Deel deze pagina

God als Vader

Heb jij een goede vader? Misschien zeg je blij “ja”. Of je voelt je verdrietig bij die vraag. Wat is het fijn en belangrijk om een goede vader te hebben. Die er voor je is, die voor je zorgt en van je houdt. Het is verdrietig als je dat moet missen. Omdat je vader is gestorven, bijvoorbeeld. Of omdat je vader geen goede vader is…

Stel je eens een jongetje voor uit de tijd van de Heere Jezus. Zijn naam is Matthan. Hij woont in Kapernaüm, waar de Heere Jezus ook woont. Matthans vader is op reis naar familie in Rome. Hij is al weken van huis en blijft nog zeker een maand weg, want Rome ligt in het verre Italië. Matthan mist zijn vader. Het voelt leeg in huis. Zijn moeder is druk met de zorg voor het gezin. Soms zwerft Matthan door de stad. Hij kijkt graag naar de vissers bij het Meer van Galilea.

Vandaag ging Matthan mee met een grote groep mensen om te luisteren naar een nieuwe Rabbi. Hij heet Jezus en komt uit Nazareth. Zittend op een berg vertelt Hij de mensen over de Almachtige. Matthan let extra goed op. Hoe noemt die Rabbi de Almachtige? Hij noemt Hem Zijn Vader! Hij noemt Hem ook de Vader van de mensen die naar Hem luisteren en Hem gehoorzamen.

Matthan wordt warm van binnen. Het lijkt of de Allerhoogste ineens heel dichtbij is. Luister! De Rabbi zegt dat je je vijanden moet liefhebben. Alleen zó kun je écht kind zijn van je Vader Die in de hemel is. Hij legt uit hoe je moet bidden. Je mag de Verhevene dan “Onze Vader” noemen. Want de Almachtige wil als een Vader voor je zorgen.

Matthan hoort de Rabbi nog meer zeggen. “Maak je toch niet zo druk over wat je eten of drinken zult, of hoe je aan geschikte kleren kunt komen. De hemelse Vader weet wat je nodig hebt. Goede vaders geven hun kinderen geen steen als ze om een broodje vragen. Of een slang als ze graag vis willen eten. Nog veel meer vertrouwen mag je hebben in de zorg van de hemelse Vader voor Zijn kinderen.

”Een paar weken later is vader Jakob weer thuis. Matthan vertelt hem van Rabbi Jezus. Hoe mooi het was om over God de Almachtige als Vader te horen, juist toen Matthan zijn vader zo mistte.

Misschien stonden vader Jakob en Matthan een paar jaar later wel bij het kruis op Golgotha. Daar hing de Heere Jezus, onschuldig ter dood veroordeeld. Het werd drie uur lang donker als de nacht. “Mijn God, mijn God”, riep Jezus, “waarom hebt U Mij verlaten?” Toen het lijden voorbij was, klonk Zijn stem: “Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest”. Nee, je kunt de heilige God niet zomaar je Vader noemen. Door de zonde leven we gescheiden van de hemelse Vader. Het heeft de Heere Jezus Zijn leven gekost om zondaren terug te kunnen brengen bij de Vader. Maar zo kan God tóch weer onze Vader zijn: door het geloof in Jezus alleen.

Als je een goede vader hebt, kun je iets zien van Wie God de Vader is. Maar in de Bijbel ontdek je er nog veel meer over. De Heilige Geest wil je leren om die belofte, dat God om Jezus’ wil als Vader voor je zorgt, te geloven en God bij die prachtige naam te noemen: “Onze Vader”.

Bijbelteksten

Gij zijt toch onze Vader, want Abraham weet van ons niet, en Israël kent ons niet; Gij, o HEERE! zijt onze Vader, onze Verlosser van ouds af is Uw Naam.

Jesaja 63:16 (sv)

Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Mattheüs 6:6 (sv)

En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.

Lukas 15:20 (sv)

Nochtans hebben wij maar een God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar een Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem.

1 Korinthe 8:6 (sv)

Heidelbergse Catechismus

De Heidelbergse Catechismus legt uit wat wij geloven. Daarvoor gebruikt het de Apostolische Geloofsbelijdenis. Die wordt iedere zondag voorgelezen in de kerk. De geloofsbelijdenis begint met deze woorden: “Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde…” In zondag 9 legt de Catechismus uit wat we daar precies mee bedoelen. Wie dit belijdt, gelooft “dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, om Christus’ wil ook mijn God en Vader is.” Dat wordt verder uitgelegd. God is de Schepper van alle dingen. Hij regeert alle dingen ook nog steeds. Als Vader is Hij echt te vertrouwen. Wie Zijn kind is, hoeft er niet aan te twijfelen dat God voor hem zorgt, zelfs als het moeilijk wordt. God kan dat, want Hij is almachtig. God wil dat, want Hij is een trouwe Vader.

Dag 1: God de Vader – kind-zijn van Hem

Mattheüs 5:43-48

43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten.
44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;
45 Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
46 Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?
47 En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?
48 Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

- Wat moeten wij volgens deze woorden van de Heere Jezus doen?
- Waarom moeten wij dat doen? (vers 45 en 48)
- Wat betekent het dat de Heere een volmaakte Vader is?

Dag 2: God de Vader – bidden tot Hem

Mattheüs 6:5-15

5 En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben.
6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
7 En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden.
8 Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.
9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
11 Geef ons heden ons dagelijks brood.
12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.
14 Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven.
15 Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.

- Hoe moet je niet bidden en hoe moet je wel bidden? (vers 5, 6 en 7)
- Hoe mag je God aanspreken in het gebed?
- Hoe vind je het om God zo aan te spreken? Fijn, mooi, moeilijk, eng? Leg je antwoord eens uit!

Dag 3: God de Vader – alles verwachten van Hem

Mattheüs 7:7-12

7 Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.
8 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.
9 Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt?
10 Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven?
11 Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.
12 Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.

- Wat belooft de Heere Jezus in dit gedeelte? (vers 7 en 8)
- Wat zullen goede vaders zeker niet doen? (vers 9 en 10)
- Wat zegt Jezus over Zijn Vader? (vers 11) Wat zijn goede gaven? (lees ook Lukas 11 vers 13)
Gebruik deze belofte in je gebed!

Dag 4: God de Vader – van de Heere Jezus

Johannes 1:11-18

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.
14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.
15 Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik.
16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.
17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.
18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.

-      Wie is er uit de hemel naar de aarde gekomen?
-      Waarom is Hij gekomen? Kun je uitleggen wat vers 12 en vers 18 daarover zeggen?
-      Hoe kun jij de Vader leren kennen als je Hem niet eens kunt zien?

Dag 5: God de Vader – ook van ons

Romeinen 8:14-17

14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!
16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

- Wat zegt vers 14 over de kinderen van God? Kun je dat uitleggen?
- Hoe wordt de Heilige Geest in vers 15 genoemd?
- Denk nog eens aan wat je gisteren gelezen hebt. Wat willen God de Zoon en God de Heilige Geest allebei?

Dag 6: God de Vader – wandelen met Hem

1 Petrus 1:13-19

13 Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren;
15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel;
16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.
17 En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning;
18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is;
19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;

- Wat is het verschil tussen God de Vader en onze vaderen? (vers 18)
- Als je zegt dat God je Vader is, hoe moet je dan leven? (vers 14, 15 en 17)
- Kun je daar voorbeelden bij bedenken?

Dag 7: God de Vader – twee soorten kinderen

Mattheüs 21:28-32

28 Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen, en gaande tot den eersten, zeide: Zoon! ga heen, werk heden in mijn wijngaard.
29 Doch hij antwoordde en zeide: Ik wil niet; en daarna berouw hebbende, ging hij heen.
30 En gaande tot den tweeden, zeide desgelijks, en deze antwoordde en zeide: Ik ga, heer! en hij ging niet.
31 Wie van deze twee heeft den wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot Hem: De eerste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods.
32 Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; doch gij, zulks ziende, hebt daarna geen berouw gehad, om hem te geloven.

- Wat is het verschil tussen de twee zonen uit het verhaal van de Heere Jezus?
- Welke zoon heeft de wil van de vader gedaan?
- Op welke van de twee zonen lijk jij het meest?
Psalm 25:3, 6
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 33:11
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 103:7
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Gebed des Heeren 1 en 2
PCorgan.com
Psalmboek.nl

Opdracht 1
In deze opdracht ontdek je wat je eigen vader (als je een vader hebt én als je een goede vader hebt) jou mag laten zien over hoe God als Vader voor Zijn kinderen is.

- Lees met elkaar Psalm 103:13.
- Wat betekent het dat een vader ‘zich ontfermt’? Bedenk daar eens voorbeelden bij! Je kunt er ook plaatjes bij zoeken en die bij elkaar op een groot vel papier plakken. Je kunt de tekst uit Psalm 103:13 er in mooie letters bij schrijven.
- Wat vertellen de voorbeelden of plaatjes uit de vorige vraag over God als Vader?
- Bij een vader horen de volgende woorden: is sterk, geeft je bescherming, houdt van je, weet veel van je, kan veel, helpt je. Praat samen over deze woorden en bedenk er voorbeelden bij.
- Zet de eigenschappen van een vader op een vel papier. Zoek de volgende Bijbelteksten op en schrijf de juiste tekst achter de juiste eigenschap van een vader: Deuteronomium 10:17; Psalm 91:1; 1 Johannes 4:10, 11; Psalm 139:1-6; Job 42:2; Psalm 33:20; Hebreeën 13:6.
- Je ontdekt in deze verzen hoe God als Vader voor Zijn kinderen is. Heb jij zo’n Vader nodig?
- Toen je werd gedoopt in de naam van de Vader, heeft God als Vader iets heel rijks aan jou beloofd. Lees met elkaar het eerste stukje van het doopsformulier (achter in je Bijbel). Wat staat daar over God de Vader? Hoe is het om dat te lezen? Mooi/moeilijk/gewoon/vreemd/niet belangrijk/…
Kun je dat uitleggen?
- Bid je tot God als Vader? Waarom (niet)?

Opdracht 2
Bekijk het filmpje ‘Vogeltjes en de Vader’ (tabblad ‘kijk’). Zoek Mattheüs 6:25-34 op in je Bijbel.
- In welke verzen gaat het over de hemelse Vader?
- Wat hebben vogels en de hemelse Vader met elkaar te maken?
- Wat ontdek jij in deze verzen over God als Vader?

Opdracht 3
Op tabblad ‘kijk’ staat het schilderij van Rembrandt: de terugkeer van de verloren zoon. Kijk goed naar het schilderij. Praat met elkaar over de volgende vragen:
- Welke personen uit de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15) zie je hier afgebeeld?
- Stel je voor dat jij één van die personen was. Wie zou je willen zijn? Waarom?
- Wat zie je van de vader in dit schilderij? Wat vind je daarvan?
- Al de tijd dat de verloren zoon ver weg van zijn vader, en verloren was, bleef de vader een vader. Ook nog eens een vader die op de uitkijk bleef staan en heel hard naar zijn zoon toe rende toen die weer terugkeerde. Wat zegt deze gelijkenis over het vaderhart van God? Wat doet dat met jou?

Kleurplaat
Download en print de kleurplaat hiernaast. Kleuren maar!

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF