Deel deze pagina

Gehoorzamen uit liefde

Agent De Graaf is groot en sterk. In zijn donkerblauwe pak met gele strepen ziet hij er indrukwekkend uit. Aan zijn gezicht kun je niet zien wat hij denkt. Maar ondertussen houden zijn ogen alles scherp in de gaten. Als hij langsloopt, worden zelfs de stoerste jongens stil. Luuk en Thimo ook. Ze zien de wapenstok en het pistool. En stel je voor dat de politieagent die sterke handboeien van zijn broeksriem af zou halen…

Marieke is niet bang voor agent De Graaf. Vol verbazing zien Luuk en Thimo dat ze zomaar op hem afrent. Meneer De Graaf gaat op zijn hurken zitten en legt zijn hand op Mariekes schouder. “Goed hoor”, horen ze hem zeggen. Dan loopt hij weer verder. Vlak langs  Luuk en Thimo heen. “Rustig aan hè, jongens!”, klinkt zijn stem streng, maar hij geeft er een vriendelijke knipoog bij.

God in de hemel is veel groter en sterker dan wijkagent De Graaf. Zijn ogen gaan over de hele aarde. Alles ziet Hij, alles weet Hij. In Israël, het land van de boze koning Achab, ziet Hij Obadja, de knecht van de koning. God weet wel dat Obadja het moeilijk heeft. Obadja vreest de Heere, maar koning Achab doet dat niet. Koning Achab wil alle profeten van de Heere doden!

Obadja is bang voor koning Achab. Als de koning er maar niet achter komt waar hij mee bezig is. Honderd profeten van de Heere heeft Obadja meegenomen. Hij heeft ze verstopt in twee spelonken waar ze veilig zijn. Niemand mag weten dat ze daar zitten. Vooral de koning niet! Heel voorzichtig zorgt Obadja ervoor dat de verstopte profeten toch brood en water krijgen. Ze moeten eten en drinken… maar niemand mag het zien.

Natuurlijk is Obadja bang voor koning Achab. Maar wat veel belangrijker is: Obadja vreest de HEERE! In de Bijbel staat dat hij dat al deed toen hij heel jong was. Hij heeft ontzag voor de grote God van Israël. Tegelijk heeft hij Hem lief. Hij weet dat de HEERE goed is. Dat Hij helpt. Dat Hij beschermt. En dat de HEERE zorgt voor ieder die Hem vreest. Elke dag weer. Zelfs op de moeilijkste momenten.

Op een dag komt Obadja Elia tegen. Elia is ook een profeet van de Heere. Maar hij is niet bang voor koning Achab. De Heere heeft gezegd dat hij met koning Achab moet praten. Daarom wil Elia dat Obadja de koning gaat halen. Obadja schrikt. Wat zal er gebeuren? Wordt Elia nu gedood? Zal hij zelf ook sterven? Toch gaat hij de koning halen. Hij voelt dat Elia vertrouwt op de Heere.

Marieke was niet bang voor wijkagent De Graaf, want ze vertrouwde hem. Als je de HEERE vreest, ben je niet bang voor God. Je bent vol eerbied en ontzag voor Hem, omdat Hij machtig en heilig is. Obadja en Elia vrezen de HEERE: ze vertrouwen Hem, hebben Hem lief en doen gehoorzaam wat Hij wil. Dat is een Godvrezend leven. In de Bijbel staat dat de vreze des HEEREN je leven echt gelukkig, wijs en vol blijdschap maakt.

Bijbelteksten

Bekent dan in uw hart, dat de HEERE, uw God, u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt. En houdt de geboden des HEEREN uws Gods, om in Zijn wegen te wandelen en om Hem te vrezen.

Deuteronomium 8:5-6 (sv)

De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid; allen die ze doen hebben goed verstand; Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid.

Psalm 111:10 (sv)

In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en Hij zal Zijn kinderen een Toevlucht wezen. De vreze des HEEREN is een springader des levens, om af te wijken van de strikken des doods.

Spreuken 14:26-27 (sv)

De gemeenten dan door geheel Judéa en Galiléa en Samaría hadden vrede, en werden gesticht; en wandelende in de vreze des HEEREN en de vertroosting des Heiligen Geestes, werden vermenigvuldigd.

Handelingen 9:31 (sv)

Heidelbergse Catechismus

In zondag 35, vraag en antwoord 94 van de Heidelbergse Catechismus wordt het eerste gebod van de tien geboden uitgelegd: “Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.” God wil dat wij ons vertrouwen niet stellen op iets of iemand anders, maar dat wij alleen op de Heere God vertrouwen, Hem liefhebben met ons hele hart, Hem vrezen en eren. Ook in zondag 46, vraag en antwoord 120, lees je over het vrezen van de Heere. Waarom leert de Heere Jezus Zijn discipelen dat ze God “onze Vader” mogen noemen? Is het niet oneerbiedig om de heilige God zo vertrouwelijk aan te spreken? In het antwoord dat de Heidelbergse Catechismus geeft, leren we dat de Heere in ons een “kinderlijke vrees en toevoorzicht” wil opwekken. Dat betekent dat je heel eerbiedig, maar ook vertrouwend mag bidden. Het woordje “toevoorzicht” wil zeggen dat je ook mag verwachten dat je krijgt wat je in Jezus’ naam bidt.

Dag 1: Vreze des Heeren – als een kind

1 Koningen 18:1-4

1 En het gebeurde na vele dagen, dat het woord des HEEREN geschiedde tot Elia, in het derde jaar, zeggende: Ga heen, vertoon u aan Achab; want Ik zal regen geven op den aardbodem.
2 En Elia ging heen, om zich aan Achab te vertonen. En de honger was sterk in Samaria.
3 En Achab had Obadja, den hofmeester, geroepen; en Obadja was den HEERE zeer vrezende.
4 Want het geschiedde, als Izebel de profeten des HEEREN uitroeide, dat Obadja honderd profeten nam, en verborg ze bij vijftig man in een spelonk, en onderhield hen met brood en water.

- Wat lees je in vers 3 over Obadja? Wat betekent dat?
- Ken jij ook zo iemand? Of zouden ze dat van jou kunnen zeggen?
- Hoe kun je in vers 4 zien dat Obadja de Heere vreest?

Dag 2: Vreze des Heeren – je hoeft niet bang te zijn

1 Koningen 18:5-18

5 En Achab had gezegd tot Obadja: Trek door het land, tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren; misschien zullen wij gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezelen in het leven behouden, en niets uitroeien van de beesten.
6 En zij deelden het land onder zich, dat zij het doortogen; Achab ging bijzonder op een weg, en Obadja ging ook bijzonder op een weg.
7 Als nu Obadja op den weg was, ziet, zo was hem Elia tegemoet; en hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht, en zeide: Zijt gij mijn heer Elia?
8 Hij zeide: Ik ben het; ga heen, zeg uw heer: Zie, Elia is hier.
9 Maar hij zeide: Wat heb ik gezondigd, dat gij uw knecht geeft in de hand van Achab, dat hij mij dode?
10 Zo waarachtig als de HEERE, uw God, leeft, zo er een volk of koninkrijk is, waar mijn heer niet gezonden heeft, om u te zoeken; en als zij zeiden: Hij is hier niet; zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een eed af; dat zij u niet hadden gevonden.
11 En nu zegt gij: Ga heen, zeg uw heer: Zie, Elia is hier.
12 En het mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de Geest des HEEREN u wegnam, ik weet niet waarheen; en ik kwam, om dat Achab aan te zeggen, en hij vond u niet, zo zou hij mij doden; ik, uw knecht, nu vrees den HEERE van mijn jonkheid af.
13 Is mijn heer niet aangezegd, wat ik gedaan heb, als Izebel de profeten des HEEREN doodde? Dat ik van de profeten des HEEREN honderd man heb verborgen, elk vijftig man in een spelonk, en die met brood en water onderhouden heb?
14 En nu zegt gij: Ga heen, zeg uw heer: Zie, Elia is hier, en hij zou mij doodslaan.
15 En Elia zeide: Zo waarachtig als de HEERE der heirscharen leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen!
16 Toen ging Obadja Achab tegemoet, en zeide het hem aan; en Achab ging Elia tegemoet.
17 En het geschiedde, als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide: Zijt gij die beroerder van Israël?
18 Toen zeide hij: Ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uws vaders huis, daarmede, dat gijlieden de geboden des HEEREN verlaten hebt en de Baäls nagevolgd zijt.

- Sinds wanneer vreesde Obadja de HEERE? (vers 12)
- Waarom wordt Obadja heel bang als hij de profeet Elia ziet? (vers 9-14)
- Waarom denk je dat Elia niet bang is om koning Achab te ontmoeten?

Dag 3: Vreze des Heeren – geschenk van God

Spreuken 2:1-6

1 Mijn zoon! zo gij mijn redenen aanneemt, en mijn geboden bij u weglegt;
2 Om uw oren naar wijsheid te doen opmerken; zo gij uw hart tot verstandigheid neigt;
3 Ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid;
4 Zo gij haar zoekt als zilver, en naspeurt als verborgen schatten;
5 Dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan, en zult de kennis van God vinden.
6 Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand.

- Waar heeft de vreze des Heeren mee te maken? (vers 5)
- Hoe kun je de vreze des Heeren begrijpen? (vers 1-4)
- Waar wil je om bidden als je vers 6 leest?

Dag 4: Vreze des Heeren – hoort bij de Heere Jezus

Jesaja 11:1-10

1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.
2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN.
3 En Zijn rieken zal zijn in de vreze des HEEREN; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen.
4 Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze doden.
5 Want gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn; ook zal de waarheid de gordel Zijner lendenen zijn.
6 En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven.
7 De koe en de berin zullen te zamen weiden, haar jongen zullen te zamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os.
8 En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den basilisk.
9 Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.
10 Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isaï, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn.

- Over Wie gaat het in deze verzen, denk je? (vers 1-3)
- Wat betekent het dat Hij de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN heeft?
- Bij Wie moet jij zijn om vol te zijn van de vreze des Heeren?

Dag 5: Vreze des Heeren – geen mensenvrees!

Mattheüs 10:23-31

23 Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere; want voorwaar zeg ik u: Gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn.
24 De discipel is niet boven den meester, noch de dienstknecht boven zijn heer.
25 Het zij den discipel genoeg, dat hij worde gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij den Heere des huizes Beëlzebul hebben geheten, hoeveel te meer Zijn huisgenoten!
26 Vreest dan hen niet; want er is niets bedekt, hetwelk niet zal ontdekt worden, en verborgen, hetwelk niet zal geweten worden.
27 Hetgeen Ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht; en hetgeen gij hoort in het oor, predikt dat op de daken.
28 En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.
29 Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? En niet een van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader.
30 En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld.
31 Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.

- Voor wie moeten de volgelingen van de Heere Jezus niet bang zijn? (vers 23-25)
- Waarom moet je meer ontzag hebben voor God dan voor alle mensen bij elkaar? (vers 28)
- Waarom staat er in vers 28 dat je wel en in vers 31 dat je niet moet vrezen? Hoe kan dat?

Dag 6: Vreze des Heeren – speciaal voor kinderen

Psalm 34:10-1

10 Vreest den HEERE, gij Zijn heiligen! want die Hem vrezen, hebben geen gebrek.
11 De jonge leeuwen lijden armoede, en hongeren; maar die den HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.
12 Komt, gij, kinderen! hoort naar mij! ik zal u des HEEREN vreze leren.
13 Wie is de man, die lust heeft ten leven, die dagen liefheeft, om het goede te zien?
14 Bewaar uw tong van het kwaad, en uw lippen van bedrog te spreken.
15 Wijk af van het kwaad, en doe het goede; zoek den vrede, en jaag dien na.

- Wat is Gods belofte voor mensen die de Heere vrezen? (vers 10, 11)
- Aan wie wil David, de dichter van deze psalm, de vreze des Heeren leren?
- Hoe ziet een leven in de vreze des Heeren eruit? (vers 13-15)

Dag 7: Vreze des Heeren – leven naar Gods geboden

1 Petrus 2:11-17

11 Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel;
12 En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking.
13 Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; hetzij den koning, als de opperste macht hebbende;
14 Hetzij den stadhouderen, als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen, die goed doen.
15 Want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende, den mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen;
16 Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God.
17 Eert een iegelijk; hebt de broederschap lief; vreest God; eert den koning.

- Wie moet je liefhebben, wie moet je vrezen en wie moet je eren? (vers 17)
- Wat is belangrijker: God vrezen of de koning eren? (vers 13-15)
- We zijn deze week begonnen met Obadja. Hoe kon je in zijn leven zien wat voor hem het belangrijkste was? Wat heb jij deze week ontdekt over de vreze des Heeren?
Psalm 25:6
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 34:5, 6
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 111:6
PCorgan.com
Psalmboek.nl

Lied Vol ontzag

Christiaan Verwoerd
Kijk en beluister dit lied. Schrijf de woorden op die volgens jou te maken hebben met ‘vreze des Heeren’.

Elia en de profeten van Baäl

Free Bible Images
In de platen bij deze geschiedenis vindt ook de ontmoeting van Elia met Obadja plaats.

Opdracht 1 - liefdevol ontzag voor God
Vreze des Heeren heeft te maken met ontzag en eerbied, liefde en vertrouwen. Dat zie je terug als mensen uit de Bijbel een ontmoeting hebben met de levende God.
Zoek de volgende gedeelten in je Bijbel op: Exodus 3 vers 1-15, Openbaring 1 vers 9-18.
Verdeel een vel papier in twee kolommen, schrijf bovenaan de kolommen de twee Bijbelgedeelten en schrijf daaronder het volgende op
- Wie hebben hier een ontmoeting met God?
- Wat zien ze als ze God ontmoeten?
- Hoe is hun reactie?

Opdracht 2 - heb je er ook zo’n zin in?
In een gemeente was een man met een handicap. Zijn verstand was beperkt. Zijn liefde tot God was groot en iedereen kon dat aan hem merken. Hij praatte niet met moeilijke woorden over God, want die kende hij niet. Toen het Heilig Avondmaal bediend zou worden in de gemeente, kwam hij bij de kapstok een bekende tegen. “Heb je er ook zo’n zin in?”, vroeg hij. De ander was verrast door die vraag. Dat had nog nooit iemand zo aan hem gevraagd! Of misschien wel, maar dan in een Psalm, met wat moeilijkere woorden: “Wie heeft lust de Heer’ te vrezen?” (Psalm 86:6).
- Ken jij iemand in je omgeving die de Heere vreest?
- Hoe merk je dat?
- Wat zou je aan die persoon willen vragen? Doe dat maar!
- Heb jíj er zin in om de Heere te vrezen? Waarom wel/niet?

Kleurplaten
Hiernaast vind je twee kleurplaten met Engelse Bijbelteksten over de vreze des Heeren. Je kunt deze teksten printen en inkleuren.

Handletteren
Kies (een deel van) één van de volgende Bijbelteksten over ‘vreze des Heeren’: Psalm 34 vers 12, Psalm 86 vers 11, Psalm 111 vers 10, Spreuken 14 vers 26, 27. Schrijf deze in mooie letters op een stevig A4 papier. Versier de tekst met bloemen en kaders. Leer de tekst uit je hoofd!

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF