp je nu waarom God liegen zo erg vindt?

Dag 6: Niet liegen – wie bij God mag wonen

Psalm 15

1 Een psalm van David. HEERE, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid?
2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt;
3 Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste;
4 In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die den HEERE vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet;
5 Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen den onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.

David vertelt in deze psalm wie bij God mag wonen. Wat doen mensen die bij God mogen wonen? Hoe kun je zo worden?

Dag 7: Niet liegen – goed spreken

1 Petrus 4:7-11

7 En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden.
8 Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal menigte van zonden bedekken.
9 Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren.
10 Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods.
11 Indien iemand spreekt, die spreke als de woorden Gods; indien iemand dient, die diene als uit kracht, die God verleent; opdat God in allen geprezen worde door Jezus Christus, Welken toekomt de heerlijkheid en de kracht, in alle eeuwigheid. Amen.

In vers 11 staat dat het doel van onze woorden is dat God in alles de eer krijgt. Hoe kun je God eren met je woorden?
Psalm 86:6
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 141: 2
PCorgan.com
Psalmboek.nl
De Tien geboden des Heeren vers 7, 9
PCorgan.com
Psalmboek.nl

Werkblad
Download het werkblad. Maak de verwerkingsopdrachten bij de geschiedenis van Jakob en Ezau. 

Doe-opdracht domino-effect
Bouw met elkaar van domino een lange rij met stenen. Tik de eerste steen aan en kijk hoe de hele rij omvalt. Bespreek met elkaar wat één leugen (zonde) voor gevolgen kan hebben. Hoe zie je dat in de geschiedenis van Jakob en Ezau?

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF