Deel deze pagina

Je wordt geroepen!

Ze zijn net zo fijn aan het spelen als hun moeder roept: “Arthur, Sophie, komen! We gaan eten!”
Maar Arthur en Sophie willen nog even verder spelen. Ze horen hun moeder wel roepen, maar komen niet. Hun moeder moet nog een keer roepen en nog een keer…
Luister jij altijd meteen als je geroepen wordt?

In de Bijbel gaat het ook over iemand die geroepen wordt, maar niet gehoorzaamt. Jona is een profeet, een boodschapper van God. Hij moet aan de mensen de woorden van God doorgeven.
Op een dag zegt God tegen hem: “Jona, sta op en ga naar de grote stad Ninevé. Zeg tegen de mensen in die stad dat ze zich moeten bekeren. Ik heb gezien hoe slecht ze zijn.”
Moet Jona echt naar Ninevé, die heidense stad? Dáár heeft hij geen zin in. Laten ze maar doorgaan met kwaad doen. Dan kan de Heere hen straffen. Dàt verdienen ze. Jona wil niet dat ze naar hem luisteren en zich bekeren.
De profeet doet niet wat God zegt. God stuurt hem naar het oosten, maar Jona gaat naar het westen. In de haven ligt een schip dat naar Tarsis vaart. Jona betaalt en mag aan boord. In het ruim van het schip vindt hij een slaapplek.
Midden op zee steekt er een verschrikkelijke storm op. De zeelui zijn wel wat gewend, maar zo'n zware storm hebben ze nog nooit meegemaakt. Ze zijn vreselijk bang. Straks breekt het schip doormidden en verdrinken ze allemaal. Ze bidden tot hun goden: “Red ons, wij vergaan!” Het helpt niet. En Jona slaapt... De kapitein maakt hem boos wakker: “Hoe kun je nu zo diep in slaap zijn? Bid tot uw God. Misschien kan Hij ons redden.”
De bemanning begrijpt dat dit geen gewone storm is. Het lijkt wel of een van de goden boos is. Maar op wie? Ze loten erom. Het lot wijst Jona aan. Dan vertelt Jona eerlijk: “Ik dien de God Die de zee en het droge gemaakt heeft. En ja, ik ben op de vlucht voor mijn God. Ik wilde niet naar Hem luisteren. Gooi mij maar overboord. Dan zal de zee rustig worden.” Dat willen de mannen niet, maar als de golven nog hoger worden, kunnen ze niet anders. Jona wordt in zee gegooid en… de zee wordt stil. De mannen buigen diep voor de God van Jona en brengen Hem een offer.
Verdrinkt Jona in de zee? Nee, de Heere stuurt een grote vis die Jona inslikt en drie dagen later weer uitspuwt op het strand. Wat is God goed en genadig voor Jona. Hij roept Zijn knecht opnieuw: “Jona, ga naar Ninevé en zeg daar de woorden die Ik tegen u spreek.” Nu luistert Jona wel en gaat op weg naar Ninevé.

Hoor jij ook de stem van God als Hij je roept?
Hij roept je als je in de Bijbel leest of als je vader of moeder voorleest uit de Bijbel.
Hij roept als de meester of juf op school uit de Bijbel vertelt.
Hij roept als je 's zondags in de kerk zit en luistert naar de preek.
Hij roept je op om je te bekeren, om je om te keren naar Hem.
Wij lopen steeds bij God vandaan. We willen liever doen wat we zelf willen en fijn vinden. Maar de Heere God roept telkens weer: “Luister naar Mij. Mijn zoon, Mijn dochter, geef Mij je hart.”

Jouw moeder is blij als je meteen komt als zij je roept. In de hemel is blijdschap over één zondaar die Gods stem hoort en zich bekeert.

Bijbelteksten

En het woord des HEEREN geschiedde tot Jona, den zoon van Amitthai, zeggende: Maak u op, ga naar de grote stad Nineve, en predik tegen haar; want hunlieder boosheid is opgeklommen voor Mijn aangezicht.

Jona 1:1-2 (sv)

Mijn zoon! geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen bewaren.

Spreuken 23:26 (sv)

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.

Johannes 5:25 (sv)

God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.

Handelingen 17:30 (sv)

Heidelbergse Catechismus

In zondag 31 van de Heidelbergse Catechismus wordt in vraag en antwoord 84 uitgelegd dat God roept door de prediking. Als de dominee preekt, wordt het Evangelie verkondigd. De verkondiging van het Evangelie wordt de sleutel van de hemel genoemd.
Voor wie de belofte van het Evangelie geloven, is er vergeving van zonden, om Christus’ wil. Voor hen wordt de ingang van de hemel geopend.
Voor allen die het Evangelie niet geloven en zich niet van harte bekeren, geldt dat de toorn van God op hen blijft. Voor hen is de ingang van de hemel gesloten.

Dag 1: Roeping – van Abram

Genesis 12:1-5

1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.
2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen!
3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.
4 En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had; en Lot toog met hem; en Abram was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging.
5 En Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij verworven hadden, en de zielen, die zij verkregen hadden in Haran; en zij togen uit, om te gaan naar het land Kanaän, en zij kwamen in het land Kanaän.

- Met welke woorden roept God Abram?
- Hoe reageert Abram op de roepstem van God?
- Roept God mensen nog steeds op deze manier?

Dag 2: Roeping – Gods adres

Handelingen 17:22-31

22 En Paulus, staande in het midden van de plaats, genaamd Areopagus, zeide: Gij mannen van Athene! ik bemerke, dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt.
23 Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet kennende dient, verkondig ik ulieden.
24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;
25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven, en den adem, en alle dingen geeft;
26 En heeft uit een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van hun woning;
27 Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons.
28 Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; gelijk ook enigen van uw poeten gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht.
29 Wij dan, zijnde Gods geslacht, moeten niet menen, dat de Godheid goud, of zilver, of steen gelijk zij, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn.
30 God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.
31 Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.

- Wie worden er door God geroepen? (vers 30)
- Wat is Gods oproep en waarom roept God daartoe op? (vers 30, 31)
- Wat betekent dat voor jouw leven?

Dag 3: Roeping – kom terug naar God!

Jesaja 45:18-23

18 Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, en niemand meer.
19 Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde; Ik heb tot het zaad van Jakob niet gezegd: Zoekt Mij te vergeefs; Ik ben de HEERE, Die gerechtigheid spreekt, Die rechtmatige dingen verkondigt.
20 Verzamelt u, en komt, treedt hier toe samen, gijlieden, die van de heidenen ontkomen zijt! Zij weten niets, die hun houten gesneden beelden dragen, en een god aanbidden, die niet verlossen kan.
21 Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen: wie heeft dat laten horen van ouds her? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben Ik het niet, de HEERE? en er is geen God meer behalve Mij, een rechtvaardig God, en een Heiland, niemand is er dan Ik.
22 Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand meer.
23 Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren.

- God roept! Wat zegt Hij in vers 22?
- Hoe weet je dat God deze woorden meent? (vers 18,19)
- Hoe weet je dat God jou ook roept?

Dag 4: Roeping – de kracht van Gods stem

Johannes 5:19- 25

19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De Zoon kan niets van Zichzelven doen, tenzij Hij den Vader dat ziet doen; want zo wat Die doet, hetzelve doet ook de Zoon desgelijks.
20 Want de Vader heeft den Zoon lief, en toont Hem alles, wat Hij doet; en Hij zal Hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert.
21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil.
22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;
23 Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft.
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.
25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.

- Wie horen de stem van de Zoon van God? (vers 25)
- Wat gebeurt er dan?
- Wat zegt dit vers over de kracht van Gods roepstem? Hoe merk je dat zelf?

Dag 5: Roeping – van Levi

Mattheüs 9:9-13

9 En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheüs; en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem.
10 En het geschiedde, als Hij in het huis van Mattheüs aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan, met Jezus en Zijn discipelen.
11 En de Farizeën, dat ziende, zeiden tot Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaren en de zondaren?
12 Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.
13 Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.

- Met welke woorden roept Jezus Levi?
- Hoe reageert Levi op de roepstem van Jezus?
- Wat betekenen de woorden ‘volg Mij’ in jouw leven? Hoe doe je dat?

Dag 6: Roeping – door de prediking

Romeinen 10:13-17

13 Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.
14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?
15 En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen!
16 Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.

- Hoe kunnen mensen in de Heere Jezus gaan geloven? (vers 14)
- Wat doen mensen die Gods roepstem geloven? (vers 13)
- Noem eens voorbeelden van mensen die het Evangelie prediken.

Dag 7: Roeping – gehoorzaamheid

1 Samuël 3

1 En de jongeling Samuël diende den HEERE voor het aangezicht van Eli; en het woord des HEEREN was dierbaar in die dagen; er was geen openbaar gezicht.
2 En het geschiedde te dien dage, als Eli op zijn plaats nederlag (en zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zien kon),
3 En Samuël zich ook nedergelegd had, eer de lampe Gods uitgedaan werd, in den tempel des HEEREN, waar de ark Gods was,
4 Dat de HEERE Samuël riep; en hij zeide: Zie, hier ben ik.
5 En hij liep tot Eli en zeide: Zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Doch hij zeide: Ik heb niet geroepen, keer weder, leide u neder. En hij ging heen en legde zich neder.
6 Toen riep de HEERE Samuël wederom; en Samuël stond op; en ging tot Eli, en zeide: Zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Hij dan zeide: Ik heb u niet geroepen, mijn zoon; keer weder, leg u neder.
7 Doch Samuël kende den HEERE nog niet; en het woord des HEEREN was aan hem nog niet geopenbaard.
8 Toen riep de HEERE Samuël wederom, ten derden maal; en hij stond op, en ging tot Eli, en zeide: Zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Toen verstond Eli, dat de HEERE den jongeling riep.
9 Daarom zeide Eli tot Samuël: Ga heen, leg u neder, en het zal geschieden, zo Hij u roept, zo zult gij zeggen: Spreek, HEERE, want Uw knecht hoort. Toen ging Samuël heen en leide zich aan zijn plaats.
10 Toen kwam de HEERE, en stelde Zich daar, en riep gelijk de andere malen: Samuël, Samuël! En Samuël zeide: Spreek, want Uw knecht hoort.
11 En de HEERE zeide tot Samuël: Zie, Ik doe een ding in Israël, dat al wie het horen zal, dien zullen zijn beide oren klinken.
12 Te dienzelven dage zal Ik verwekken over Eli alles, wat Ik tegen zijn huis gesproken heb; Ik zal het beginnen en voleinden.
13 Want Ik heb hem te kennen gegeven, dat Ik zijn huis rechten zal tot in eeuwigheid, om der ongerechtigheids wil, die hij geweten heeft; want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij hen niet eens zuur aangezien.
14 Daarom dan heb Ik het huis van Eli gezworen: Zo de ongerechtigheid van het huis van Eli tot in eeuwigheid zal verzoend worden door slachtoffer of door spijsoffer!
15 Samuël nu lag tot aan den morgen; toen deed hij de deuren van het huis des HEEREN open; doch Samuël vreesde dit gezicht aan Eli te kennen te geven.
16 Toen riep Eli Samuël, en zeide: Mijn zoon Samuël! Hij dan zeide: Zie, hier ben ik.
17 En hij zeide: Wat is het woord, dat Hij tot u gesproken heeft? Verberg het toch niet voor mij; God doe u zo, en zo doe Hij daartoe, indien gij een woord voor mij verbergt van al de woorden, die Hij tot u gesproken heeft!
18 Toen gaf hem Samuël te kennen al die woorden, en verborg ze voor hem niet. En hij zeide: Hij is de HEERE; Hij doe, wat goed is in Zijn ogen!
19 Samuël nu werd groot; en de HEERE was met hem, en liet niet een van al Zijn woorden op de aarde vallen.
20 En gans Israël, van Dan tot Ber-seba toe, bekende, dat Samuël bevestigd was tot een profeet des HEEREN.
21 En de HEERE voer voort te verschijnen te Silo; want de HEERE openbaarde Zich aan Samuël te Silo, door het woord des HEEREN.

- Hoe en wanneer roept God Samuël?
- Hoe reageert Samuël op Gods roepstem? (let op de verschillende reacties!)
- Je kunt vers 10 gebruiken als gebed bij het lezen van de Bijbel. Wat zeg je met dit gebed?
Psalm 25:2, 4
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 95:2,3,4
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 105:3, 5
PCorgan.com
Psalmboek.nl

God roept Jona

Free Bible images

God roept William Carey

Dick Baarsen
Bekijk het filmpje over het leven van William Carey, een Engelse zendeling.

- Hoe roept God William Carey?
- Hoe reageert William op Gods roepstem?
- Wat leer jij van het leven van William Carey?

Werkbladen - Jona
Download de werkbladen hiernaast. Maak de verwerkingsopdrachten bij de geschiedenis van Jona.

Memory
Download het werkblad ‘Memory Jona’ hiernaast. Volg de instructies op het werkblad.

Opdracht 1 - God roept, toen en nu
Schrijf op een groot papier namen van mensen uit de Bijbel of de (kerk)geschiedenis die geroepen werden. Waar riep God hen vandaan? Welke opdracht had God voor hen?
Schrijf jouw naam er ook bij. Hoe roept God jou? Wat is Gods opdracht voor jou?

Opdracht 2 - is het menens?
Als je kleine broertje wegloopt richting een drukke weg, roept je moeder hard en dringend zijn naam. Hij gaat de verkeerde kant op! “Kom terug!”
Meent je moeder dat? Wat een dwaze vraag. Natuurlijk! Ze wil niet dat jouw broertje een ongeluk krijgt.
God roept ook. Hij roept ook jou. God roept iedereen die de Bijbel leest of het evangelie hoort. Hij weet dat je zonder Hem absoluut de verkeerde kant op gaat. Richting de eeuwige dood. “Kom terug! Kom tot Mij.” Meent God dat? Wat een dwaze vraag. Natuurlijk!
- Wat vind je van dit voorbeeld?
- Vraag jij je weleens af of God het meent als Hij je roept?
- Wat is jouw reactie als je door God geroepen wordt?

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF