Deel deze pagina

Nieuw leven

Heb je de tuin in de winter weleens goed bekeken? De meeste planten zijn dood en de bladeren afgestorven. Er zit geen leven meer in. Wat een verandering als het lente wordt! Takken lopen uit. Er komen nieuwe knoppen met groene puntjes waar bladeren uit groeien. Gods schepping komt opnieuw tot leven. Dat is precies wat er gebeurt in de wedergeboorte.

Midden in de nacht komt Nicodemus bij Jezus om met Hem te praten. Nicodemus is een geleerde man die veel weet van Gods wetten. Als je goed je best doet om die te houden, word je vanzelf een beter mens, denkt hij. Maar van wat hij nu hoort, begrijpt hij niets. “Om in het Koninkrijk van God te komen, moet je opnieuw geboren worden.  Alleen dan is God blij met je”, zegt Jezus. “Als je niet nieuw wordt, kun je het Koninkrijk van God beslist niet binnengaan.” “Onmogelijk”, reageert Nicodemus. “Ik kan niet zo nieuw worden als een baby.”

Jezus zegt dat je nieuw moet worden. Zoals je nu bent, pas je niet bij God. Op je armen of je benen zit misschien een litteken. Dat gaat nooit meer weg. Maar met je gedachten, je karakter en je hart is het veel erger. Die zijn zó aan de zonde gewend geraakt dat je niet kunt ophouden met zondigen. Heb je weleens geprobeerd om een hele dag niets verkeerd te doen? Of een week? En om God echt lief te hebben met je hele hart en evenveel van andere kinderen te houden als van jezelf? Juist dan merk je dat je niet zomaar veranderen kunt.

Toch is er een oplossing. Er is een manier waarop je weer bij God kunt horen. Opnieuw geboren worden, zegt Jezus. Dat heeft niets te maken met hoe je nu bent. Ook niet met goed je best doen. Het is een nieuw leven dat van God komt. Je kunt het niet aan de buitenkant zien. Maar je kunt wel merken dat er iets is veranderd. Het is net als de wind die waait. Je ziet niet waar die begint en je kunt hem niet tegenhouden. Maar je hoort het geluid en je ziet de blaadjes aan de bomen bewegen.

God werkt dat nieuwe leven door de Heilige Geest. Die gebruikt het Woord van God om je hart en je leven nieuw te maken. Je gaat anders denken over God en over jezelf. Je ontdekt dat je een Redder nodig hebt, omdat je leven in gevaar is. Je vertrouwt op de Heere Jezus, Die de straf voor de zonden aan het kruis droeg en al jouw zonden wil vergeven. Er komt liefde in je hart voor God en voor de mensen om je heen. Dat merken anderen ook. Denk maar aan Nicodemus. Deze nacht komt hij nog in het geheim naar Jezus toe. Maar als Jezus aan het kruis gestorven is, legt hij Jezus’ lichaam in een graf. Dan zien ook anderen dat Nicodemus veel van zijn Meester houdt.

Als je in de lente de natuur tot leven ziet komen, zie je de Schepper aan het werk. Hij laat ieder jaar zien dat Hij machtig is om van dood levend te maken. Zo wil Hij door de Heilige Geest ook jouw leven helemaal nieuw maken. Bid om de Heilige Geest. De Vader wil Die geven aan ieder die Hem daarom vraagt!

Bijbelteksten

En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.

Ezechiël 36:26 (sv)

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

Johannes 3:3 (sv)

Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

1 Petrus 1:23 (sv)

Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.

1 Johannes 5:1 (sv)

Heidelbergse Catechismus

In zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus wordt gevraagd: zijn wij zo zondig geworden dat we helemaal niets meer kunnen doen waardoor het weer goed komt met God en alleen maar voor het kwade kiezen? Het antwoord vertelt dat het alleen weer goed kan komen als we door de Heilige Geest van God wedergeboren worden.

In zondag 27 wordt uitgelegd waarom de Bijbel de doop het bad van de wedergeboorte noemt. Het is niet zo dat je door de doop wedergeboren bent. Alleen het bloed van de Heere Jezus en de Heilige Geest reinigen van alle zonden. Maar het water van de doop (het bad) beeldt die reiniging uit en onderstreept dat het écht waar is wat God belooft.

Dag 1: Wedergeboorte – Jezus spreekt over een nieuwe geboorte

Johannes 3:1-15

1 En er was een mens uit de Farizeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden;
2 Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is.
3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.
4 Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.
6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.
7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.
9 Nicodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden?
10 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar van Israël, en weet gij deze dingen niet?
11 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Wij spreken, wat Wij weten, en getuigen, wat Wij gezien hebben; en gijlieden neemt Onze getuigenis niet aan.
12 Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen?
13 En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is.
14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden;
15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

- Waarom is het zo belangrijk dat je opnieuw geboren wordt? (vers 3)
- Wie zorgt er voor dat nieuwe leven en met welk voorbeeld legt Jezus het uit? (vers 5-8)
- Hoe kun jij dat nieuwe leven ontvangen? (vers 14-15)

Dag 2: Wedergeboorte  - belofte

Ezechiël 36:16-27

16 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
17 Mensenkind! het huis Israëls, als zij in hun land woonden, toen verontreinigden zij datzelve met hun weg en met hun handelingen; hun weg was voor Mijn aangezicht als de onreinigheid ener afgezonderde vrouw.
18 Daarom goot Ik Mijn grimmigheid over hen uit, om des bloeds wil, dat zij in het land vergoten hadden, en om hun drekgoden, waarmede zij dat verontreinigd hadden.
19 En Ik verstrooide hen onder de heidenen, en zij werden verspreid in de landen; Ik oordeelde ze naar hun weg en naar hun handelingen.
20 Als zij nu tot de heidenen kwamen, waarhenen zij getogen waren, ontheiligden zij Mijn heiligen Naam, omdat men van hen zeide: Dezen zijn het volk des HEEREN, en zijn uit Zijn land uitgegaan.
21 Maar Ik verschoonde hen om Mijn heiligen Naam, dien het huis Israëls ontheiligde onder de heidenen, waarhenen zij gekomen waren.
22 Daarom zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls! maar om Mijn heiligen Naam, dien gijlieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarhenen gij gekomen zijt.
23 Want Ik zal Mijn groten Naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, dien gij in het midden van hen ontheiligd hebt; en de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn.
24 Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen.
25 Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.
26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.
27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.

- Wat belooft God in vers 26 en 27?
- Wat is het verschil tussen een hart van steen en een hart van vlees? Wat hoort er bij een stenen hart en wat bij een vlezen hart als je vers 27 leest?
- God wil doen wat Hij belooft! Gebruik vers 26 en 27 als je bidt.

Dag 3: Wedergeboorte – doop en wedergeboorte

Titus 3:1-7

1 Vermaan hen, dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn;
2 Dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen.
3 Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende.
4 Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is,
5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;
6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;
7 Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens.

- Waardoor worden zondaren niet gered? Waardoor wel? (vers 5)
- Met het bad van de wedergeboorte wordt de doop bedoeld. Hoe laat God in de doop iets zien van de wedergeboorte?
- Wat betekent dat voor jou?

Dag 4: Wedergeboorte – dat verandert je leven!

Johannes 19:38-42

38 En daarna Jozef van Arimathea (die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vreze der Joden), bad Pilatus, dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen; en Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg.
39 En Nicodemus kwam ook (die des nachts tot Jezus eerst gekomen was), brengende een mengsel van mirre en aloe; omtrent honderd ponden gewichts.
40 Zij namen dan het lichaam van Jezus, en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven.
41 En er was in de plaats, waar Hij gekruist was, een hof, en in den hof een nieuw graf, in hetwelk nog nooit iemand gelegd was geweest.
42 Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was.

- Wat doet Nicodemus als Jezus gestorven is?
- Hoe merk je hier dat Nicodemus’ leven veranderd is? (vergelijk Johannes 3:1)
- Hoe verandert je leven als de Heilige Geest een nieuw leven geeft?

Dag 5: Wedergeboorte – een geschenk

1 Petrus 1:3-12

3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u.
5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd.
6 In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen;
7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus;
8 Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde;
9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.
10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied;
11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende.
12 Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.

- Waar dankt Petrus voor? (vers 3)
- Hoe komen de gelovigen aan die nieuwe geboorte en wat is het gevolg ervan? (vers 3-4)
- Hoe kun je vol vreugde zijn, terwijl je moet lijden omdat je in de Heere Jezus gelooft? (vers 6)

Dag 6: Wedergeboorte – door het Woord

1 Petrus 1:22-25

22 Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart;
23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
24 Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen;
25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.

- Wat is ‘onvergankelijk zaad’? (vers 23)
- Wat heeft het Woord van God met wedergeboorte te maken?
- Wat wil het Woord van God in jouw leven doen?

Dag 7: Wedergeboorte – de vrucht ervan

1 Johannes 5:1-5

1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.
2 Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.
3 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.
4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.
5 Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?

- Het woord wedergeboorte lees je hier niet. Toch gaat het daar wel over. Welke woorden worden ervoor gebruikt?
- Hoe kun je merken dat iemand wedergeboren is? In elk vers wordt iets genoemd.
- Heb jij de Heere God lief? Waaraan kun je dat in jouw leven merken?
Psalm 119:47, 53, 86
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Psalm 139:1, 14
PCorgan.com
Psalmboek.nl

Nicodemus komt bij Jezus

Free Bible images
In deze platenserie wordt de Heere Jezus afgebeeld.

Van rups tot vlinder

Diana
Bekijk de prachtige beelden die laten zien wat er met een rups gebeurt. Bespreek met elkaar wat dit te maken heeft met wedergeboorte.

Werkbladen - Nicodemus
Download de werkbladen hiernaast. Maak de verwerkingsopdrachten over het gesprek met Nicodemus.

Opdracht 1 - wedergeboorte en de natuur
Kijk het filmpje ‘van rups tot vlinder’. Bedenk verschillende andere beelden uit de schepping die met nieuw leven te maken hebben. Zoek hier plaatjes bij en maak er een collage van. Wat vertellen deze beelden je over de wedergeboorte? Schrijf dat erbij.

Opdracht 2 - steen of spons
Deze verwerking kun je gebruiken bij dag 2 van het Bijbelleesrooster.

- Nodig: afwasteil, spons, baksteen, kan met water
- Leg de baksteen in de afwasteil en giet er water overheen. Kijk wat er gebeurt. Een stenen hart is als de steen in de teil: hard, ongevoelig, er dringt niets in door.
- Maak de teil leeg en leg er een droge spons in. Giet er water overheen. Kijk wat er gebeurt. Een vlezen hart – dat God wil geven – is als de spons: zacht, gevoelig, het zuigt het Woord van God op als een spons.

Verhaal - een ander hart
Toradja’s (een bevolkingsgroep in Indonesië) houden van verhalen. Een Bijbelvertaler vertelt hen op een dag het verhaal van de barmhartige Samaritaan. De gewonde man is een Toradja, die door zijn stamleden in de steek wordt gelaten. De barmhartige Samaritaan is een lid van een vijandige stam. Als hij klaar is met vertellen, blijft het heel lang stil. Het stamhoofd zegt “Dat verhaal uit het Boek klopt niet. Ik zal je vertellen hoe het is gegaan.”
De Toradja vertelt. Het verhaal is helemaal hetzelfde, tot hij bij het slot komt. De man van de vijandige stam springt van zijn ezel, grijpt zijn zwaard en doodt zijn vijand. De mensen beginnen te klappen. Ja, zo is het gebeurd! De Bijbelvertaler schudt zijn hoofd: “Nee, de God van de Bijbel wil dat we onze vijanden liefhebben.”
Na een lange stilte, zegt de Toradja: “Maar dat kunnen we niet. Dan moet God ons een ander hart geven.”

- Waardoor voelt de Toradja dat hij een ander hart nodig heeft?
- Kun je uitleggen wat hij bedoelt?
- Wat heeft dit te maken met wedergeboorte?

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF