Deel deze pagina

Onvoorstelbaar geschenk

Heb jij weleens op iemand gewacht? Bijvoorbeeld op je vader, omdat hij voor zijn werk een reis naar het buitenland moet maken? Hij belooft: als ik terugkom, neem ik een cadeau voor je mee. Maar o, wat dat duurt dat wachten lang… 

Ook in de Bijbel moesten mensen wachten. Aan Adam en Eva belooft God dat er een Verlosser komt. Tegen Mozes zegt God dat Hij een grote Profeet is. De profeten noemen Hem Messias, dat betekent: Gezalfde. Micha vertelt zelfs waar Hij geboren wordt: in Bethlehem. Eeuwenlang zien de mensen uit naar de komst van deze Messias. Maar wat duurt dat wachten lang…

Het is een donkere tijd voor Israël. De Romeinen zijn de baas in het land. Weinig mensen denken nog aan de beloofde Messias. Dat is ook al 400 jaar geleden. Maar op een nacht gebeurt het. Vlakbij Bethlehem hoeden herders hun schapen. Een vuur zorgt voor warmte en houdt de wilde dieren op afstand. Opeens is er een helder licht om hen heen. De herders schrikken vreselijk, maar een engel zegt: ‘Wees niet bang, want ik heb een blijde boodschap voor jullie en voor heel het volk. Vannacht is de Zaligmaker geboren. Hij is Christus, de Heere. Je zult het kindje vinden in een voerbak, in doeken gewikkeld'.

Plotseling zijn er overal engelen. Ze prijzen God in een hemels koor. Dan wordt het weer stil en donker. De herders kijken elkaar aan. Hoorden jullie het? De Christus is geboren, de Messias Die al zo lang geleden beloofd is! Meteen gaan ze op weg om het Kindje te zoeken. Als ze Jozef en Maria met het Kindje gevonden hebben,
knielen ze neer en aanbidden Het. Het lijkt een gewone Baby, maar de herders weten zeker: dit is de Messias, de Redder die door God is beloofd. Als ze teruggaan naar hun schapen, vertellen ze aan iedereen wat er die nacht gebeurd is. Ze loven en prijzen God! 

Soms duurt wachten lang. Maar als je daarna het cadeau krijgt, ben je zo blij! Het wachten op de Messias was het wachten meer dan waard. Deze Redder brengt ons alles wat we nodig hebben! Zijn naam is Christus, omdat Hij gezalfd is met de Heilige Geest
voor Zijn speciale taak. Hij is Profeet, Priester en Koning tegelijk. Ik weet zo vaak niet waarom ik de Heere Jezus nodig heb. Hij is Profeet en wil het je leren! Ik maak ruzie, ben brutaal en ondankbaar. Hij is de Priester en bracht het offer om te betalen voor al die zonden! Ik voel me vaak zwak en ben bang als ik om me heen kijk. Hij is de Koning en Hij wil jouw leven regeren en je beschermen.

Wat een onvoorstelbaar geschenk heeft God gegeven! Heb jij Christus nodig?

Bijbelteksten

De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis;

(Jesaja 61: 1 - SV)

En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.

(Lukas 2: 10, 11- SV)

En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien.

(Lukas 2: 25, 26 - sv)

Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

(Johannes 6: 68, 69 - SV)

Heidelbergse Catechismus

In Zondag 12  lees je over de betekenis van de naam Christus. Hij is door de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste Profeet en Leraar. Hij is de enige die jou kan leren wat Gods wil is. Hij is daarnaast de enige Hogepriester, Die zondaren verlost door Zijn leven voor hen te geven. Voor allen die bij Hem horen, bidt Hij in de hemel. Hij is ook onze eeuwige Koning, Die ons beschermt en bewaart.
Als je door genade in de Heere Jezus gelooft en bij Hem hoort, word je een christen genoemd. Dat betekent dat je op Hem gaat lijken. Als een profeet kom je op voor Zijn Naam. Als een priester wil je je leven aan de Heere geven, als een dankoffer. Als een koning vecht je tegen de zonde en de duivel en mag je na dit leven met Hem regeren.

Dag 1: Christus – de Messias

Psalm 45

1 Een onderwijzing, een lied der liefde, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach, op Schoschannim.
2 Mijn hart geeft een goede rede op; ik zegge mijn gedichten uit van een Koning; mijn tong is een pen eens vaardigen schrijvers.
3 Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade is uitgestort in Uw lippen; daarom heeft U God gezegend in eeuwigheid.
4 Gord Uw zwaard aan de heup, o Held! Uw Majesteit en Uw heerlijkheid.
5 En rijd voorspoediglijk in Uw heerlijkheid, op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid; en Uw rechterhand zal U vreselijke dingen leren.
6 Uw pijlen zijn scherp; volken zullen onder U vallen; [zij] [treffen] in het hart van des Konings vijanden.
7 Uw troon, o God! is eeuwiglijk en altoos; de scepter Uws Koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid.
8 Gij hebt gerechtigheid lief, en haat goddeloosheid; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met vreugdeolie, boven Uw medegenoten.
9 Al Uw klederen zijn mirre, en aloe, [en] kassie; uit de elpenbenen paleizen, van waar zij U verblijden.
10 Dochters van koningen zijn onder Uw kostelijke [staatsdochteren]; de Koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijnste goud van Ofir.
11 Hoor, o Dochter! en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis.
12 Zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid; dewijl Hij uw Heere is, zo buig u voor Hem neder.
13 En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken.
14 Des Konings Dochter is geheel verheerlijkt inwendig; haar kleding is van gouden borduursel.
15 In gestikte klederen zal zij tot den Koning geleid worden; de jonge dochteren, [die] achter haar zijn, haar medegezellinnen, zullen tot u gebracht worden.
16 Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging; zij zullen ingaan in des Konings paleis.
17 In plaats van Uw vaderen zullen Uw zonen zijn; Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde.
18 Ik zal Uws Naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht; daarom zullen U de volken loven eeuwiglijk en altoos.

Deze psalm gaat in de eerste plaats over koning Salomo. Lees vers 7 en 8 nog eens. Over welke Koning gaat het in deze psalm ook?

Dag 2: Christus – de Zoon van God

Hebreeën 1:1-9

1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen;
4 Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft.
5 Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik U gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?
6 En als Hij wederom den Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle engelen Gods Hem aanbidden.
7 En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt geesten, en Zijn dienaars een vlam des vuurs.
8 Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter Uws koninkrijks is een rechte schepter.
9 Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten.

Pak een vel papier en schrijf in het midden: Christus, de Zoon van God. Lees de verzen door en schrijf daaromheen wat er in deze verzen allemaal gezegd wordt over de Heere Jezus.

Dag 3: Christus – de Priesterkoning

Psalm 110

1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.
2 De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden.
3 Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; uit de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn.
4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.
5 De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns.
6 Hij zal recht doen onder de heidenen; Hij zal het vol dode lichamen maken; Hij zal verslaan dengene, die het hoofd is over een groot land.
7 Hij zal op den weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen.

Wat zegt de HEERE over de Priester? Hoe lang zal Hij Priester zijn?

Dag 4: Christus – de Gezalfde

Jesaja 61:1-2 en Lukas 4:16-21

1 De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis;
2 Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten.

Lukas 4:16-21
16 En Hij kwam te Nazareth, daar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge; en stond op om te lezen.
17 En Hem werd gegeven het boek van den profeet Jesaja; en als Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats, daar geschreven was:
18 De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart;
19 Om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren.
schilderij van Rembrandt Harmensz. van Rijn: De prediking van Jezus
20 En als Hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven had, zat Hij neder; en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen.
21 En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld.

Kun jij opnoemen wat de Heere Jezus als Gezalfde allemaal doet? Kun je daar voorbeelden bij bedenken uit de tijd dat Jezus op aarde was?

Dag 5: Christus – de Profeet

Deuteronomium 18:15 en Handelingen 3:12-23

Deuteronomium 18:15
15 Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen.

Handelingen 3:12-23
12 En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk: Gij Israëlietische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid dezen hadden doen wandelen?
13 De God Abrahams, en Izaks, en Jakobs, de God onzer vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Welken gij overgeleverd hebt, en hebt Hem verloochend, voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde, dat men Hem zoude loslaten.
14 Maar gij hebt den Heilige en Rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd, dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken worden;
15 En den Vorst des levens hebt gij gedood, Welken God opgewekt heeft uit de doden; waarvan wij getuigen zijn.
16 En door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam dezen gesterkt, dien gij ziet en kent; en het geloof, dat door Hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven, in uw aller tegenwoordigheid.
17 En nu, broeders, ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten.
18 Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.
19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,
20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;
21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.
22 Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal u een Profeet verwekken, uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, in alles, wat Hij tot u spreken zal.
23 En het zal geschieden, dat alle ziel, die dezen Profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volke.

Jezus is de beloofde Profeet, waar Mozes het al over had. Noem eens een profeet uit het Oude Testament. Hoe reageerde het volk op Zijn boodschap? Hoe reageer jij op de woorden van de grote Profeet, de Zoon van God?

Dag 6: Christus – de Lijdende

Jesaja 53:1-12

1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?
2 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.
3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.
4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.
7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.
8 Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest.
9 En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is.
10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.
11 Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
12 Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.

De Israëlieten zagen uit naar een Messias die als Koning het volk Israël zou bevrijden van onderdrukking. Maar Hij kwam om iets heel anders doen. Wat lees je daarover in dit gedeelte?

Dag 7: Christus – de Overwinnaar

Openbaring 12:7-11

7 En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.
8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.
9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.
11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.

Hoe wordt de draak met zijn engelen overwonnen?
Psalm 2:1, 6
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Avondzang: 1, 7
PCorgan.com
Psalmboek.nl

Kleurplaat Gezalfd
Download en print de kleurplaat hiernaast. Kleur de kleurplaat over Davids zalving tot koning door Samuël. 

Opdracht
Schrijf op een groot vel papier de woorden profeet, priester, koning. Schrijf zoveel mogelijk dingen op die je over deze drie personen weet vanuit de Bijbel. Kun je bij alle drie voorbeelden bedenken van personen uit de Bijbel?

Gesprek
Praat er nu samen over wat het betekent dat de Heere Jezus Profeet, Priester én Koning is. Wat doet Hij allemaal?
Waarvoor heb jij Hem nodig? Hoe kan hij jouw Profeet, Priester en Koning zijn?

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF