Deel deze pagina

De andere Trooster

Heb je wel eens goed op de regen gelet? Een fijne miezerregen waar je uiteindelijk heel nat van wordt. Of een flinke plensbui die voor grote plassen op straat zorgt. Misschien scheen daarna wel weer de zon. Je voelde de warmte op je huid en zag het felle zonlicht weerkaatsen in het water. Heb je ook de wind gezien? Dat is lastig! De wind kun je niet zien, maar je merkt wel dat het waait. Misschien had je wind mee toen je uit school naar huis fietste. Dat ging lekker snel!

Voor de discipelen was de Heere Jezus, toen Hij nog op aarde was, als de zon. Ze genoten van Zijn vriendschap en nabijheid. Zijn woorden waren als de regen. Ze leerden veel van Hem over Zijn Vader en over het Koninkrijk der hemelen, waar Hij zo vaak over sprak. Toch zei Jezus Zelf dat het beter was dat Hij wegging, omdat er dan een andere Trooster zou komen. Hij is als de wind: je kunt Hem niet zien. Maar als Hij komt, kan iedereen het merken.

Het Pinksterfeest is aangebroken. Jeruzalem is vol met Joden uit Israël en de landen eromheen. Ze bieden bij dit feest de Heere de eerste vruchten van de tarweoogst aan en danken Hem ervoor. In een bovenzaal in Jeruzalem zijn 120 mensen bij elkaar. Samen bidden ze om de Heilige Geest. Jezus beloofde Zijn komst toen Hij naar de hemel ging. De Heilige Geest zal hen Jezus’ woorden in herinnering brengen en uitleggen. Hij zal hen helpen om overal over de Heere Jezus te vertellen. Ze hebben Hem nodig!

Opeens horen ze een geluid als van een grote windvlaag. Op elkaars hoofden zien ze wonderlijke vuurvlammen. Tekenen dat de Heilige Geest gekomen is. Hij wordt over hen uitgestort en vult hen helemaal. Nu willen ze aan iedereen vertellen welke grote dingen God heeft gedaan!
De mensen buiten merken aan die tekenen dat er iets heel bijzonders gebeurt. Ze horen de discipelen spreken in allerlei talen. Vol verbazing roepen ze: “wat betekent dit allemaal?” Anderen spotten: “ze zijn dronken.”

Dan komt Petrus naar voren. Hij hoort de spot van sommige mensen. Vol van de Heilige Geest vertelt hij dat dít is wat de profeet Joël al heeft voorspeld. Net zoals de profeten hebben gesproken over het lijden, het sterven en de opstanding van de Heere Jezus. “Deze Jezus, die júllie hebben laten kruisigen!” zegt Petrus. Als hij dat zegt, werkt de Heilige Geest in de harten van de mensen die luisteren. Ze zien hun grote zonde: dat ze niet geloofd hebben in de Zoon van God. “Wat moeten we doen?” roepen ze uit. Petrus wijst hen de weg. “Bekeer u!” Hij vertelt hen dat er vergeving van hun zonden is. Die dag geloven 3000 mensen met hun hele hart dat de Heere Jezus hun Redder is, Die hun zonden vergeeft. Ze ontvangen een nieuw leven. Zó krachtig werkt de Heilige Geest.

Je kunt de Heilige Geest niet zien. Hij is onzichtbaar, net als de wind. Hij is zoals een schijnwerper bij een oud kerkgebouw. Als het ’s avonds donker is, verlicht die grote lamp het gebouw, zodat het er prachtig uitziet. Zo schijnt de Heilige Geest Zijn licht op de Heere Jezus. Je ontdekt dat je Hem nodig hebt en leert de Heere Jezus vertrouwen en volgen. Dat is wat de Heilige Geest het liefste doet.

Bijbelteksten

In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

Genesis 1:1-2 (sv)

Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?

Lukas 11:13 (sv)

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

Romeinen 5:5 (sv)

Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

2 Petrus 1:20-21 (sv)

Heidelbergse Catechismus

In de Heidelbergse Catechismus gaat het in zondag 20 speciaal over de Heilige Geest. In vraag en antwoord 53 lees je dat Hij samen met de Vader en Zoon werkelijk en eeuwig God is. Hij is ook aan mij gegeven, belijdt de gelovige. Hij geeft geloof in Christus, Hij troost in verdriet en blijft eeuwig bij mij.
In zondag 25 wordt meer gezegd over het werk van de Heilige Geest. In vraag en antwoord 65 lees je dat het geloof bij de Heilige Geest vandaan komt. Hij werkt het door de verkondiging van het Woord en maakt het geloof sterker door het gebruik van de sacramenten (Doop en Avondmaal).
Als je goed oplet, lees je in het derde deel van de Catechismus (vanaf zondag 32: over de dankbaarheid voor de verlossing die God geeft) nóg meer over het werk van de Heilige Geest. Hij maakt het leven van de gelovige nieuw. In verschillende antwoorden wordt Zijn werk genoemd.

Dag 1: Bekering - Gods verlangen

Psalm 104:24-35

24 Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen.
25 Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte, en dat zonder getal, kleine gedierten met grote.
26 Daar wandelen de schepen, en de Leviathan, dien Gij geformeerd hebt, om daarin te spelen.
27 Zij allen wachten op U, dat Gij hun hun spijze geeft te zijner tijd.
28 Geeft Gij ze hun, zij vergaderen ze; doet Gij Uw hand open, zij worden met goed verzadigd.
29 Verbergt Gij Uw aangezicht, zij worden verschrikt; neemt Gij hun adem weg, zij sterven, en zij keren weder tot hun stof.
30 Zendt Gij Uw Geest uit, zo worden zij geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks.
31 De heerlijkheid des HEEREN zij tot in der eeuwigheid; de HEERE verblijde Zich in Zijn werken.
32 Als Hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij; als Hij de bergen aanroert, zo roken zij.
33 Ik zal den HEERE zingen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben.
34 Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn; ik zal mij in den HEERE verblijden.
35 De zondaars zullen van de aarde verdaan worden, en de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof den HEERE, mijn ziel! Hallelujah!

- Waarover wordt in Psalm 104 een loflied gezongen?
- Wat heeft de Heilige Geest daarmee te maken? (vers 30)
- Doet de Geest dat werk nog steeds? (denk eens aan de wisseling van de seizoenen!)

Dag 2: Heilige Geest – creativiteit als gave van de Geest

Exodus 31:1-11

1 Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
2 Zie, Ik heb met name geroepen Bezaleël, den zoon van Uri, den zoon van Hur, van den stam van Juda.
3 En Ik heb hem vervuld met den Geest Gods, met wijsheid, en met verstand, en met wetenschap, namelijk in alle handwerk;
4 Om te bedenken vernuftigen arbeid; te werken in goud, en in zilver, en in koper,
5 En in kunstige steensnijding, om in te zetten, en in kunstige houtsnijding, om te werken in alle handwerk.
6 En Ik, zie, Ik heb hem bijgevoegd Aholiab, den zoon van Ahisamach, van den stam van Dan; en in het hart van een iegelijk, die wijs van hart is, heb Ik wijsheid gegeven; en zij zullen maken al wat Ik u geboden heb.
7 Namelijk de tent der samenkomst, en de ark der getuigenis, en het verzoendeksel, dat daarop zal zijn, en al het gereedschap der tent;
8 En de tafel, met haar gereedschap; en den louteren kandelaar, met al zijn gereedschap; en het reukaltaar;
9 Ook des brandoffers altaar, met al zijn gereedschap; en het wasvat met zijn voet;
10 En de ambtsklederen, en de heilige klederen van den priester Aäron, en de klederen van zijn zonen, om het priesterambt te bedienen;
11 Ook de zalfolie, en het reukwerk van welriekende specerijen voor het heiligdom; naar alles, wat Ik u geboden heb, zullen zij het maken.

- Welke opdracht krijgen Bezaleël en Aholiab? (vers 6-11)
- Hoe kunnen ze die belangrijke taak doen? (vers 3)
- Creativiteit is een geschenk van de Geest. Ken jij mensen die hun creativiteit voor God gebruiken?

Dag 3: Heilige Geest – de andere Trooster

Johannes 14:15-26

15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;
17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.
18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.
19 Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven.
20 In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.
21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.
22 Judas, niet de Iskariot, zeide tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij Uzelven aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld?
23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.
24 Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.
25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende.
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

- Wie bedoelt Jezus met “een andere Trooster”? (vers 16)
- Wat betekent dat woord? Wat doet de Heilige Geest nog meer? (vers 16, 17 en 26)
- Wanneer heb je een trooster nodig? Heb jij de Heilige Geest nodig?

Dag 4: Heilige Geest – werkt het geloof in de Heere Jezus

Handelingen 10:34-48

34 En Petrus, den mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid, dat God geen aannemer des persoons is;
35 Maar in allen volke, die Hem vreest en gerechtigheid werkt, is Hem aangenaam.
36 Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus; deze is een Heere van allen.
37 Gijlieden weet de zaak, die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na den doop, welken Johannes gepredikt heeft;
38 Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren; want God was met Hem.
39 En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem; Welken zij gedood hebben, Hem hangende aan het hout.
40 Dezen heeft God opgewekt ten derden dage, en gegeven, dat Hij openbaar zou worden;
41 Niet al den volke, maar den getuigen, die van God te voren verkoren waren, ons namelijk, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden opgestaan was.
42 En heeft ons geboden den volke te prediken, en te betuigen, dat Hij is Degene, Die van God verordend is tot een Rechter van levenden en doden.
43 Dezen geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk, die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam.
44 Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden.
45 En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zovelen als met Petrus gekomen waren, ontzetten zich, dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd.
46 Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen, en God groot maken. Toen antwoordde Petrus:
47 Kan ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, welke den Heiligen Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij?
48 En hij beval, dat zij zouden gedoopt worden in den Naam des Heeren. Toen baden zij hem, dat hij enige dagen bij hen wilde blijven.

- Wat is de boodschap die Petrus aan Cornelius en zijn huisgenoten brengt? (vers 42-43)
- Wat gebeurt er als hij dat doet? (vers 44)
- Als het Woord verkondigd wordt, vervult de Heilige Geest mensen zodat ze het Woord van God geloven. Wat betekent dat voor jou als je de Bijbel leest en naar de preek luistert?

Dag 5: Heilige Geest – de Geest bidt

Romeinen 8:26-30

26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.
27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.
28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.
30 En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

- Wat doet de Heilige Geest? (vers 26)
- Waarom doet Hij dat?
- Hoe kan de Heilige Geest jou helpen als je gaat bidden?

Dag 6:  Heilige Geest – je lichaam als tempel van de Geest

1 Korinthe 6:12-20

12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen.
13 De spijzen zijn voor de buik, en de buik is voor de spijzen; maar God zal beide dezen en die te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor den Heere en de Heere voor het lichaam.
14 En God heeft ook den Heere opgewekt, en zal ons opwekken door Zijn kracht.
15 Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen, en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre.
16 Of weet gij niet, dat die de hoer aanhangt, een lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot een vlees wezen.
17 Maar die den Heere aanhangt, is een geest met Hem.
18 Vliedt de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

- Voor welke zonde waarschuwt Paulus de christenen in Korinthe? (vers 18)
- Waarom moeten ze hun lichaam rein bewaren? (vers 19 en 20)
- Heb jij weleens iets duurs gekocht? Hoe ging je daarmee om? Welke prijs is er voor je betaald als je bij de Heere Jezus hoort? Wat vraagt God dan van je?

Dag 7: Heilige Geest – vrucht van de Geest

Galaten 5:16-26

16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.
19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,
20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,
21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
23 Tegen de zodanigen is de wet niet.
24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.
26 Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.

- Wat zit er in je hart als de Geest er niet in woont? (vers 19-21)
- Wat is de vrucht van de Geest? (vers 22)
- Op Wie lijkt je leven als die vrucht te zien is? Wat is het geheim van deze vrucht? Zoek Johannes 15:4 en 5 eens op.
Psalm 25:2
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 51:6
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 119:3, 9, 86
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 143:10
PCorgan.com
Psalmboek.nl

Opdracht – de Heilige Geest in beelden
De Bijbel gebruikt verschillende beelden voor de Heilige Geest en Zijn werk. Welke beelden kom je tegen in de volgende Bijbelteksten? Zet de teksten op een groot vel papier. Schrijf daarachter het beeld dat in de tekst genoemd wordt én wat je daarvan leert over de Heilige Geest en wat Hij doet.
- Johannes 7:38 en 39
- Jesaja 61:1 / Mattheüs 25:4
- Lukas 3:16 / Handelingen 2:3
- Lukas 3:22
- Handelingen 2:2 / Johannes 3:8

Kleurplaten
Download één van de kleurplaten hiernaast, print die uit en kleur de plaat mooi in.

Verder aan de slag
Op Internet is mooi materiaal te vinden om verder met dit kernwoord aan de slag te gaan. Je ouders, clubleiding of leerkracht kunnen op de volgende websites ideeën en materialen vinden:
- Bijbelse kijktafel Pinksterfeest
- Gezinsmoment Pinksterfeest
- Gezinsmoment: Vrucht van de Geest (serie over de vrucht van de Geest)

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF