Deel deze pagina

Gehoorzaam aan je ouders

“Nee hè, moet ik nu al naar bed? Dat wil ik niet.”
“Nee, ik ga mijn speelgoed niet opruimen. Daar heb ik echt geen zin in.”
Komt dit bekend voor? Je vader of moeder vraagt iets aan je en jij hebt een heel ander idee.
De Heere God heeft jou een vader en een moeder gegeven. Als het goed is, zorgen zij elke dag voor je en houden ze veel van je. Hij wil dat jij ook van hen houdt èn hen gehoorzaam bent. In de Bijbel staat daar een bijzonder verhaal over. Het gaat over Iemand die altijd gehoorzaam was.

Jezus is twaalf jaar. Eindelijk mag Hij mee naar Jeruzalem, naar de tempel. Elk jaar gaan Jozef en Maria naar de tempel in Jeruzalem om daar het Paasfeest te vieren. Voor Jezus is dit de eerste keer dat hij het Paasfeest meeviert in het huis van Zijn hemelse Vader.
Als het feest is afgelopen, gaan de mensen met hun familie en vrienden weer naar huis. Tussen al die mensen lopen ook Jozef en Maria. Ze denken dat Jezus ergens bij bekenden loopt. Vanavond zullen ze Hem wel zien als ze een slaapplaats zoeken voor de nacht. Maar die avond zien ze Hem niet. Ze zoeken en vragen overal, maar vinden Jezus niet. Hun onrust groeit. De volgende dag lopen ze terug naar Jeruzalem. Na een lange zoektocht van drie dagen komen ze in de tempel. In één van de kamers zitten rabbi’s bij elkaar. Ze weten erg veel van de Bijbel. Daar praten ze ook over met elkaar. En tussen hen in zit Jezus Hij luistert naar hen en stelt allerlei vragen. De mannen verbazen zich. Dit hebben ze nog nooit meegemaakt. Een Kind van twaalf jaar Dat zulke wijze dingen zegt en zulke moeilijke vragen stelt. Hij lijkt alles van God en van de Bijbel te weten. Dan staan Jozef en Maria in de kamer. Maria vraagt boos waarom Jezus dit heeft gedaan. Zijn vader en moeder zijn zo bang geweest toen ze Hem zochten.

Verbaasd kijkt Jezus Zijn moeder aan. “Waarom hebt u Mij gezocht? U weet toch wel dat Ik in de dingen van Mijn Vader moet zijn?” Hij bedoelt niet Zijn vader Jozef, maar Zijn Vader in de hemel, de Heere God. Daarom is Hij zo graag in het huis van Zijn Vader. Maria en Jozef begrijpen niet wat Jezus bedoelt. Toch gaat Jezus direct met hen mee. Ze gaan terug naar Nazareth en Jezus is hen gehoorzaam. Hij wordt steeds wijzer. Zijn ouders, de mensen en ook Zijn hemelse Vader gaan steeds meer van Hem houden.

Zoals Jezus Zijn vader en moeder op aarde gehoorzaam was, wil God dat jij jouw ouders gehoorzaamt. Lukt het jou niet om dat te doen? Juist daarom kwam de Heere Jezus en leefde Hij een volmaakt gehoorzaam leven! Hij weet dat wij vaak niet gehoorzamen, dat we dat lang niet altijd willen. Bid om Zijn Heilige Geest Die liefde geeft en gehoorzaam maakt.
Bid ook voor je ouders. Van je ouders vraagt God dat ze goed voor je zorgen. Zij mogen je nooit dingen laten doen die God in de Bijbel verbiedt.

Verdriet om je ouders

Bij dit kernwoord lees je veel teksten over vaders en moeders. Sommige opdrachten gaan over dankbaar zijn voor je ouders. Misschien woon je niet meer bij je ouders thuis, is één van je ouders overleden of zijn je ouders gescheiden. Misschien gebeuren er verschrikkelijke dingen bij jou thuis, waardoor je helemaal niet kunt danken voor je ouders. Het kan zijn dat teksten of opdrachten om welke reden dan ook pijn doen.
Het is goed en belangrijk dat je met iemand over dat verdriet praat. Ken je niemand met wie je dat kunt doen? Blijf er niet mee rondlopen. Bel Chris.
Vertel het ook aan God. Je mag al je zorgen aan Hem vertellen, want Hij zorgt voor je! (1 Petrus 5:8)

Bijbelteksten

Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.

Exodus 20:12 (sv)

Mijn zoon! hoor de tucht uws vaders, en verlaat de leer uwer moeder niet; Want zij zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn, en ketenen aan uw hals.

Spreuken 1:8,9 (sv)

En Hij ging met hen af, en kwam te Nazareth, en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade bij God en de mensen.

Lukas 2:51-52 (sv)

Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht. Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte), Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde.

Efeze 6:1-3 (sv)

Heidelbergse Catechismus

In zondag 39 van de Heidelbergse Catechismus wordt het vijfde gebod uitgelegd. God gebiedt daarin dat we onze ouders en allen die boven ons gesteld zijn, gehoorzamen, liefhebben en respecteren. God heeft Zelf onze ouders aan ons gegeven. Als we hen gehoorzamen, gehoorzamen we daarmee ook de Heere God. Onze ouders zijn niet volmaakt. God vraagt van kinderen om daar geduld mee te hebben.

Dag 1: Ouders eren – gebod met een belofte

Exodus 20:12 en Efeze 6:1-4

12 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.

1 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht.
2 Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte),
3 Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde.
4 En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren.

- Wat vraagt God in het vijfde gebod en wat is Zijn belofte?
- Wat betekent die belofte?
- Wat vraagt God van ouders (vaders, Ef.4:4)? Wat merk jij daarvan?

Dag 2: Ouders eren – een wijze raad

Spreuken 1:1-9

1 De spreuken van Salomo, den zoon van David, den koning van Israël,
2 Om wijsheid en tucht te weten; om te verstaan redenen des verstands;
3 Om aan te nemen onderwijs van goed verstand, gerechtigheid, en recht, en billijkheden;
4 Om den slechten kloekzinnigheid te geven, den jongeling wetenschap en bedachtzaamheid.
5 Die wijs is, zal horen, en zal in lere toenemen; en die verstandig is, zal wijzen raad bekomen;
6 Om te verstaan een spreuk en de uitlegging, de woorden der wijzen en hun raadselen.
7 De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht.
8 Mijn zoon! hoor de tucht uws vaders, en verlaat de leer uwer moeder niet;
9 Want zij zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn, en ketenen aan uw hals.

- Waar moeten kinderen naar luisteren? (vers 8)
- Wat betekent vers 9?
- Hoe merk je zelf dat het goed is om je ouders te gehoorzamen?

Dag 3: Ouders eren – het voorbeeld van Jezus

Lukas 2:41-52

41 En Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem, op het feest van pascha.
42 En toen Hij twaalf jaren oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van den feestdag;
43 En de dagen aldaar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het Kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en Zijn moeder wisten het niet.
44 Maar menende, dat Hij in het gezelschap op den weg was, gingen zij een dagreize, en zochten Hem onder de magen, en onder de bekenden.
45 En als zij Hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, Hem zoekende.
46 En het geschiedde, na drie dagen, dat zij Hem vonden in den tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende, en hen ondervragende.
47 En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden.
48 En zij, Hem ziende, werden verslagen; en Zijn moeder zeide tot Hem: Kind! waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.
49 En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?
50 En zij verstonden het woord niet, dat Hij tot hen sprak.
51 En Hij ging met hen af, en kwam te Nazareth, en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart.
52 En Jezus nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade bij God en de mensen.

- Wat staat er over gehoorzaamheid in dit gedeelte? (vers 51)
- Zou het voor de Heere Jezus makkelijker geweest zijn om gehoorzaam te zijn?
- Wat leer jij van de Heere Jezus over gehoorzaamheid?

Dag 4: Ouders eren – voor hen zorgen

Johannes 19:17-27

17 En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha;
18 Alwaar zij Hem kruisten, en met Hem twee anderen, aan elke zijde een, en Jezus in het midden.
19 En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS, DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN.
20 Dit opschrift dan lazen velen van de Joden; want de plaats, waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks, en in het Latijn.
21 De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: Schrijf niet: De Koning der Joden; maar, dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning der Joden.
22 Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven.
23 De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen Zijn klederen, (en maakten vier delen, voor elken krijgsknecht een deel) en den rok. De rok nu was zonder naad, van boven af geheel geweven.
24 Zij dan zeiden tot elkander: Laat ons dien niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal; opdat de Schrift vervuld worde, die zegt: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en over Mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan.
25 En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder en Zijner moeders zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.
26 Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den discipel, dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.
27 Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis.

- Wat zegt Jezus tegen Zijn moeder Maria en discipel Johannes?
- Waarom doet Jezus dat?
- Nu zorgen je ouders nog voor jou als het goed is. Hoe kun jij later voor je ouders zorgen?

Dag 5: Ouders eren – geduld met hun zonden

Genesis 9:20-27

18 En de zonen van Noach, die uit de ark gingen, waren Sem, en Cham, en Jafeth; en Cham is de vader van Kanaän.
19 Deze drie waren de zonen van Noach; en van dezen is de ganse aarde overspreid.
20 En Noach begon een akkerman te zijn, en hij plantte een wijngaard.
21 En hij dronk van dien wijn, en werd dronken; en hij ontblootte zich in het midden zijner tent.
22 En Cham, Kanaäns vader, zag zijns vaders naaktheid, en hij gaf het zijn beiden broederen daar buiten te kennen.
23 Toen namen Sem en Jafeth een kleed, en zij leiden het op hun beider schouderen, en gingen achterwaarts, en bedekten de naaktheid huns vaders; en hun aangezichten waren achterwaarts gekeerd, zodat zij de naaktheid huns vaders niet zagen.
24 En Noach ontwaakte van zijn wijn; en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had.
25 En hij zeide: Vervloekt zij Kanaän; een knecht der knechten zij hij zijn broederen!
26 Voorts zeide hij: Gezegend zij de HEERE, de God van Sem; en Kanaän zij hem een knecht!
27 God breide Jafeth uit, en hij wone in Sems tenten! en Kanaän zij hem een knecht!

- Wat is de zonde van vader Noach?
- Hoe reageert Cham? Hoe eren Sem en Jafeth hun vader?
- Hoe ga jij om met fouten en gebreken van je ouders?

Dag 6: Ouders eren – eer alle gezag

Romeinen 13:1-7

1 Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.
2 Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen.
3 Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben;
4 Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.
5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil.
6 Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde.
7 Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, dien gij de eer schuldig zijt.

- Aan wie moeten we ons onderwerpen? (vers 1)
- Kun je daar voorbeelden van noemen?
- Hoe doe jij dat?

Dag 7: Ouders eren – Jezus liefhebben boven alles

Mattheus 10:34-39

34 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
35 Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.
36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.
37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.
38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.
39 Die zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden.

- Wie moet je meer liefhebben dan je vader en moeder? (vers 37)
- Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee?
- Kun je een voorbeeld bedenken waarbij je niet gehoorzaam bent aan je ouders, omdat je naar God wilt luisteren?
Psalm 34:6
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 78:1, 2, 3 en 4
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Gezang 1:1, 6 en 9
PCorgan.com
Psalmboek.nl

Werkbladen – Jezus is Zijn ouders gehoorzaam
Download de werkbladen hiernaast. Maar de verwerkingsopdrachten bij de geschiedenis van de twaalfjarige Jezus in de tempel.

Opdracht 1 - eer alle gezag
Lees met elkaar HC zondag 39. Schrijf het vijfde gebod op een groot vel papier. Zet daaromheen alle namen of functies van mensen die gezag hebben over jou.

- Wat betekent het dat ze gezag hebben?
- Wat betekent het dat God van jou vraagt om hen te eren?
- Moet je iedereen die over je gesteld is altijd gehoorzaam zijn? Wanneer niet? Lees hierbij ook Handelingen 5:29.

Opdracht 2 - God danken voor je ouders!
- Schrijf eens 3 dingen op waarom je blij bent met je ouders.
- Zijn er dingen die je moeilijk vindt van je ouders?
- Dank God voor je ouders en bid ook voor de dingen die moeilijk zijn thuis.
- Maak van de eerste opdracht een mooie brief aan je vader en moeder. Verstop die op een plekje waar ze die zeker tegen zullen komen!

Verder aan de slag
Op Internet is mooi materiaal te vinden om verder met dit kernwoord aan de slag te gaan. Je ouders, clubleiding of leerkracht kunnen op de volgende websites verschillende ideeën vinden:

- Vier gezinsmomenten over gehoorzaamheid naar aanleiding van Efeze 6:1.
-- Gezinsmoment gehoorzaamheid 1
-- Gezinsmoment gehoorzaamheid 2
-- Gezinsmoment gehoorzaamheid 3
-- Gezinsmoment: Eer al het gezag

- Uitleg over gehoorzaamheid met behulp van vier sleutels. Dit is een Engelstalige website.

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF