Deel deze pagina

Een bijzondere maaltijd

Als je wordt uitgenodigd op het verjaardagsfeestje van een vriend of vriendin uit de klas, ga je meestal samen eten. Vaak is dat een feestelijke maaltijd. Met elkaar vier je feest en samen eten maakt het extra feestelijk. Je viert de verjaardag én je geniet ervan dat je samen met vrienden bent.

De laatste maaltijd die de Heere Jezus met Zijn vrienden at, was tijdens een Joods feest, het Pascha. De maaltijd is een belangrijk onderdeel van het Pascha. De Joden denken terug aan de bevrijding uit Egypte. Ze eten lamsvlees en denken aan het lam dat toen geslacht werd. Ze eten de ongegiste broden, die ze dopen in de bittere saus en denken aan de zware slavenarbeid.

Jezus heeft ernaar uitgekeken om voor de laatste keer het Pascha te vieren met Zijn discipelen. Hij weet dat dit de laatste keer is, voordat hij gaat lijden en sterven. Tijdens die laatste maaltijd doet Jezus iets bijzonders. Hij neemt het brood dat op tafel ligt en breekt het. “Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u verbroken wordt.” Hij deelt het uit aan Zijn discipelen en ze eten ervan. Daarna neemt Jezus de drinkbeker met wijn. “Drink allen daaruit. Dit is Mijn bloed dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden”. De discipelen drinken één voor één van de wijn. Ze zien dat het deze keer anders is dan anders, maar ze begrijpen het niet. Jezus geeft hen een opdracht mee: “Door dit te doen, blijven jullie aan Mij denken. Totdat Ik terugkom”.
De volgende dag sterft de Heere Jezus aan het kruis. In het Heilig Avondmaal heeft Hij aan Zijn discipelen laten zien hoe Zijn lichaam gebroken en Zijn bloed vergoten wordt. In hun plaats draagt Hij de straf voor de zonden aan het kruis. Na Zijn dood en opstanding begrijpen de discipelen pas echt wat het brood en de wijn betekenen.

Sinds de dag dat Jezus het Heilig Avondmaal heeft ingesteld, vieren kinderen van God dit over de hele wereld. Ook bij jou in de kerk zie je verschillende keren in het jaar de tafel voor het Avondmaal staan. De mensen die het Avondmaal vieren, laten zo zien dat ze berouw hebben over hun zonden. Ze zeggen daarmee dat ze het offer van de Heere Jezus nodig hebben voor de vergeving van hun schuld. Ze verlangen ernaar om in liefde voor God en met de mensen om hen heen te leven.
Het eten van het brood en het drinken van de wijn helpen hen om de belofte van God te geloven dat al hun zonden vergeven zijn. Het maakt hun geloof in de belofte van God sterker.

Samen eten met vrienden is speciaal. Maar geen enkele maaltijd is zo speciaal als het Avondmaal dat de Heere Jezus heeft ingesteld. Want Zijn vrienden zijn slechte, zondige mensen. En toch mogen ze met Hem eten. Dat is een wonder!

Bijbelteksten

En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal.

Exodus 12:13 (sv)

En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het den discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.

Mattheüs 26:26 (sv)

Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.

1 Korinthe 11:26 (sv)

Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid.

Openbaring 19:7 (sv)

Heidelbergse Catechismus

In zondag 28 van de Heidelbergse Catechismus wordt uitleg gegeven over het Avondmaal. In het Avondmaal laat Christus aan de gelovigen zien dat Hij voor hen Zijn lichaam aan het kruis geofferd en Zijn bloed vergoten heeft. Daardoor ontvangen ze vergeving van zonden en het eeuwige leven. De Heere Jezus heeft dat beloofd toen Hij het Avondmaal instelde, in de nacht waarin Hij verraden werd.
In zondag 29 wordt uitgelegd dat het brood en de wijn zélf niet zorgen voor de vergeving van de zonden, maar dat ze daarop wijzen. Zoals brood en wijn het lichaam sterker maken en voeden, zo versterken het lichaam en bloed van Christus het geloof.
In zondag 30 wordt uitgelegd wat het verschil is tussen het Heilig Avondmaal en de mis die in de Rooms-Katholieke Kerk wordt gevierd. In vraag en antwoord 81 en 82 lees je tenslotte voor wie het Avondmaal is bedoeld. De Heere wil dat we berouw hebben over onze zonden en erop vertrouwen dat onze zonden vergeven zijn. Hij vraagt ook van ons dat we verlangen om tot Zijn eer te leven.

Dag 1: Avondmaal – bloed van het Lam

Exodus 12:5-13

5 Gij zult een volkomen lam hebben, een manneken, een jaar oud; van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen.
6 En gij zult het in bewaring hebben tot den veertienden dag dezer maand; en de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden.
7 En zij zullen van het bloed nemen, en strijken het aan de beide zijposten, en aan den bovendorpel, aan de huizen, in welke zij het eten zullen.
8 En zij zullen het vlees eten in denzelfden nacht, aan het vuur gebraden, met ongezuurde broden; zij zullen het met bittere saus eten.
9 Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden; maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkelen en met zijn ingewand.
10 Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot den morgen; maar hetgeen daarvan overblijft tot den morgen, zult gij met vuur verbranden.
11 Aldus nu zult gij het eten: uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten, en uw staf in uw hand; en gij zult het met haast eten; het is des HEEREN pascha.
12 Want Ik zal in dezen nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, Ik, de HEERE!
13 En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal.

- Het volk Israël moet ieder jaar het Pascha vieren. Waar denken ze dan aan terug?
- Hoe zorgt het bloed in Egypte voor redding?
- De Heere Jezus stelde het Avondmaal in toen Hij met Zijn discipelen het Pascha vierde. Zie je overeenkomsten tussen het Pascha en het Heilig Avondmaal? Welke?

Dag 2: Avondmaal – Jezus’ bloed en lichaam

Mattheüs 26:26-30

26 En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het den discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.
27 En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit;
28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden.
29 En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op dien dag, wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders.
30 En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.

- Op welk moment in Zijn leven gebruikt de Heere Jezus het Avondmaal met Zijn discipelen?
- Wat zouden de discipelen begrepen hebben van de woorden van Jezus?
- Kun jij uitleggen wat de woorden betekenen?

Dag 3: Avondmaal – kan niet samengaan met afgoderij

1 Korinthe 10:14-22

14 Daarom, mijn geliefden, vliedt van den afgodendienst.
15 Als tot verstandigen spreek ik; oordeelt gij, hetgeen ik zeg.
16 De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus?
17 Want een brood is het, zo zijn wij velen een lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn.
18 Ziet Israël, dat naar het vlees is; hebben niet degenen, die de offeranden eten, gemeenschap met het altaar?
19 Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is?
20 Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij den duivelen offeren, en niet Gode; en ik wil niet, dat gij met de duivelen gemeenschap hebt.
21 Gij kunt den drinkbeker des Heeren niet drinken, en den drinkbeker der duivelen; gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heeren, en aan de tafel der duivelen.
22 Of tergen wij den Heere? Zijn wij sterker dan Hij?

- In Korinthe gaan verschillende dingen verkeerd rondom de viering van het Avondmaal. Wat zeg je eigenlijk als je Avondmaal viert? (vers 16)
- Waar kan dat niet mee samengaan? (vers 21) Wat betekent dit vers precies?
- Avondmaal en afgodendienst gaan niet samen. Wat betekent dat voor iemand die nu Avondmaal viert?

Dag 4: Avondmaal – misstanden bij het Avondmaal

1 Korinthe 11:17-22

17 Dit nu, hetgeen ik u aanzegge, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt.
18 Want eerstelijk, als gij samenkomt in de Gemeente, zo hoor ik, dat er scheuringen zijn onder u; en ik geloof het ten dele;
19 Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u.
20 Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten.
21 Want in het eten neemt een iegelijk te voren zijn eigen avondmaal; en deze is hongerig, en de andere is dronken.
22 Hebt gij dan geen huizen, om er te eten en te drinken? Of veracht gij de Gemeente Gods, en beschaamt gij degenen, die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In dezen prijs ik u niet.

- Wat doen de christenen in Korinthe voordat ze het Avondmaal met elkaar gebruiken? (vers 21)
- Hoe denkt Paulus daarover? (vers 17, 22)
- Kun je uitleggen waarom?

Dag 5: Avondmaal – tot Mijn gedachtenis

1 Korinthe 11:23-29

23 Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in den nacht, in welken Hij verraden werd, het brood nam;
24 En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.
25 Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis.
26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.
27 Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of den drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren.
28 Maar de mens beproeve zichzelven, en ete alzo van het brood, en drinke van den drinkbeker.
29 Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren.

- Welke woorden sprak Jezus uit toen Hij het brood brak en de wijn inschonk? (vers 24-25)
- Wat betekent “tot Mijn gedachtenis”?
- Wat doet een christen die het Avondmaal gebruikt en hoe lang moeten christenen dit blijven doen? (vers 26)

Dag 6: Avondmaal – gemeenschap met elkaar

Handelingen 2:41-47

41 Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.
42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden
43 En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.
44 En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen;
45 En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node had
46 En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten;
47 En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden.

- Wat doen de eerste christenen? (vers 42)
- Hoe ziet het dagelijkse leven van deze christenen er verder uit? (vers 44-47)
- De eerste christenen breken niet alleen het brood met elkaar (viering van het Avondmaal), maar delen hun hele leven met elkaar. Gebeurt dat bij jou in de gemeente ook? Hoe?

Dag 7: Avondmaal – voorproef van de eeuwige vreugde!

Jesaja 25:6-10

6 En de HEERE der heirscharen zal op dezen berg allen volken een vetten maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol mergs, van reine wijnen, die gezuiverd zijn.
7 En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natiën bedekt zijn.
8 Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; want de HEERE heeft het gesproken.
9 En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.
10 Want de hand des HEEREN zal op dezen berg rusten; maar Moab zal onder Hem verdorst worden, gelijk het stro verdorst wordt tot mest.

- Het Avondmaal is een vreugdevolle maaltijd: gelovigen kunnen alvast iets proeven van de eeuwige blijdschap. In deze verzen profeteert Jesaja daar al van. Welke woorden laten iets van dat feestelijke zien?
- In welk vers lees je over hoe het straks zal zijn?
- Merk je iets van die vreugde als het Avondmaal bij jou in de kerk wordt gevierd?
Psalm 22:13
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 65:1, 2, 3
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 116:4, 5, 7, 10
PCorgan.com
Psalmboek.nl

Werkblad – instelling van het Avondmaal
Download het werkblad hiernaast. Maak de verwerkingsopdrachten bij de geschiedenis van het laatste Avondmaal.

Opdracht 1– de betekenis van het Avondmaal
Je ouders of leerkracht kunnen het werkblad hiernaast gebruiken om de betekenis van het Avondmaal uit te leggen. Download het werkblad hiernaast en ga ermee aan de slag. De benodigdheden voor de uitleg staan op het werkblad.

Opdracht 2 – het Avondmaalsformulier
Als in de kerk het Avondmaal gevierd wordt, leest de dominee meestal het formulier voor dat achterin je Bijbel staat. Met het werkblad over het Avondmaalsformulier ga je aan de slag om dat lange formulier wat beter te begrijpen. Download het werkblad hiernaast en print het uit. Zoek achterin je Bijbel het ‘formulier om het Heilig Avondmaal te houden’ op en gebruik dat bij het invullen van het werkblad.

Kleurplaat – de symbolen van het Heilig Avondmaal
Download de kleurplaat hiernaast, print deze uit en kleur de plaat mooi in. Zoek in Mattheüs 26:26-30 de woorden op die Jezus sprak toen Hij het Avondmaal instelde. Schrijf deze in mooie letters bij de symbolen van brood en wijn op de kleurplaat.

Verder aan de slag

Werkboekje Heilig Avondmaal
Als in jullie gemeente het Heilig Avondmaal gevierd gaat worden, kunnen je ouders het werkboekje ‘Heilig Avondmaal voorbereiden met je gezin’ aanschaffen in de boekhandel. Het boekje is speciaal voor jou geschreven door mw. W.E. Hogendoorn – Teeuw. In het werkboekje wordt veel uitgelegd over de instelling en de betekenis van het Heilig Avondmaal.

Bijbelse leskist
Gebruik een Bijbelse Leskist om meer te ontdekken over het Avondmaal en de betekenis ervan. Je kunt de leskist een aantal weken lenen. Ga naar leskist ‘Heilig Avondmaal’.

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF