Deel deze pagina

Vertrouwen op wat God belooft

Wie zorgt er voor jou? Wie maakt je eten klaar, doet de was en speelt een spel met je? Bijna altijd zijn dat je vader en moeder. Je weet wie ze zijn en je vertrouwt erop dat ze voor je zorgen en doen wat ze zeggen. Je vader en moeder zoeken het goede voor jou.
Dit lijkt op wat geloven is. Geloven is weten dat wat God zegt waar is. Je vertrouwt dat Hij doet wat Hij zegt. Je kunt alleen bij God horen door in Hem te geloven.

In de Bijbel lezen we dat de HEERE tot Abram spreekt, in een visioen (droom). De HEERE zegt tegen Abram: ‘Wees niet bang, Abram. Ik ben Uw schild. Ik zal u beschermen.’ De HEERE belooft dat Hij Abram zal beschermen en iets heel moois zal geven. Maar Abram begrijpt het niet zo goed en vraagt: ‘HEERE, wat zult U dan aan mij geven? Ik heb helemaal geen kind; wie moet al mijn bezit dan krijgen? Er is niemand aan wie ik het kan geven. Alleen aan mijn knecht Eliëzer.’ Nee, niet zijn knecht zal alles krijgen, maar zijn eigen kind.

De HEERE neemt Abram mee naar buiten om te laten zien wat Hij hem belooft. Abram moet omhoog kijken en ziet ontelbaar veel sterren. Zoveel sterren als Abram ziet, zo groot zal zijn volk (nageslacht) worden. De HEERE belooft dus niet alleen een kind, maar een groot nageslacht wat niet te tellen is. Abram gelooft God op Zijn Woord en vertrouwt dat de Heere doet wat hij zegt. Omdat Abram de HEERE vertrouwt, hoort hij bij Hem.

Izak wordt geboren als Abram 100 jaar is en Saraï 90. Zijn ouders krijgen nieuwe namen van God. Ze heten nu Abraham en Sara.
Izak is nog een kind als God aan Abraham vraagt of hij hem wil offeren. Abraham kan zijn zoon niet missen, maar hij doet wat  God vraagt. Hij weet dat God nooit een fout maakt, zoals wij. Als Izak op het altaar ligt, ziet God dat Abraham Hem vertrouwt. Dat hij zelfs zijn zoon aan God wil geven. Dan zorgt God Zelf voor een offer en Izak mag blijven leven.

Nu is het een offerdier. Tweeduizend jaar later geeft God Zijn eigen Zoon, de Heere Jezus. Hij sterft aan het kruis voor de zonden van de mensen. Zodat ieder die in Hem gelooft, eeuwig leeft.

Je vader en moeder willen het goede voor jou. Daarom houd je van ze en vertrouw je ze. De Heere wil ook het goede voor jou. Geloof je Hem?

Bijbelteksten

En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

(Handelingen 16:30-31- SV)

Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

(Johannes 1:12- SV)

En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer; En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, Hij ook machtig was te doen.

(Romeinen 4:20-21 - sv)

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

(Efeze 2:8 - SV)

Heidelbergse Catechismus

In de Catechismus wordt uitgelegd wat ‘geloof’ is (HC vraag en antwoord 21). Het heeft te maken met je hoofd: het is een ‘zekere kennis’ dat alles wat in de Bijbel staat waar is. Maar het gaat ook om je hart: dat je ‘vast vertrouwt’ dat God ook jouw zonden vergeeft en jou voor altijd gelukkig wil maken.
Wát we geloven wordt samengevat in de twaalf artikelen van het geloof (HC vraag en antwoord 22). Die 12 artikelen kun je lezen in HC vraag en antwoord 23 en ze worden daarna verder uitgelegd (vraag en antwoord 26 t/m 58).

Dag 1: Geloof – inhoud

Johannes 20:24-31

24 En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar kwam.
25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven.
26 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden!
27 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.
28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!
29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.
30 Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek;
31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.

Johannes heeft in zijn boek veel wonderen beschreven. Wat wil hij dat jij daardoor zult geloven?

Dag 2: Geloof – opdracht

Handelingen 16:25-34

25 En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen.
26 En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden; en terstond werden al de deuren geopend, en de banden van allen werden los.
27 En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde, en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard, en zou zichzelven omgebracht hebben, menende, dat de gevangenen ontvloden waren.
28 Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: Doe uzelven geen kwaad; want wij zijn allen hier.
29 En als hij licht geëist had, sprong hij in, en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten;
30 En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?
31 En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.
32 En zij spraken tot hem het woord des Heeren, en tot allen, die in zijn huis waren.
33 En hij nam hen tot zich in dezelve ure des nachts, en wies hen van de striemen; en hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen.
34 En hij bracht hen in zijn huis, en zette hun de tafel voor, en verheugde zich, dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was.

Wat moet de cipier doen om gered te worden? En jij?

Dag 3: Geloof – gave

Efeze 2:1-10

1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;
2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;
3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Gered worden door het geloof is een gave van God (vers 8). Wat betekent dat? Waarom is het zo belangrijk? (vers 9)

Dag 4: Geloof – kussen

Psalm 2:1-12

1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?
2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:
3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.
4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.
5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.
6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.
7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.
9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.
10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde!
11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.
12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.

Kus de Zoon… Wie is dat? Wanneer doe je dat?

Dag 5: Geloof – toevertrouwen

Ruth 2:1-12 en Lukas 13:34

1 Naomi nu had een bloedvriend van haar man, een man, geweldig van vermogen, van het geslacht van Elimelech; en zijn naam was Boaz.
2 En Ruth, de Moabietische, zeide tot Naomi: Laat mij toch in het veld gaan, en van de aren oplezen, achter dien, in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zeide tot haar: Ga heen, mijn dochter!
3 Zo ging zij heen, en kwam en las op in het veld, achter de maaiers; en haar viel bij geval voor, een deel van het veld van Boaz, die van het geslacht van Elimelech was.
4 En ziet, Boaz kwam van Bethlehem, en zeide tot de maaiers: De HEERE zij met ulieden! En zij zeiden tot hem: De HEERE zegene u!
5 Daarna zeide Boaz tot zijn jongen, die over de maaiers gezet was: Wiens is deze jonge vrouw?
6 En de jongen, die over de maaiers gezet was, antwoordde en zeide: Deze is de Moabietische jonge vrouw, die met Naomi wedergekomen is uit de velden Moabs;
7 En zij heeft gezegd: Laat mij toch oplezen en aren bij de garven verzamelen, achter de maaiers; zo is zij gekomen en heeft gestaan van des morgens af tot nu toe; nu is haar te huis blijven weinig.
8 Toen zeide Boaz tot Ruth: Hoort gij niet, mijn dochter? Ga niet, om in een ander veld op te lezen; ook zult gij van hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden bij mijn maagden.
9 Uw ogen zullen zijn op dit veld, dat zij maaien zullen, en gij zult achter haarlieden gaan; heb ik den jongens niet geboden, dat men u niet aanroere? Als u dorst, zo ga tot de vaten, en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben.
schilderij van Nicolas Poussin: Boaz en Ruth op het veld
10 Toen viel zij op haar aangezicht, en boog zich ter aarde, en zij zeide tot hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben?
11 En Boaz antwoordde en zeide tot haar: Het is mij wel aangezegd alles, wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt, na den dood uws mans, en hebt uw vader en uw moeder, en het land uwer geboorte verlaten, en zijt heengegaan tot een volk, dat gij van te voren niet kendet.
12 De HEERE vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen, van den HEERE, den God Israëls, onder Wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen!

Lukas 13:34
34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild?

Geloof in God is als een kuikentje dat onder de vleugels van de moederkip zit. Zoek daar eens een plaatje van op! Welke woorden passen bij het plaatje en welke niet? Veilig – zelf doen – afhankelijk – gevaar – schuilen – weglopen – bescherming – angst

Dag 6: Geloof – werken

Jacobus 2:14-26

14 Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zaligmaken?
15 Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel;
16 En iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gijlieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat?
17 Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood.
18 Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen.
19 Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.
20 Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?
21 Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Izak, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar?
22 Ziet gij wel, dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken?
23 En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest.
24 Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof?
25 En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen, en door een anderen weg uitgelaten?
26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.

Hoe kon je aan Abraham en Rachab merken dat ze in God geloofden? Noem jij eens iemand aan wie je kunt merken dat die persoon op de Heere vertrouwt. Wat merk je dan?

Dag 7: Geloof – noodzaak

Johannes 3:14-18

14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden;
15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

Geloven is levensbelangrijk! Waarom (vers 16)? Leer vers 16 maar uit je hoofd of zing het lied dat erbij hoort! (Gele Zangbundel 10)
Psalm 2:6, 7
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 27:7
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 84:6
PCorgan.com
Psalmboek.nl

Geloof – Abraham

Free Bible images

De grote rode tractor

geloofstoerusting.nl
De mensen in het dorp geloofden niet dat de handleiding van de tractor waar was. Boer Dave wel. Dat verschil had grote gevolgen! Vind jij het moeilijk om te geloven dat het waar is wat er in de Bijbel staat? Wat kun jij van dit filmpje leren?]

Het verhaal van Blondin

geloofstoerusting.nl
In dit filmpje zie je dat de moeder van Blondin in de kruiwagen stapt, omdat ze haar zoon vertrouwt. Wat leer je van dit filmpje over geloof in God?

Werkbladen
Download een van de werkbladen hiernaast over Gods belofte en het geloof van Abraham.

Geloven en vertrouwen
Hieronder staan een aantal voorbeelden die je ouders, clubleiding of leerkrachten kunnen gebruiken om duidelijk te maken wat geloven is.

1. Nodig: donkere ruimte / goed werkende verlichting
Doe de gordijnen dicht of maak de ruimte op een andere manier donker. Beperk het licht in de ruimte tot één lamp die je met een knopje bedienen kunt. Vraag kinderen wat zij denken dat er gebeurt als je het knopje omzet. Laat het vervolgens zien. Leg aan de kinderen uit dat zij geloofden dat het licht uit zou gaan en weer aan kon gaan. Je moet geloven dat de verlichting werkt. Als je niet gelooft, zou je het knopje niet omzetten. Dit voorbeeld laat zien dat geloof verwachting geeft.
Zo is het ook met geloof in het Woord van God: het geeft verwachting dat God doet wat Hij belooft!

2. Nodig: twee volwassen personen
Laat jezelf achterover vallen in de armen van een andere volwassene. Vertel aan kinderen dat dit laat zien wat geloven is: iemand volledig vertrouwen, je aan de ander overgeven. Laat kinderen het zelf ervaren als ze dat willen. Bij voorkeur in de armen van een volwassene!

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF