Deel deze pagina

Zoon van mensen, Zoon van God

“Kom eens Lisa, ik heb een geheim voor je.” Lisa springt op en loopt nieuwsgierig naar haar moeder. Mama laat een foto zien. Het is een vreemde foto. Lisa ziet alleen zwart en wit. Is dat de vorm van een hoofdje? En dat lijken wel beentjes. “Dit is je kleine broertje of zusje”, vertelt mama. Wat is Lisa blij: er groeit een kindje in mama’s buik! Negen maanden later wordt Levi geboren. “Precies zijn vader!” zeggen de mensen die op bezoek komen. “Wat lijken die twee op elkaar!”

In de Bijbel lezen we dat de Heere Jezus de Zoon van God is. Maar deze Zoon komt als mens op aarde. Hij wordt als een kleine baby geboren. Maria hoort dat als eerste. Ze woont in Nazareth, een klein, onbelangrijk dorpje in Juda. Ze is verloofd met Jozef en over een poosje hoopt ze met hem te trouwen. Jozef komt uit de familie van koning David. Maar het is al zo lang geleden dat er iemand uit de familie van David op de troon zat. Romeinse keizers zijn nu de baas in het land. 

Maria is in haar huis. Opeens wordt het licht om haar heen. Ze schrikt. Wat is dit? Dan ziet ze een engel. Het is Gabriël. “Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.” Maria begrijpt er niets van. Wat betekenen deze woorden? De engel ziet de verwarring van Maria. Hij zegt dat ze niet bang hoeft te zijn en vertelt wat er gaat gebeuren. Maria zal in verwachting raken en een Zoon krijgen. Ze moet Hem Jezus noemen, dat betekent Zaligmaker, want Hij zal Zijn volk redden van de zonde. Haar Kind zal ook de Zoon van God heten. Hij zal Koning zijn op de troon van David. Aan dat Koninkrijk zal geen einde komen.

Maria begrijpt het nog steeds niet.Hoe kan ze een Kind krijgen? Ze is immers nog niet met Jozef getrouwd? De engel antwoordt dat het een wonder is. Jozef zal niet de vader van Jezus zijn. De Heilige Geest zorgt ervoor dat Maria in verwachting raakt. Bij God is alles mogelijk. Maria kan het wonder niet bevatten,maar God Zelf geeft haar deze boodschap. Ze vertrouwt Hem en gelooft dat het gebeurt zoals Gabriël zegt. “Wat God ook vraagt, ik zal het doen”, is haar antwoord. Dan gaat de engel weg. 

Als Lisa’s broertje geboren wordt, ontdekt ze dat hij veel op zijn vader lijkt. Zo vader, zo zoon, zeggen we dan. Dezelfde blauwe ogen, dezelfde kleur haar en precies zo’n kuiltje in z’n kin.  Op een nog veel mooiere manier laat de Heere Jezus – als de Zoon van God – ons zien Wie de Vader is. De Heere Jezus is God en was altijd al bij Zijn Vader in de hemel. Maar Hij komt naar de aarde en wordt daar als mens geboren uit Maria. Als mens heeft Hij honger en dorst, is Hij moe en sterft Hij aan het kruis. Als God wordt Hij door mensen aanbeden, kan Hij de zonden vergeven en overwint Hij de dood als Hij opstaat uit het graf. Alleen zó kan Hij als de Zoon van God zondige mensen redden en terugbrengen in het Vaderhuis.

Bijbelteksten

Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.

PSAlm 2:12 (sv)

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

Jesaja 9:5 (sv)

En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

Mattheüs 3:17 (sv)

God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;

Hebreeën 1:1 (sv)

Heidelbergse Catechismus

In de Heidelbergse Catechismus wordt in zondag 6 uitgelegd wat wij voor Middelaar nodig hebben (een middelaar is een tussenpersoon; Iemand die het goedmaakt tussen God en ons). Deze Middelaar moet echt God zijn en tegelijk echt mens, maar zonder zonde. Hij moet echt mens zijn, omdat mensen gezondigd hebben en God wil dat een mens de prijs betaalt voor de zonde. Hij moet echt God zijn, omdat Hij dan alleen kracht heeft om de toorn van God tegen de zonde te dragen. Zo’n Middelaar is de Heere Jezus! Hij kan zondaren redden van Gods oordeel en hen het leven geven. In zondag 14 wordt uitgelegd wat het betekent dat Jezus, de Zoon van God, geboren is uit de maagd Maria. Als de eeuwige Zoon van God is en blijft Hij God. Door het werk van de Heilige Geest is Hij mens geworden, precies zoals wij, maar zonder zonden.

Dag 1: God de Zoon – kus de Zoon!

Psalm 2

1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?
2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen tezamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:
3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.
4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.
5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.
6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.
7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.
9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.
10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde!
11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.
12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.

- Welke namen van de Heere Jezus worden in deze Psalm genoemd?
- In Handelingen 13 vers 32 en 33 lees je dat Paulus in zijn toespraak Psalm 2 gebruikt. Lees deze verzen. Wat legt Paulus hier uit?
- Als opstandelingen zich overgaven, kusten ze de voeten van hun vijand. In deze Psalm gaat het over de onderwerping aan de Zoon, Jezus Christus (vers 12). Hoe kunnen wij ons aan Hem onderwerpen?

Dag 2: God de Zoon – Zijn komst voorzegd

Jesaja 9:1-6

1 Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.
2 Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar Gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt; zij zullen nochtans blijde wezen voor Uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in den oogst, gelijk men verheugd is, wanneer men de buit uitdeelt.
3 Want het juk van hun last, en den stok hunner schouders, en den staf desgenen, die hen dreef, hebt Gij verbroken, gelijk ten dage der Midianieten;
4 Toen de ganse strijd dergenen, die streden, met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden, tot een voedsel des vuurs.
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
6 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.

- Welke namen van de Heere Jezus hoor je in dit gedeelte?
- Wat wordt gezegd over de Zoon?
- Welke naam vind je erg mooi? Kun je uitleggen waarom? Gebruik deze naam van de Heere Jezus in je gebed.

Dag 3: God de Zoon – de Zaligmaker

Lukas 1:26-38

26 En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth;
27 Tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit den huize Davids; en de naam der maagd was Maria.
28 En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen.
29 En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overleide, hoedanig deze groetenis mocht zijn.
30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.
31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.
32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.
33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.
34 En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne?
35 En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.
36 En zie, Elizabet, uw nicht, is ook zelve bevrucht, met een zoon, in haar ouderdom; en deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde.
37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
38 En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.

- Wat wordt in dit gedeelte gezegd over de Heere Jezus? (vers 31-33, 35) Wat hoort bij Zijn mens-zijn en wat bij Zijn God-zijn?
- Wat doet Maria als ze het moeilijk vindt om het allemaal te geloven?
- Vind jij het soms moeilijk om te geloven wat in de Bijbel staat? Hoe ga jij daarmee om?

Dag 4: God de Zoon – Zoon van de levende God

Johannes 6:60-69

60 Velen dan van Zijn discipelen, dit horende, zeiden: Deze rede is hard; wie kan dezelve horen?
61 Jezus nu, wetende bij Zichzelven, dat Zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: Ergert ulieden dit?
62 Wat zou het dan zijn, zo gij den Zoon des mensen zaagt opvaren, daar Hij te voren was?
63 De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.
64 Maar er zijn sommigen van ulieden, die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie zij waren, die niet geloofden, en wie hij was, die Hem verraden zou.
65 En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van Mijn Vader.
66 Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem.
67 Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet weggaan?
68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.
69 En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

- Hoe wordt Jezus genoemd in dit gedeelte? (vers 62 en 69) Wat betekent dat?
- Hoe heeft Petrus de Heere Jezus zo leren kennen? (lees ook vers 68)
- Lees vers 67. Wat zou jij zeggen als Jezus jou deze vraag zou stellen?

Dag 5: God de Zoon – de geliefde Zoon

Mattheüs 3:13-17

13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden.
14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?
15 Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.
16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen.
17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

- Wat lees je in dit gedeelte over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
- Wat zegt de Vader over de Zoon? (vers 17)
- Lees Mattheüs 17:5. Wat zegt God daar tegen jou?

Dag 6: God de Zoon – de Zoon gedood

Mattheüs 21:33-39

33 Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes, die een wijngaard plantte, en zette een tuin daarom, en groef een wijnpersbak daarin, en bouwde een toren, en verhuurde dien den landlieden, en reisde buiten 's lands.
34 Toen nu de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden, om zijn vruchten te ontvangen.
35 En de landlieden, nemende zijn dienstknechten, hebben den een geslagen, en den anderen gedood, en den derden gestenigd.
36 Wederom zond hij andere dienstknechten, meer in getal dan de eersten, en zij deden hun desgelijks.
37 En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende: Zij zullen mijn zoon ontzien.
38 Maar de landlieden, den zoon ziende, zeiden onder elkander: Deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden, en zijn erfenis aan ons behouden.
39 En hem nemende, wierpen zij hem uit, buiten den wijngaard, en doodden hem.

- Wie is in deze gelijkenis de heer des huizes? Wie zijn de dienstknechten en de landlieden en wie is de zoon?
- Wat zegt het over de vader dat hij zijn zoon stuurt?
- Wanneer is gebeurd wat Jezus in deze gelijkenis vertelt?

Dag 7: God de Zoon – God spreekt door de Zoon

Hebreeën 1:1-9

1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen;
4 Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft.
5 Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik U gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?
6 En als Hij wederom den Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle engelen Gods Hem aanbidden.
7 En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt geesten, en Zijn dienaars een vlam des vuurs.
8 Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter Uws koninkrijks is een rechte schepter.
9 Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten.

- Welke prachtige woorden worden hier over de Zoon gezegd?
- In welk vers lees je woorden uit Psalm 2? (zie Bijbelrooster dag 1)
- De heerlijkheid van de Zoon is nog groter dan van de engelen (vers 4-8). Wat betekent dat voor je als je daaraan denkt?
Psalm 2:4, 6, 7
PCorgan.com
Psalmboek.nl
Avondzang vers 7
PCorgan.com
Psalmboek.nl

Werkblad – de aankondiging van Jezus’ geboorte
Download het werkblad hiernaast. Maak de verwerkingsopdrachten bij de geschiedenis van de aankondiging van Jezus’ geboorte.

Opdracht 1 – op wie lijk je?
- Kijk eens in de spiegel… op wie lijk je het meeste? Op je vader of op je moeder? Of op allebei?
- Lees met elkaar Johannes 14:6-11. Op Wie lijkt de Heere Jezus? (vers 9) Wat betekenen deze woorden?
- Hoe kun jij de Vader leren kennen? (vers 6, 9-11)
- Ken je kinderen die niet bij hun eigen ouders wonen, maar in een pleeggezin? Wat is een pleegvader?
- Kun je het voorbeeld van een pleeggezin gebruiken om uit te leggen hoe Jozef als een vader voor Jezus zorgde?

Opdracht 2 – Jezus belijden als de Zoon van God
De eerste christenen leefden in het Romeinse keizerrijk. Zij beleden Jezus als de Zoon van God. Daarmee zeiden ze dat de Heere Jezus - en niet de keizer - het voor het zeggen had in hun leven. De keizer accepteerde dat niet en christenen werden daarom hevig vervolgd. In die tijd ontstonden er symbolen die door niet-christenen niet direct als christelijk werden herkend. De christenen zelf wisten wel heel goed wat ermee bedoeld werd. De vis is een voorbeeld van zo’n symbool. Het werd vaak als geheim teken gebruikt. In de catacomben in Rome, waar de vervolgde christenen een schuilplaats hadden, heeft men dit teken meerdere keren ontdekt. Jij hebt het vast ook weleens gezien: op een auto of als hangertje aan een ketting. Bij deze vis hoort het Griekse woord ICHTHUS en dat betekent ‘vis’. (Bron: Wikipedia)

- Download de kleurplaat ICHTHUS hiernaast. Bekijk de letters van het (Griekse) woord ICHTHUS. Waar zijn deze letters een afkorting van?
- Kun je uitleggen waarom deze belijdenis voor een christen zo belangrijk is?
- Kleur de afbeelding en de letters mooi in en hang de plaat op een zichtbare plek in huis.

Verhaal – moslim en facebookevangelist
Als een moslim christen wordt, is het vaak heel moeilijk om te geloven dat Jezus de Zoon van God is. Uit verhalen van moslims horen we dat God hen dat vaak op een heel bijzondere manier duidelijk maakt. Lees het verhaal van Nur Hassan.

Praat samen over de volgende vragen:
- Weet jij wat een moslim gelooft over Jezus? Je kunt het hier opzoeken.
- Waarom is het voor een moslim moeilijk om te geloven dat Jezus de Zoon van God is?
- Hoe leerde Nur Hassan Jezus kennen als Zoon van God? Wat heeft hij over Hem ontdekt?
- Wat zijn de gevolgen daarvan in zijn leven?
- Hoe zou jij reageren als het volgen van de Heere Jezus je zoveel kost?

Knutselen - lantaarn
Knutsel een mooie lantaarn met daarop twee Bijbelteksten waarin Jezus de Zoon van God genoemd wordt. Download het werkblad hiernaast en print het uit op stevig papier. Volg de instructies op het werkblad.

Kleurplaten
Download een van de kleurplaten hiernaast en print deze uit. Kleuren maar!
Bron kleurplaat Johannes 3:16: www.kleurversjes.nl

Heb je nog vragen? Stel ze hier.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je kunt er gelijk bij zetten of je vraag ook op de website geplaatst mag worden.
Bedankt voor je bericht. Je hoort meer van ons.
Oeps! Er is iets mis gegaan bij het versturen van je vraag.
Probeer het nu of later nog een keer.

Bekijk ons ook op

COPYRIGHT © 2016-2019 ABC VAN HET GELOOF