Deel deze pagina

God roept je bij je naam

Je bent vast weleens vies geworden toen je buiten met modder, zand en water speelde. Dan heb je water nodig! Want water maakt je handen of gezicht (of wat er verder nog vies is) weer schoon.

Dopen gebeurt ook met water. En dat is niet voor niets. De doop is een teken van wat God doet. Zoals water ons wast, reinigt het bloed van de Heere Jezus ons van al onze zonden. De doop laat zien dat het echt wáár is wat de Heere God belooft.

Voordat de Heere Jezus naar de hemel ging, heeft Hij tegen Zijn discipelen gezegd dat ze in de hele wereld over Hem moesten vertellen. Als mensen in Hem zouden geloven, moesten ze hen dopen

De Heere God stuurt de evangelist Filippus naar een eenzame weg van Jeruzalem naar Gaza. Op die route reist een zwarte man uit Ethiopië, een land in Afrika. Hij is een soort minister van financiën in zijn land. Hij heeft dus een belangrijke baan. Deze man kwam naar Jeruzalem om in de tempel God te aanbidden. Op de terugweg naar zijn land leest hij een boekrol van de profeet Jesaja. Maar hij begrijpt er niets van!

De Heilige Geest zegt tegen Filippus: “ga naar de wagen toe”. Filippus vraagt of de man begrijpt wat hij leest. “Hoe kan dat”, zegt hij, “als er niemand is die het mij uitlegt?” Hij vraagt over Wie de profeet schrijft. Hij leest over een lam dat geslacht wordt. Dat geen geluid maakt als hij geschoren wordt. Gaat het over de profeet of over iemand anders? Dan kan Filippus hem alles vertellen over de Heere Jezus. Want over Hem gaat het in deze boekrol.

Ze rijden langs water. De man vraagt hij of hij gedoopt mag worden. “Als je met je hele hart gelooft, mag het”, zegt Filippus. “Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is”, belijdt de Ethiopiër. Dan doopt Filippus hem en de man reist verder, met een hart vol blijdschap!

De doop laat ons Gods grote liefde zien. God de Vader roept je bij je naam en zegt: je bent van Mij! Hij belooft dat Hij als een Vader voor je zorgen wil. God de Zoon belooft dat Hij al je zonden wil vergeven, omdat Hij de straf daarvoor aan het kruis gedragen heeft. God de Heilige Geest wil in je hart wonen om je te leren leven zoals God het wil. In de doop maakt God een vaste afspraak met jou, die altijd blijft bestaan. De Bijbel noemt die afspraak een verbond.

Dat verbond vraagt om een antwoord van jou… De HEERE wil zo graag dat je gelooft wat Hij heeft beloofd! Dat je erop vertrouwt dat het waar is wat Hij zegt. Dat je Hem volgt, iedere dag van je leven. Daarvoor heb je een nieuw hart nodig. Dat betekent dat de Heilige Geest in je hart komt wonen, Die jou leert om God lief te hebben. Vraag God om zo’n nieuw hart. Hij wil het je geven! Dat beloofde Hij toen je gedoopt werd.

Bijbelteksten

Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

(Mattheüs 28:19 - SV)

Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.

(Markus 16:16- SV)

En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.

(Handelingen 2:38 en 39 - sv)

Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

(Romeinen 6:3,4 - SV)

Heidelbergse Catechismus

In de Heidelbergse Catechismus (zondag 25) lees je dat de Heere God de doop gegeven heeft om het geloof sterker te maken. De doop wijst naar de Heere Jezus en laat zien wat Hij heeft gedaan om zondaren te redden.
In zondag 26 wordt uitgelegd wat het teken (water) van de doop betekent: zo zeker als water ons schoonwast, zo zeker maakt het bloed van de Heere Jezus ons schoon van alle zonden. Dat heeft de Heere Jezus beloofd toen Hij de doop instelde.
Kinderen worden gedoopt, omdat de Heere Jezus ook aan hen beloofd heeft om ze schoon te wassen en de Heilige Geest te geven. Zij horen bij het verbond van God (zondag 27).

Dag 1: Doop – bekering

Mattheüs 3:13-17

13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden.
14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?
15 Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.
16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen.
17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

Wat zou jij gezegd hebben als je Johannes was? Kun je dat uitleggen?

Dag 2: Doop – geloof

Markus 16:9-16

9 En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.
10 Deze, heengaande, boodschapte het dengenen, die met Hem geweest waren, welke treurden en weenden.
11 En als dezen hoorden, dat Hij leefde, en van haar gezien was, geloofden zij het niet.
12 En na dezen is Hij geopenbaard in een andere gedaante, aan twee van hen, daar zij wandelden, en in het veld gingen.
13 Dezen, ook heengaande, boodschapten het aan de anderen; maar zij geloofden ook die niet.
schilderij van Duccio di Buoninsegna: Verschijning van de herrezen Christus aan de apostels
14 Daarna is Hij geopenbaard aan de elven, daar zij aanzaten, en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen, die Hem gezien hadden, nadat Hij opgestaan was.
15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.
16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.

Lees vers 16 nog eens een keer. Wat hoort er bij gedoopt zijn? Wat moet je dan geloven?

Dag 3: Doop – besnijdenis

Kolossensen 2:4-15

4 En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen, die een schijn hebben.
5 Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met den geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening, en de vastigheid van uw geloof in Christus.
6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem;
7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging.
8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;
9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;
10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;
11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus;
12 Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.
13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;
14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;
15 En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.

Best een moeilijk gedeelte hè! Het gaat over besnijdenis én doop. De besnijdenis laat zien dat we iets moeten ‘uittrekken’. De doop laat zien dat we ‘begraven’ moeten worden. Wat betekent dat?

Dag 4: Doop – verbond

Genesis 17:1-14

1 Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht!
2 En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen.
3 Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende:
4 Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken worden!
5 En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken.
6 En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen.
7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u.
8 En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn.
9 Voorts zeide God tot Abraham: Gij nu zult Mijn verbond houden, gij, en uw zaad na u, in hun geslachten.
10 Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij, en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde.
11 En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden; en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen u.
12 Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten: de ingeborene van het huis, en de gekochte met geld van allen vreemde, welke niet is van uw zaad;
13 De ingeborene van uw huis, en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden; en Mijn verbond zal zijn in ulieder vlees, tot een eeuwig verbond.
14 En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuids vlees niet zal besneden worden, dezelve ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden; hij heeft Mijn verbond

Bij een doopdienst in de kerk wordt heel vaak psalm 105:5 gezongen. Waarom past deze psalm goed bij dit Bijbelgedeelte? Probeer met elkaar te ontdekken wat de regels van deze psalm betekenen. Zing ze maar met elkaar!

Dag 5: Doop – onreinheid

Zacharia 13:1-6

1 Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid.
2 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen, dat Ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden; ja, ook de profeten, en den onreinen geest zal Ik uit het land wegdoen.
3 En het zal geschieden, wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen: Gij zult niet leven, dewijl gij valsheid gesproken hebt in den Naam des HEEREN; en zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken, wanneer hij profeteert.
4 En het zal geschieden te dien dage, dat die profeten beschaamd zullen worden, een iegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert; en zij zullen geen haren mantel aandoen, om te liegen.
5 Maar hij zal zeggen: Ik ben geen profeet, ik ben een man, die het land bouwt; want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan.
6 En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen: Het zijn de wonden, waarmede ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers.

In het Oude Testament (vooral bij de tabernakel en de tempel) moest er heel veel schoongemaakt (gereinigd) worden met water. Waar wil God het volk van Israël – en jou! – van reinigen? (vers 1)

Dag 6: Doop – Jezus’ bloed

Openbaring 1:1-8

1 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;
2 Dewelke het woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft.
3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.
4 Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn;
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.
6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
7 Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.
8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.

Wat doet het bloed van de Heere Jezus? (vers 5)

Dag 7: Doop – Christus’ dood

Romeinen 6:1-5

1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?
2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?
3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.
5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding.

Bij dit gedeelte moet je denken aan doop door onderdompeling, zoals de kamerling uit Ethiopië (Handelingen 8). Dat laat het sterven (onder water gaan) en de opstanding (uit het water komen) van de Heere Jezus zien. Zoek in het formulier voor de Heilige Doop aan kinderen het gebed vóór de doop eens op. Wat staat daar in over sterven en opstaan? Wat is er voor jou gebeden toen je werd gedoopt?
Psalm 100:1, 2, 3, 4
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 103:2, 6, 7, 9
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 105:5
PCorgan.com
Psalmboek.nl

Opdracht 1 - Gods beloften staan op jouw naam!
Er zijn veel voorbeelden te gebruiken om duidelijk te maken wat de doop betekent. Eén van die voorbeelden is het voorbeeld van een etalage. Stel je een winkelraam voor met prachtige spullen. Opeens ontdek je dat aan die spullen een kaartje hangt met jouw naam. Je hoeft alleen nog maar naar binnen te gaan om aan de eigenaar te vragen de spullen aan jou te geven.

Ben jij als kind gedoopt? Als dat zo is, heeft de Heere je heel persoonlijk bij je naam geroepen. Hij heeft als de drie-enige God – Vader, Zoon en Heilige Geest – Zijn Naam verbonden met jouw naam. Wat betekent het dat je in die naam bent gedoopt? Dat kun je lezen in het formulier voor de Heilige Doop. Doe dat samen met je vader of moeder en maak daarna de opdracht.

Pak een aantal kartonnen kaartjes en een pen. Schrijf op elk kaartje een belofte die God aan je heeft gegeven toen je werd gedoopt. Gebruik deze kaartjes als je samen met je ouders (of met anderen) bidt. God doet wat Hij belooft! Geloof je dat?!

Opdracht 2 – je eigen doop
1. Schrijf de datum dat je gedoopt bent op de verjaardagskalender.
2. Hang je eigen doopkaart op je slaapkamer aan de muur, zodat je er vaak aan herinnerd wordt dat je gedoopt bent!
3. Schrijf de dooptekst (de tekst waar de dominee over preekte toen jij werd gedoopt of de tekst die je meekreeg bij je doop/op je doopkaart) op een stevig papier en versier de tekst mooi. Leer de tekst daarna uit je hoofd.
4. Rond de datum dat je gedoopt bent: zoek een aantal voorwerpen uit die te maken hebben met jouw doop. Bijv. een foto, het geboortekaartje, de doopkaart, een boekje dat je kreeg, een kaart/gedichtje, de doopjurk (als die nog in huis is). Leg de voorwerpen op een plek bij elkaar, bijv. op een klein tafeltje. Praat met elkaar over wat het betekent dat je gedoopt bent.

Knutselen – bij je naam geroepen
Download het knutselwerkje hiernaast.
Het knutselwerkje bestaat uit een halve cirkel met poppetjes erop (blad 1). Deze mannen, meisjes en jongens hebben allemaal een naam. In het midden zie je een lege ovaal.

- Knip de ovaalvorm uit (blad 1).
- Op blad 2 staan lege ovaalvormen. Maak een tekening van jezelf op één van deze vormen.
- Knip deze vorm uit en plak die achter de uitgeknipte vorm op blad 1.
- Schrijf je naam onder de tekening van jezelf.
- Knip een hand uit (blad 2). Bevestig die met een splitpen op de zwarte stip in het midden.

De hand is de hand van God die alle mensen, groot en klein, bij naam kent. Hij kent ook jou. In de doop heeft God je speciaal bij je naam geroepen!

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF